Faceți căutări pe acest blog

luni, 2 iulie 2012

COLATERALII ORDINARI


Noţiunea de colaterali ordinari şi modul de operare al vocaţiei succesorale a acestora 

Sediul materiei :  art. 983 NCC
"Sunt rudele colaterale ale defunctului, până la gradul al patrulea inclusiv, cu excepţia colateralilor privilegiaţi" - după cum spune alin 1 al art.  983 NCC.  Observăm faptul că acest  articol   reia , în definiţia dată colateralilor ordinari, prevederile art 963 alin 2  NCC, stabilind faptul că vocaţia succesorală a acestora este limitată la gradul 4 inclusiv. Prin urmare, în categoria colateralilor ordinari vor fi inclusi unchii  mătuşile defunctului, ca  rude de gradul 3, precum şi verii primari ai defunctului, ca  rude de gradul 4.
Ca şi în cazul celorlalţi moştenitori legali, nu se face nici o deosebire după cum este vorba de  rude fireşti sau de rudenia rezultată ca urmare a adopţiei. În acest ultim caz, vocaţia la moştenire va aparţine unchilor, mătuşilor şi verilor primari rezultaţi în urma adopţiei, deci celor cărora  adoptatul le-a devenit ruda ca efect al adopţiei, iar nu rudelor fireşti, cu care, în urma adopţiei, a pierdut legatură de rudenie .
Atunci când la moştenirea unui defunct sunt chemaţi la moştenire colateralii ordinari, vom lua în calcul ambele linii ale moştenirii , atât cea maternă cât şi cea paternă. Prin urmare, moştenitori vor fi atât unchii, mătuşile sau verii primari   din partea mamei defunctului, cât şi unchii, mătuşile sau verii primari  din partea tatălui defunctului. Deci, vom analiza şi chema la moştenire în mod obligatoriu colateralii ordinari de pe ambele linii, fără deosebire.
Colateralii ordinari sunt chemaţi la moştenire pe poziţia a patra  în ordinea claselor de moştenitori legali. Astfel, ei vor veni la moştenire  dacă  descendenţii, ascendenţii privilegiaţi, colateralii privilegiaţi ori ascendenţii ordinari nu există, nu pot moşteni sau nu doresc să moştenească.  Prin urmare, în cazul în care defunctul nu a avut descendenţi,  părinţii îi sunt decedati anterior, nu a avut fraţi sau surori, bunicii sau străbunicii sunt de asemenea decedaţi anterior, precum  în cazul în care oricare dintre aceştia sunt nedemni sau renunţători, astfel încât nici un moştenitor aparţinând claselor I , a II a sau a III a nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a moşteni, se va stabili vocaţia concretă la moştenire a colateralilor ordinari .
Este posibil ca şi colateralii ordinari să vina în concurs cu moştenitori aparţinând clasei I, a descendenţilor , sau cu moştenitori aparţinând clasei  a II a, respectiv cu ascendenţii privilegiaţi ai defunctului.  Această  situaţie reprezintă aplicarea practică a art. 964 alin 2, care face referire la situaţia dezmoştenirilor dispuse de defunct cu privire la descendenţi sau ascendenţii privilegiaţi, care sunt moştenitori rezervatari.  Regula conform cu care sunt chemaţi la moştenire succesibili aparţinând claselor subsecvente, va funcţiona numai în cazul în care defunctul nu a dispus prin testament de cotitatea disponibilă . În plus, în cazul colateralilor odinari, dacă exheredarea se referă la descendenţi, este necesar ca nici  succesibilii aparţinând clasei a II a ori clasei a III a să nu vrea sau să nu poată moşteni, iar dacă exheredarea se referă la ascendenţii privilegiaţi este necesar ca nici colateralii privilegiaţi şi nici ascendenţii ordinari să nu vrea sau să nu poată moşteni .  Astfel, dacă defunctul şi-a exheredat descendenţii, fără să dispună cu privire la atribuirea bunurilor moştenirii, se va cerceta mai întâi dacă există sau nu ascendenţi privilegiaţi  ori colaterali privilegiaţi  care să poată fi chemaţi la moştenire, apoi se va verifica dacă există sau nu ascendenţi ordinari  care să poată fi chemaţi la moştenire. Numai dacă toţi aceştia nu există sau nu pot ori nu doresc să primească moştenirea, abia atunci vor fi chemaţi la moştenire colateralii ordinari . În această situaţie, ei vor veni la moştenire în concurs cu decendenţii - moştenitori aparţinând clasei I - care vor primi rezerva lor succesorală, colateralii ordinari având dreptul să culeagă restul moştenirii .  În cazul în care defunctul a dispus exheredarea ascendenţilor privilegiaţi,  se va cerceta existenţa şi vocaţia succesorală a colateralilor privilegiaţi, apoi a ascendenţilor ordinari şi numai dacă aceştia nu există sau nu pot ori nu doresc să primească moştenirea, abia atunci vor fi chemaţi la moştenire colateralii ordinari. În această situaţie ei vor veni în concurs cu ascendenţii privilegiaţi - moştenitori aparţinând clasei a două - care vor primi rezerva lor succesorală, colateralii  ordinari având dreptul să culeagă restul moştenirii.
Colateralii  ordinari pot veni la moştenire singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor al defunctului. În acest caz, cota cuvenită soţului supravieţuitor se va atribui cu precădere, cu întâietate, iar cota colateralilor ordinari se va atribui abia după aceea.
În cazul colateralilor  ordinari, funcţionează regula proximităţii gradului de rudenie, astfel încât ei vor fi chemaţi la moştenire în ordinea gradelor de rudenie cu defunctul, astfel cum se stabileşte în art 982 alin 3 NCC, moştenitorii de grad mai apropiat înlăturând de la moştenire pe cei de grad mai îndepărtat. Aşadar, dacă la moştenirea unui defunct, în rândul colateralilor  ordinari există atât unchi sau mătusi cât şi veri primari, primii chemaţi vor fi unchii şi mătuşile, ca  moştenitori de gradul 3, iar abia apoi, dacă aceştia nu pot sau nu vor să moştenească, vor fi chemaţi la moştenire verii primari, ca  moştenitori de gradul 4 .
În cadrul clasei a IV a de moştenitori legali, moştenirea se va împărţi în părţi egale, între moştenitorii de acelaşi grad. Astfel, dacă la moştenire vor fi chemaţi unchii  mătuşile defunctului, pe ambele linii - maternă  sau paternă - ei vor împărţi moştenirea în părţi egale, în funcţie de numărul lor. Dacă la moştenire vor fi chemaţi verii primari ai defunctului, ei vor împărţi de asemenea moştenirea în părţi egale, în funcţie de numărul lor, indiferent de linia maternă sau paternă pe care vin. 
 Împărţirea moştenirii în cazul colateralilor ordinari 

a. În cazul în care colateralii ordinari vin la moştenire singuri, ei  vor culege întreaga moştenire. Se va aplica regula împărţirii în cote egale între moştenitorii care vin împreună  si efectiv la moştenire, astfel încât întreaga masă succesorală va fi împărţită în atâtea părţi câti moştenitori sunt. Prin urmare, dacă la moştenire vin unchii şi mătuşile defunctului - rude de gradul 3 – moştenirea se va împărţi în funcţie de numărul lor. Dacă la moştenire vin verii primari ai defunctului - rude de gradul 3 – moştenirea se va împărţi de asemenea în funcţie de numărul lor. Regula împărţirii pe linii , maternă sau  paternă, nu va avea nici o relevanta şi nu se va aplica în nici un caz în situaţia colateralilor  ordinari .
b.  În cazul în care colateralii  ordinari vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor,  ei vor culege o cota de un sfert din moştenire, conform art 983 alin 4 NCC. Cota soţului supravieţuitor, care este în acest caz de 3/4 din moştenire, se va calcula cu precădere, iar cota colateralilor ordinari, respectiv 1/4 din moştenire, se va atribui abia după aceea, fiind împărţită între aceştia în mod egal, în funcţie de numărul lor
c. în cazul în care colateralii  ordinari vin la moştenire în concurs cu descendenţi ai defunctului, ca urmare a exheredării acestora , vom distinge după cum  există sau nu concursul soţului supravieţuitor .
-  Dacă la moştenire vine soţul supravieţuitor, descendenţii ca  moştenitori rezervatari exheredaţi şi colateralii ordinari, moştenirea se va împărţi astfel : soţul supravieţuitor va primi cota ce i se cuvine ca şi cum ar veni în concurs cu clasa I de moştenitori, respectiv 1/4; descendenţii vor primi rezerva la care au dreptul, calculată din întreaga masă succesorală, respectiv  1/2x3/4=3/8; colateralii ordinari vor primi restul moştenirii, adică 1/1-(1/4+3/8)=1/1-5/8=3/8, cota pe care o vor împărţi în mod egal, funcţie de numărul lor
- Dacă la moştenire vin descendenţi ai defunctului ca  moştenitori rezervatari exheredaţi şi colateralii ordinari, moştenirea se va împărţi astfel: descendenţii îşi vor primi rezerva succesorală, respectiv 1/2 din moştenire, iar colateralii ordinari vor primi restul, respectiv 1/2 din moştenire
d. În cazul în care colateralii ordinari vin la moştenire în concurs cu ascendenţii privilegiaţi, vom distinge de asemenea după cum există sau nu concursul soţului supravieţuitor .
- dacă la moştenire vine soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi ca  moştenitori rezervatari exheredaţi şi colateralii  ordinari, moştenirea se va împărţi astfel : soţul supravieţuitor va primi cota ce i se cuvine ca şi cum ar veni în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi, respectiv 1/2 din moştenire; ascendenţii privilegiaţi îşi vor primi rezerva la care au dreptul, calculată din diferenţa rămasă, adică din 1/2; deci, dacă există un singur părinte, rezerva sa va fi de 1/8x1/2 deci 1/16, iar dacă există 2 părinţi, rezerva lor va fi de 1/4x1/2 deci 1/8; astfel, cotele deja atribuite vor fi  următoarele : 1/2+1/16=9/16 dacă există un singur părinte sau  1/2+1/8=5/8 dacă există doi părinţi ; prin urmare, partea cuvenită colateralilor ordinari va fi de 7/16 atunci când la moştenire a venit un singur părinte rezervatar sau de 3/8 atunci când la moştenire au venit ambii părinţi rezervatari .
- dacă la moştenire vin ascendenţii privilegiaţi ca  moştenitori rezervatari exheredaţi şi colateralii  ordinari, moştenirea se va împărţi astfel : ascendenţii privilegiaţi îşi vor primi rezerva la care au dreptul în funcţie de numărul lor, calculată din întreaga masă succesorală, respectiv 1/8 dacă există un singur părinte si 1/4 dacă există ambii părinţi ; colateralii  ordinari vor primi diferenţa, adică 7/8 dacă au venit în concurs cu un părinte al defunctului si  respectiv 3/4 dacă au venit în concurs cu ambii părinţi ai defunctului . 

Caracterele dreptului la moştenire al colateralilor ordinari .

a. sunt moştenitori legali, drepturile lor fiind consfinţite în virtutea rudeniei cu defunctul
b. nu sunt moştenitori rezervatari, astfel încât ei vor fi înlăturaţi de la moştenire dacă defunctul a dispus de bunurile sale prin testament
c. nu sunt moştenitori sezinari, astfel încât pentru a intră în posesia moştenirii vor fi obligaţi sa ceară emiterea certificatului de moştenitor
d. vin la moştenire numai în nume propriu, iar nu  prin reprezentare, ceea ce determină fără discuţie împărţirea moştenirii între ei  numai în mod egal


DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu