sâmbătă, 19 mai 2012

DREPTUL LA MOSTENIRE AL SOTULUI SUPRAVIETUITOR


Sediul materiei : art 970-974 NCC

A. Condiţii  speciale cu privire la dreptul de a moşteni al soţului supravieţuitor. 

În afara condiţiilor generale cerute unei persoane pentru a o putea moşteni pe alta, cu privire la soţul supravieţuitor art. 970 NCC impune ca, la data deschiderii moştenirii, să  nu existe o hotărâre de divorţ definitivă. Altfel spus, este necesar ca soţul supravieţuitor să aibă calitatea de soţ la data deschiderii moştenirii.

Cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească soţul supravieţuitor pentru a putea moşteni, sunt necesare mai multe precizări:

1. În primul rând este necesar ca , la data deschiderii moştenirii, soţul să fie în viaţă ("supravieţuitor"), chiar dacă  supravieţuirea soţului este foarte scurtă, de ordinul orelor sau chiar a minutelor .  Dacă nu se va putea stabili momentul exact al decesului a doi soţi, respectiv   faptul supravieţuirii unuia dintre ei faţă de celălalt,  ei vor fi consideraţi codecedaţi  (comorienţi ) si , prin aplicarea art. 957 alin 2, nu vor avea capacitatea de a se moşteni reciproc.

2. În al doilea rând, ca şi condiţie generală a dreptului de a moşteni,  este necesar ca soţul supravieţuitor să nu fie nedemn de a moşteni, în oricare dintre formele nedemnităţii,  cu precizările pe care le-am făcut la acel capitol.

3. Este necesar de asemenea  să existe calitatea de "soţ"  la data deschiderii moştenirii . Ce înseamnă aceasta ? Înseamnă că , la data deschiderii moştenirii, trebuie să existe o căsătorie valabil încheiată, care să  nu fi fost desfăcută prin divorţ ( se cere existenţa unei hotărâri de divorţ rămasă definitivă ), sau o căsătorie care să nu fi fost anulată sau declarată nulă printr-o hotărâre rămasă definitivă anterior  sau ulterior  deschiderii moştenirii. Vom explica în cele ce urmează :

a. Căsătoria va fi considerată în fiinţă dacă nu a intervenit o hotărâre de divorţ definitivă sau dacă nu a fost desfăcută prin emiterea unui certificat de divorţ în condiţiile art 375  urm  NCC.  Chiar dacă textul art 970  NCC vorbeşte numai de existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive referitoare la desfacerea căsătoriei prin divorţ, având în vedere reglementările cu caracter special ale desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, pe calea unei proceduri notariale sau administrative, este imperativ să se acorde certificatului de divorţ emis de către ofiţerul de stare civilă sau de către notarul public aceleaşi consecinţe juridice în materia dreptului la moştenire ca a unei hotărâri judecătoreşti definitive .  În cazul desfacerii căsătoriei prin procedura notarială sau administrativă, certificatul de divorţ are caracter definitiv, iar căsătoria se va considera desfăcută din ziua emiterii certificatului de divorţ. În cazul divorţului pronunţat de instanţă, legea cere ca hotărârea judecătorească să fie definitivă, ceea ce înseamnă că , dacă decesul unuia dintre soţi a survenit înaintea rămânerii definitive a hotărârii de divorţ, celălalt soţ îşi păstrează  calitatea de soţ , prin urmare, va avea dreptul să îl moştenească pe soţul decedat .

b. Nulitatea relativă sau absolută a căsătoriei determină  desfiinţarea cu efect retroactiv a acesteia, ceea ce înseamnă că nu se pune problema existenţei unor drepturi succesorale în această situaţie, chiar dacă hotărârea de constatare/declararea nulităţii s-a pronunţat sau a rămas definitivă ulterior decesului. În mod excepţional, în cazul căsătoriei putative, instituţie reglementată prin dispoziţiile art 304 NCC, se conferă soţului care a fost de bună credinţă la încheierea căsătoriei, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti,   situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă .  Prin urmare, dacă soţul care a fost de rea credinţă la încheierea căsătoriei a decedat anterior rămânerii definitive a hotărârii de constatare/declarare a nulităţii, soţul de bună credinţă îşi va păstra statutul de soţ dintr-o căsătorie valabilă, având dreptul să-l moştenească de defunct. Dacă, însă, hotărârea de constatare/declarare a nulităţii căsătoriei a rămas definitivă anterior decesului soţului de rea credinţă, soţul de bună credinţă nu va mai avea dreptul la moştenirea acestuia. Remarcăm faptul că prevederea legală citată se poate aplica numai în cazul în care la data decesului  hotărârea de constatare/declarare a nulităţii nu era definitivă. De fapt, condiţia rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti este firească, atât în cazul declarării/constatării nulităţii căsătoriei cât  în cazul divorţului, singurul moment de care legea leagă totdeauna producerea efectelor juridice ale unei sentinţe judecătoreşti fiind momentul rămânerii definitive a acesteia. Prevederile art 972 alin 3 NCC vin să determine modul de împărţire a cotei cuvenite soţului supravieţuitor în cazul în care, ca rezultat al căsătoriei putative,  două sau mai multe persoane au calitatea de soţ la data deschiderii moştenirii : cota cuvenită soţului supravieţuitor se împarte în mod egal între cei care împart practic calitatea de soţ supravieţuitor

c. O situaţie speciala este cea a aplicării articolului 380 NCC. Astfel,  în cazul în care  divorţul s-a cerut ca urmare a faptului că raporturile dintre soţi sunt grav  iremediabil vătămate, astfel încât nu mai este posibilă continuarea căsătoriei , desfacerea acesteia urmând a se pronunţa cu stabilirea culpei unuia dintre soţi ,  dacă soţul reclamant  ( cel care a cerut pronunţarea divorţului din culpă exclusivă a soţului pârât ) decedează  în timpul procesului de divorţ, moştenitorii acestuia pot continuă acţiunea de divorţ. Aceasta va fi considerată admisă  numai dacă instanţa constată culpă exclusivă a soţului pârât ( art 380 alin 2 ), iar căsătoria se va considera desfăcută la data decesului soţului reclamant  ( art 382 alin 2 ). Prevederea legală este pe deplin justificată : nu este firesc  ca un soţ care a determinat, desfacerea unei căsătorii,  din culpa sa exclusivă,  să profite, din punct de vedere al drepturilor sale succesorale,  ca urmare a faptului că  pronunţarea divorţului  si rămânerea definitivă a hotărârii este împiedicată de decesul soţului reclamant . Care sunt problemele practice legate de această situaţie ? La data sesizării  notarului public cu o cerere de deschidere a procedurii succesorale,  dacă soţul rămas în viaţă  are calitatea de pârât într-un asemenea proces de divorţ si  notarului i se aduce la cunoştinţă acest lucru, el nu are decât posibilitatea suspendarii cauzei succesorale până la pronunţarea unei sentinţe în cadrul procesului de divorţ. Notarul nu va putea emite un certificat de calitate întrucât nu are încă stiinţa despre păstrarea sau nu a calităţii de soţ  ca urmare a pronunţării hotărârii de divorţ. Dovada calităţii de moştenitor în faţă instanţei se va face cu încheierea de suspendare a procedurii succesorale notariale . Ar mai fi posibilă, ca  alternativă, acordarea unui termen mai lung, până la care să poata fi prezentată hotărârea instanţei, caz în care , pentru dovedirea calităţii de moştenitor, se va putea elibera un certificat similar certificatului de grefă, care să cuprindă elementele necesare în instanţă. Considerăm că legea nu cere expres ca acţiunea să fie continuată de către toţi moştenitorii defunctului , astfel încât ea va putea fi continuată  numai de unii dintre aceştia, rezultatul procesului influenţându-i însă pe toţi. Mai trebuie precizat  faptul că dispoziţiile art 380 nu au caracter imperativ, ( expresia legii este "moştenitorii pot continua" ), moştenitorii  soţului reclamant putând renunţa la dreptul lor de a continua acţiunea de divorţ începută de  autorul lor. În acest caz nu vor mai fi  probleme legate de  calitatea soţului supravieţuitor, căsătoria nefiind practic desfăcută, iar soţul supravieţuitor păstrând neştirbit dreptul sau la moştenire . Dacă instanţa nu va constata culpă exclusivă a soţului pârât   va respinge cererea de divorţ,  iar soţul supravieţuitor va avea calitatea de moştenitor  si  va primi cota la care este îndreptătit prin lege . Dacă instanţa va constata culpa exclusivă a soţului pârât  va pronunţă divorţul, căsătoria se va considera a fi fost desfăcută de la momentul decesului, ceea ce va determina pierderea calităţii de moştenitor  a soţului supravieţuitor, cu efect retroactiv, începând din ziua deschiderii moştenirii .

B. Reguli speciale privind vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor

Art. 971 NCC  stabileşte regulile fundamentale ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor .  În analiza lor vom avea în vedere  prevederile art 972 alin 1  2 NCC,  după cum urmează :

1. Soţul supravieţuitor este chemat la moştenire  în concurs cu oricare  dintre clasele de moştenitori legali ( art 971 alin 1 ).
Aceasta înseamnă , practic, faptul că, din întreaga masă succesorală, cota soţului supravieţuitor se va calcula cu precădere, iar cotele cuvenite fiecărei clase de moştenitori cu care soţul vine în concurs vor reprezenta numai partea rămasă după scăderea cotei ce s-a atribuit soţului supravieţuitor . Ne aflăm în faţa unui drept primordial la moştenire pe care legea îl recunoaşte soţului supravieţuitor, întreaga economie a codului civil actual fiind practic subsumată acestui principiu. Cota soţului supravieţuitor se va calcula în funcţie de moştenitorii cu care vine împreună  si efectiv la moştenire, fără a se lua în considerare succesibilii renunţatori sau  rezervatarii dezmoşteniţi. Orice cauză de înlăturare de la moştenire a unui moştenitor legal aparţinând unei clase de moştenitori va profita şi va mări cota co-moştenitorilor din aceeaşi clasă, dacă aceştia vin la moştenire,  sau din clasa subsecventă, dacă ea există si dacă moştenitorii ce o compun au la rândul lor vocaţie la moştenire. Soţul supravieţuitor va putea profita de înlăturarea de la moştenire a unui moştenitor aparţinând unei clase de moştenitori legali  si va beneficia de o majorare a cotei sale numai dacă acel moştenitor era singurul din clasa sa, iar înlăturarea lui de la moştenire a determinat concursul cu o altă clasă ( ceea ce indirect determina o sporire a cotei soţului supravieţuitor) sau rămânerea fără concurs de moştenitori legali ( caz în care "partea" cuvenită soţului supravieţuitor va fi de fapt întreaga masă succesorală ).

2. Dacă nu există nici un moştenitor legal sau testamentar soţul supravieţuitor  culege întreaga moştenire. De fapt, redactarea textului alin 2 al art 971, se referă expres la situaţia în care nu există moştenitori aparţinând vreuneia dintre clasele prezentate anterior sau dacă aceştia  nu vor sau nu pot veni la moştenire. Condiţia se completează însă corespunzător avându-se în vedere toate normele legale referitoare la modul de atribuire a unei moşteniri, atât în baza legii cât  în baza voinţei celui care a decedat .

3. Astfel cum spuneam anterior, vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor si modul în care el va culege moştenirea în situaţii speciale, trebuie să suporte  următoarele precizări :

a. În cazul căsătoriei putative, atunci când două sau mai multe persoane au calitatea de soţ supravieţuitor, în temeiul art 972 alin 3, cota stabilită în beneficiul soţului supravieţuitor se va împărţi în mod egal între cei  care au situaţia unui soţ supravieţuitor, în conformitate cu prevederile legale .  Este aceasta o reglementare clară  si explicită  care se află în concordanţă cu părerile exprimate anterior în literatura de specialitate. Justificarea acestei reglementări stă în aceea că ar fi inechitabil să se atribuie fiecăruia dintre cei care au calitatea de soţ supravieţuitor o cotă completă în raport de clasă cu care vin în concurs. Soluţia contrară ar duce în mod nejustificat la diminuarea cotei celorlalţi moştenitori legali, fără ca aceştia să aibă vreo culpă în raport de situaţia creată si le-ar pricinui acestora un prejudiciu care nu ar putea fi motivat sub nici un aspect .

b. În cazul în care soţul supravieţuitor vine în concurs cu clase de moştenitori  diferite, în temeiul art 972 alin 2,  cota soţului supravieţuitor se va stabili ca şi cum  acesta ar fi venit în concurs numai cu cea mai apropriată dintre ele. Prin existenţa acestei prevederi  legale se pune capăt  discuţiilor care s-au purtat anterior în literatura de specialitate . Este aceasta situaţia care se poate întâlni în practică atunci când defunctul a exheredat o întreagă clasă de moştenitori rezervatari care, în temeiul legii, au însă dreptul să culeagă rezerva lor succesorală . Pentru partea rămasă, de care cel care lasă moştenirea nu a dispus însă prin testament,  vor fi chemaţi la moştenire cei aflati în clasa următoare, care vor veni astfel în concurs cu moştenitorii rezervatari din clasa superioară. În  această ipoteză se va calcula cota soţului supravieţuitor  ca şi cum ar veni în concurs numai cu clasa  moştenitorilor rezervatari exheredaţi, după care se va calcula rezerva cuvenită celor dezmoşteniţi si   apoi  diferenţa se va atribui clasei de moştenitori subsecvente care a fost chemată la moştenire ca efect al exheredării dispuse de  autor.
Pentru exemplificare vom analiza două situaţii :
Exemplul nr . 1 : Defunctul lasă un testament în care stipulează doar faptul că îşi dezmoşteneşte toţi copiii, precum si  nepoţii sau strănepoţii  ( de fiu/fiică ), respectiv întreaga clasă I a moştenitorilor rezervatari, fără a face precizări cu privire la modul în care se va atribui partea de moştenire care rămâne. Prin urmare, la moştenire va fi chemată clasă a II-a de moştenitori, respectiv cea a ascendenţilor  si colateralilor privilegiaţi. Dezmoştenirea nu va putea însă opera  cu privire la rezerva succesorală cuvenită clasei descendenţilor. În această situaţie, soţul supravieţuitor va veni în concurs atât cu clasă descendenţilor ( clasa I de moştenitori ) cât  si cu clasa ascendenţilor si colateralilor privilegiaţi ( clasa a II-a de moştenitori ). Cota soţului supravieţuitor se va calcula însă ca şi  cum ar veni în concurs numai cu clasa I de moştenitori, stabilindu-se la 1/4 din moştenire.
Exemplul nr. 2 : Defunctul , care nu are descendenţi,  lasă un testament prin care dispune dezmoştenirea ascendenţilor privilegiaţi, fără a preciza ce se întâmplă cu partea de moştenire care li s-ar fi cuvenit acestora. În această ipoteza, dacă defunctul a avut colaterali privilegiaţi, aceştia vor fi cei chemaţi imediat la moştenire. Chiar dacă ei nu fac parte dintr-o altă clasă de moştenitori, principiul care se va aplica va fi acelaşi, respectiv cel prevăzut de art 972 alin2, astfel încât cota soţului supravieţuitor va fi cea stabilită de codul civil pentru  cazul în care acesta vine în concurs atât cu ascendenţii cât  cu colateralii privilegiaţi . În cazul în care defunctul nu a avut colaterali privilegiaţi, vor fi chemaţi la moştenire cei aflati în clasa a III-a sau a IV-a, după caz, iar cota soţului supravieţuitor se va calcula ca şi  cum ar fi venit în concurs numai cu ascendenţii  privilegiaţi, nu cu întreaga clasă a II a . Soluţia aceasta ni se pare cea mai îndreptăţită dacă analizăm în amănunt prevederile legele . Astfel, dispoziţiile art 972 alin 2 NCC prevăd clar că, în situaţia în care soţul supravieţuitor vine în concurs cu mai multe clase de moştenitori, cota acestuia se va stabili ca şi  cum ar veni în concurs cu cea mai apropiată dintre ele. Dar, coroborând aceste prevederi cu cele ale  alin 1 lit b  si c ale aceluiaşi articol, observăm că legea stabileşte cote diferite în cadrul aceleiaşi clase a doua, funcţie de componenţa acesteia. Astfel, dacă soţul supravieţuitor vine în concurs atât cu ascendenţii privilegiaţi cât  si cu colateralii privilegiaţi, cota lui va fi de 1/3 din moştenire, iar dacă  soţul supravieţuitor vine în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau numai în concurs cu colateralii privilegiaţi, cota lui va fi de 1/2 din moştenire. Ori, în ipoteza pe care o analizăm, soţul supravieţuitor vine în concurs pe de o parte cu ascendenţii ordinari - ca  moştenitori rezervatari care îşi culeg rezerva la care legea le dă dreptul - si, pe de altă parte, cu moştenitori din clasa a treia sau a patra . Ori, nu ni se pare firesc să calculăm cota soţului supravieţuitor ca  şi cum ar veni în concurs cu întreaga clasă a doua de moştenitori, atribuindu-i 1/3 din moştenire, întrucât el nu vine la moştenire efectiv cu întreaga clasă a doua de moştenitori. Firesc este să-i atribuim soţului supravieţuitor cota la care are dreptul în raport cu componenţa clasei a doua de moştenitori cu care vine efectiv în concurs, respectiv cu ascendenţii privilegiaţi, lăsându-l astfel să primească 1/2 din moştenire. Argumentul acestui punct de vedere îl reprezintă faptul că pe linia principiilor generale ale moştenirii, toate situaţiile se apreciaza in funcţie de vocaţia concretă la moştenire  si in  funcţie de cei care vin împreună  si efectiv la moştenire, iar nu in funcţie de vocaţia generale la moştenire .

C. Cota succesorală a soţului supravieţuitor

Conform art. 972 alin 1 , soţul supravieţuitor primeşte o parte determinată din moştenire, în funcţie de clasa moştenitorilor legali cu care vine în concurs. Aşa cum am mai afirmat, cota soţului supravieţuitor se impută asupra întregii mase succesorale, fiind cea care se calculează prima. Partea de moştenire cuvenită soţului supravieţuitor se va calcula avându-se în vedere acea clasă de moştenitori cu care vine efectiv, împreună, la moştenire, fără a se lua în considerare  succesibilii renunţatori sau nedemni, în condiţiile  cu precizările pe care le-am făcut mai înainte.

Cota soţului supravieţuitor
Moştenitorii din  celelalte clase cu care vine   în concurs
   1/4  ( un sfert )

     clasa  I -
     DESCENDENŢI  ( vor culege  3/ 4)
   1/3 ( o treime )
     clasa a II - a
     ASCENDENŢII PRIVILEGIAŢI  
     COLATERALII PRIVILEGIAŢI
     ( împreună  vor culege 2/ 3)
   1/2 ( jumătate )
     clasa  a II – a
     ASCENDENŢII PRIVILEGIAŢI
     ( vor  culege 1/ 2)
   1/2 ( jumătate )
     clasa a II - a
     COLATERALII  PRIVILEGIAŢI
     ( vor culege 1/ 2)
   3/4( trei sferturi )
     clasa  a III - a
     ASCENDENŢII ORDINARI
     ( vor culege 1/ 4 )
   3/4( trei sferturi )
     clasa a IV - a
     COLATERALII  ORDINARI
     (vor  culege 1/ 4)DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA174 de comentarii:

 1. Stimta Doamna,
  Va multumesc mult pentru raspunsul transmis.La intrebarile formulate(anonim 22.01.2013)va rog sa binevoiti sa-mi clarificati urmatorul aspect.Daca doresc sa fac un testament in favoarea sorei care este maximul de cota care se admite?Daca sotul supravietuitor ataca testamentul se mai respecta dorinta defunctului?.
  Testament se face si pentru apartament si pentru banii din banca?Precizez ca doresc ca sora sa mosteneasca mai mult eu neavand copii iar parintii sunt foarte in varsta iar relatia mea cu sotul este de convietuire separata(nu legal).
  Cu stima si multumiri,

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Testament in favoarea surorii puteti sa faceti pentru toate bunurile dvs. Sotul si parintii , ca si rezervatari, pot cere reducerea testamentului in limita cotitatii disponibile. daca nu o cer, sora primeste tot. Daca sotul cere reducerea si parintii renunta, sotul primeste 1/4 iar sora 3/4. Daca atat sotul cat si parintii cer reducerea testamentului, atunci acestia primesc cate 1/6 iar restul de 2/3 primeste sora. Daca numai parintii cer reducerea iar sotul renunta atunci parintii primesc 1/6 iar sora primeste restul.
   Nu inteleg insa de ce nu divortati. S-ar rezolva toate problemele. Daca tot nu convietuiti impreuna, ce rost are sa mentineti o stare de incertitudine si creatoare de probleme. Se poate divorta simplu si rapid la notar

   Ștergere
  4. Testament in favoarea surorii puteti sa faceti pentru toate bunurile dvs. Sotul si parintii , ca si rezervatari, pot cere reducerea testamentului in limita cotitatii disponibile. daca nu o cer, sora primeste tot. Daca sotul cere reducerea si parintii renunta, sotul primeste 1/4 iar sora 3/4. Daca atat sotul cat si parintii cer reducerea testamentului, atunci acestia primesc cate 1/6 iar restul de 2/3 primeste sora. Daca numai parintii cer reducerea iar sotul renunta atunci parintii primesc 1/6 iar sora primeste restul.
   Nu inteleg insa de ce nu divortati. S-ar rezolva toate problemele. Daca tot nu convietuiti impreuna, ce rost are sa mentineti o stare de incertitudine si creatoare de probleme. Se poate divorta simplu si rapid la notar

   Ștergere
  5. Testament in favoarea surorii puteti sa faceti pentru toate bunurile dvs. Sotul si parintii , ca si rezervatari, pot cere reducerea testamentului in limita cotitatii disponibile. daca nu o cer, sora primeste tot. Daca sotul cere reducerea si parintii renunta, sotul primeste 1/4 iar sora 3/4. Daca atat sotul cat si parintii cer reducerea testamentului, atunci acestia primesc cate 1/6 iar restul de 2/3 primeste sora. Daca numai parintii cer reducerea iar sotul renunta atunci parintii primesc 1/6 iar sora primeste restul.
   Nu inteleg insa de ce nu divortati. S-ar rezolva toate problemele. Daca tot nu convietuiti impreuna, ce rost are sa mentineti o stare de incertitudine si creatoare de probleme. Se poate divorta simplu si rapid la notar

   Ștergere
 2. Buna ziua. Acum 2 luni a decedat fratele meu. Era casatorit, fara copii. Inainte de casatorie a obtinut de la parintii nostri un apartament, prin vanzare - cumparare.
  As dori sa stiu cum se va imparte masa succesorala intre sotia supravietuitoare,parintii defunctului - ascendeti privilegiati(ambii in viata), eu - colaterali privilegiati (ca sora) si fetita mea - colaterali ordinari(ca nepoata dupa sora). Dupa NCC pana la ce termen se poate deschide succesiunea fara eventuale taxe. Multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In masa succesorala intra intreg apartamentul. Daca la mostenire vine sotia supravietuitoare impreuna cu asecendentii si colateralii privilegiati, mostenirea se imparte astfel : sotia primeste 1/3, parintii ( impreuna ) primesc 1/3 si dvs ca si sora primiti 1/3. fiica dumneavoastra este nepoata de sora a defunctului, deci intrra tot in categoria colateralilor privilegiati. Ea nu vine la mostenire decat daca dvs renuntati si numai pe partea care v-ar reveni, cu conditia sa fiti singura sora a defunctului ( sa nu mai existe alti frati/surori/nepoti de la alti frati )

   Ștergere
  2. Am uitat sa va raspund la ultima intrebare. Termenul de acceptare a mostenirii este de un an. Termenul in care se poate dezbate succesiunea fara a plati impozitul catre stat este de 2 ani.

   Ștergere
 3. Buna ziua
  O intrebare va rog; dupa moartea mamei tatal meu s-a recasatorit iar dupa 5 ani a decedat. Am facut succesiunea si am incheiat uzu-fruct viager cu sotia lui in 2003. Eu am plecat din tara. As dori sa stiu care sunt sansele de a pierde dreptul de proprietate la mostenire fiind unicul copil?

  Multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pentru ceea ce ati mostenit ramaneti proprietara, dreptul reintregindu-se la decesul sotiei supravietuitoare. Nu pierdeti niciodata acest drept pentru ca cineva are uzufructul

   Ștergere
 4. Stimata Doamna,
  As dori sa ma sfatuiti referitor la urmatoarea situatie:
  Sotul meu care este bolnav a girat un imprumut la banca pentru un prieten.Acesta nu a mai platit si sotului meu i s-a pus proprire pe pensie.Daca sotul moare eu trebuie sa platesc in continuare acest imprumut?
  Mentionez ca sotul exclude posibilitatea de a se judeca cu acest prieten.
  Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Fideiusiunea este o garantie personala. Decesul sotului va opri plata. Dumneavoastra in calitate de mostenitori va puteti indrepta impotriva prietenului rau platnic pentru a vi se restitui banii platiti de sot. Atentie la termenul de prescriptie de 3 ani.

   Ștergere
 5. Stimata Doamna,
  Daca sunt casatorita si nu am copii si doresc sa-i las sorei mele prin testament o cota de mostenire de 75%(3/4) din apartament,la decesul meu sotul poate ataca acest testament?Si daca da exista posibilitatea ca aceasta dorinta stipulata sa nu se mai respecte?In acesta situatie s-ar pune intrebarea ce rost ar mai avea incheierea unui testament?
  Cu multumiri.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sotul poate cere numai respectarea rezervei sale care este de 25 % in concurs cu sora dvs. Puteti sa-i lasati acesteia cota de 3/4 din bunurile dvs, fara ca sotul sa poate sa nu va respecte dorinta pentru ca nu depasiti prin aceasta rezerva lui.

   Ștergere
 6. Multumesc pentru raspunsul Dvs.prompt.
  Inca doua precizari as mai dori:
  - daca parintii renunta in favoarea sotiei supravietuitoare, atunci ea primeste 2/3 si eu ca sora 1/3 ? sau apare situatia de 1/2 la 1/2?
  - fetita mea este minora si doresc ca partea mea de mostenire sa-i revina ei. In acest caz, ea va fi trecuta in acte ca ruda mostenitoare a partii ce mi s-ar fi cuvenit mie? Recunosc, ca mama (si parinte unic intretinator al unui copil), doresc protejarea copilului meu si, de ce nu, sa se bucure la un moment dat de ceea ce i se cuvine.
  In cat timp se face succesiunea? 1 sau 2 ani?
  O seara buna si multumesc anticipat.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu exista renuntare in favoarea cuiva. Parintii defunctului pot renunta pur si simplu sau, daca doresc ca partealor sa revina unui anumit mostenitor , atunci accepta mostenirea si instraineaza catre acea persoana partea lor. Daca renunta pur si simplu atunci sotia primeste 1/2 si sora ( dvs ) 1/2. Daca renuntati, fiica primeste ceea ce vi s-ar fi cuvenit dumneavoastra. Termenul de acceptare a mostenirii este 1 an. Pentru a nu plati impozitul catre stat trebuie sa dezbateti mostenirea in max. 2 ani.

   Ștergere
 7. Buna seara.Am o nelamurire.In urma cu 15 ani a decedat mama mea, parintii mei detineau un apartament pe care ulterior tatal meu l-a vandut.Insa la succesiune el a declarat ca are doar 3 copii nu 4 (una din surorile mele fiind plecata din localitate si nu mai tinea legatura cu noi).Eu fiind minora la vremea aceea am avut nevoie de un tutore.Surorile mele au primit partea mamei si la notariat au semnat un act ca nu mai au nici o pretentie din partea tatalui.Mentionez ca tatal meu a cumparat o garsoniera din banii ce i-au ramas.Acum nelamurirea mea este: garoniera imi va ramane mie datorita faptului ca fiind minora la vremea aceea nu am primit partea mamei si ca surorile mele (2 din ele) au renuntat la partea tatalui meu,dar si ce consecinte va avea faptul ca una dintre surori nu a fost trecuta la succesiune?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sora care nu a fost declarata ca mostenitoare avea dreptul sa ceara anularea certificatului de mostenitor in 3 ani. Cat priveste situatia dvs, eu nu cred ca, minora fiind, vi s-a aprobat de catre autoritatea tutelara sa renuntati la mostenire. Cred ca mostenitoare ati ramas dvs si tatal. Bunurile tatalui se vor discuta la momentul decesului acestuia. La mostenirea lui au dreptul toti copiii pe care ii are

   Ștergere
 8. Buna ziua,

  Sunt divortata din 2010, dar nu am facut partajul.
  In discutie sunt un apartament dobandit in timpul casatoriei,dar eu am avut avansul de la bunica si o casa la tara pe care, bunica din partea mamei ne-a facut un act de vanzare-cumparare ,mie si fratelui meu in 1995, considerand ca este cel mai sigur document ce nu poate fi atacat.( nu am platit vreo suma bunicii).
  Din casatorie nu au rezultat copii.
  Fostul sot are probleme de sanatate.Va rog imi puteti spune cum se poate rezolva partajul?Ce se intimpla daca fostul sot decedeaza inainte de partaj?Multumesc mult.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ar trebui sa stiu daca in 1995 cand ati facut actul de vanzare cumparare cu bunica erati sau nu casatorita. Daca erati casatorita, casa este bun comun cu sotul. Pentru plata avansului trebuie sa faceti dovada ca banii v-au fost dati de bunica. Aceste probleme se rezolva usor daca va intelegeti cu fostul sot. El poate declara o cota de contributie mai mica la dobandirea bunurilor comune si puteti face partajul prin buna intelegere la notariat. Daca nu va intelegeti e bine sa porniti actiunea in instanta. In cz de deces cota de contributie se declara la dezbaterea mostenirii. Veti fi chemata in calitate de coproprietar. Puteti si atunci sa rezolvati problema prin buna intelegere la notariat. Daca nu, mergeti in instanta

   Ștergere
 9. Buna seara,
  Stimata doamna, as dori sa ma lamuriti intr-o problema: doresc sa fac mostenirile dupa parintii mei. Tatal meu a decedat in septembrie 2012, iar mama in noiembrie 2012. Parintii mei mi-au lasat testamente cu titlu universal, eu mai am o nepoata de la un frate decedat inaintea parintilor, care urmeaza sa renunte la mosteniri. In aceasta situatie, cand ambii soti sunt decedati, pentru dezbaterea succesiunii, mai este necesar sa se intocmeasca un act de lichidare? Intreb asta, deoarece lichidarea regimului matrimonial la deces se face intre sotul supravietuitor si ceilalti mostenitori,din cate stiu, ori in situatia mea, si mama mea, care era sotul supravietuitor este decedata. Daca se face actul de lichidare, intre cine se face si cine il semneaza?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Actul de lichidare se face, chiar daca trebuie semnat de dvs ca si mostenitor al tatalui si tot de dvs ca si mostenitor al sotiei supravietuitoare. Notarul va alege forma si continutul actului. Nu va impacientati, nu este nici o problema, legea reglementeaza retransmiterea dreptului de optiune succesorala, iar partea ultimului defunct nu va ramane nediscutata

   Ștergere
  3. Actul de lichidare se incheie intre dvs ca si mostenitoare a tatalui ( o prima calitate ) si tot dvs ca si mostenitoare a mamei, fosta sotie supravietuitoare. Notarul stie ce forma si ce continut sa dea actului

   Ștergere
 10. Buna seara,

  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat. Sunt in trative pentru a cumpara un apartament in mansarda unui bloc. Aceasta mansarda a fost construita de catre 8 persoane cu autorizatie de construire pe numele la toti 8, proces verbal de receptie finala tot la toti 8, iar apartamentul pe care doresc sa il achizitionez este inscris in Cartea Funciara doar pe numele unuia din cei 8 in baza unor declaratii faacute la un notar, unde 6 din cei 8 declara ca sunt de acord ca acel apartament sa fie proprietate exclusiva a persoanei de la care vreau sa cumpar apartamentul. O prietena de-a mea , care este consilier juridic, mi-a zis ca actele nu sunt in regula. Cei de la agentia imobiliara imi spun ca odata ce este inscris in Cartea Funciara, nu este nici o problema. Ce ma sfatuiti sa fac in acest caz?
  Va multumesc anticipat si va doresc o seara frumoasa!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Nu mi se pare normal. Trebuie sa vad actele ca sa-mi dau seama ce s-a intamplat. Incercati sa mi le transmiteti pe e-amil

   Ștergere
 11. Buna ziua,
  As dori sa va expun urmatoarea situatie:Sint o persoana vaduva cu doi copii majori la casa lor,de un an de zile locuiesc impreuna cu o persoana vaduva ,cu un copil major deasemenea la casa lui.Noi intentionam sa ne casatorim legal in cel mai scurt timp;intrebarea noastra este:ce demersuri putem face ca in cazul in care sotul decedeaza primul eu sa pot locuiin continuare in aceasta casa fara a fi deranjata de fiul sau (si tinind cont ca toate veniturile mele se consuma in aceasta casa)iar dupa decesul meu aceasta proprietate sa fie inpartita dupa cum urmeaza ,1/2fiul sau si 1/2 copii mei,acelasi lucru si daca eu decedez prima?Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
 12. Buna ziua,
  Stima si respevt pentru oameni ca dvs care fac din profesie si o pasiune.Promit sa ma abonez la acest blog deoarece aceasta inseamna o experienta de viata pentru mine.Am si eu o nedumerire legata de mosteniri.Impreuna cu sotia. avem un depozit bancar.Nu este mare defel,dar totusi aunt niste economii modeste de 4 ani.Deoarece sunt cu 15 ani mai in varsta ca si sotia (deci mai predispus bolilor sa zicem la peste 50 de ani),am fost de acord ca depozitul respectiv sa fie depus doar pe numele ei si sa-i ramana in cazul decesului meu (adica fara clauze pt mine).Am insa o problema,in cazul in care (doamne fereste) ar interveni decesul sotiei,eu pot fi beneficiarul integral al depozitului in conditiile in care noi nu avem copii? Va scriu aceasta deoarece sotia mai are 3 surori casatorite cu care sincer nu prea ne intelegem.Multumesc din inima, anticipat.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Chiar daca depozitul este numai pe numele sotiei , banii sunt tot bun comun. In caz de predeces al doamnei aveti o cota care va apartine, prezumata legal ca fiind de 50% din suma. Restul, adica partea sotiei defuncte intra in masa succesorala. O puteti primi pe toata daca sotia va face un testament prin care va instituie legatar universal. Daca nu exista un astfel de testament vin la mostenire si surorile sotiei, caz in care dvs primiti 1/2 si ele 1/2, bineinteles din cota sotiei. Din total dvs veti avea 1/2 +1/2x1/2 = 3/4 iar surorile, impreuna, 1/4. Cel mai bine este sa faceti amandoi astfel de testamente, prin care sa va instituiti legatari universali. Colateralii privilegiati ( frati, surori, nepoti ) sunt inlaturati prin testament. Numai copiii, parintii si sotul sunt rezervatari si pot cere reducerea unui testament.

   Ștergere
 13. Stimata Doamna,
  Va multumesc mult pentru amabilitatea si promptitudinea cu care mi-ati raspuns.
  Da, eram casatorita in 1995.Va rog sa-mi permiteti inca o intrebare:in cazul in care eu am avut salariul mult mai mare in timpul casatoriei decat fostul sot la partaj cotele sunt egale?
  Va doresc numai bine.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Legea instituie numai o prezumtie relativa de egalitate a sotilor la dobandirea bunurilor comune. Aceasta poate fi modificata cu conditia sa dovedi o cota mai mare de participare. Fiind casatorita, in categoria bunurilor comune intra si casa pe care ati cumparat-o de la bunica pentru ca actul a fost unul de vanzare cumparare. Daca nu ati platit nici un ban, inseamna ca in realitate a fost donatie iar actul a fost deghizat. Tot prin intelegere puteti rezolva. Daca nu, trebuie sa actionati in instanta, sa se dovedeasca faptul ca a fost vorba de o donatie si sa fie scos imobilul din masa partajabila. facand asta, insa, mostenitorii rezervatari ai bunicii vor putea cere reducerea donatiei, pentru ca, prin ea, le-a fost incalcata rezerva. Apelati la un avocat bun. Cel mai bine ar fi sa va intelegeti si sa rezolvati totul la notar. Este mai ieftin si mai rapid. Sigur veti gasi la dvs in localitate un notar care sa va ajute.

   Ștergere
 14. Buna ziua,
  As dori sa va expun urmatoarea situatie:Sint o persoana vaduva cu doi copii majori la casa lor,de un an de zile locuiesc impreuna cu o persoana vaduva ,cu un copil major deasemenea la casa lui.Noi intentionam sa ne casatorim legal in cel mai scurt timp;intrebarea noastra este:ce demersuri putem face ca in cazul in care sotul decedeaza primul eu sa pot locuiin continuare in aceasta casa fara a fi deranjata de fiul sau (si tinind cont ca toate veniturile mele se consuma in aceasta casa)iar dupa decesul meu aceasta proprietate sa fie inpartita dupa cum urmeaza ,1/2fiul sau si 1/2 copii mei,acelasi lucru si daca eu decedez prima?Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca aveti calitatea de sotie supravietuitoare beneficiati de un drept de abitatie asupra casei in care ati locuit la momentul decesului sotului. Fiul acestuia poate sa ceara restrangerea sau schimbarea obiectului acestui drept ( sa va ceara deci sa locuiti numai intr-o parte a acasei, daca ea este prea mare sau sa va ofere o alta locuinta ). Pentru ca bunurile sa se imparta asa cum doriti dvs trebuie ca sotul sa lase un testament in favoarea copiilor dvs. Daca lasa numai 1/2 din acel bun nu se depaseste rezerva fiului si acesta nu poate cere reducerea.

   Ștergere
 15. Tatal meu a fost casatorit timp de 18 ani cu o doamna care nu a avut copii si care a decedat in 2012 .Dar are 3 nepoti de frati.Unul a renuntat la mostenire dar ceilati doi nu.Toata averea se compune dintr-o suma de bani in banca pe numele decedatei si o masina tot pe numele decedatei. Si banii si masina au fost dobinditi pe timpul vietii in comun cu tatal meu.Cum se imparte aceasta colosala avere conform legii?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bunurile sunt comune. Beneficiati de prezumtia de egalitate la dobandirea acestor bunuri, dar puteti sa dovediti si o cota diferita de participare, daca este cazul. Se va incheia un act de lichidare intre sot si mostenitori. In masa succesorala intra ( in principiu ) 1/2 din bunuri. Cealalta cota este a sotului ramas in viata. Din masa succesorala, sotul primeste 1/2 si nepotii 1/2. Partea nepotului care a renunta beneficiaza celorlalti nepoti

   Ștergere
 16. Buna seara,

  Tatal meu a decedat in 2012. Ca mostenitori au ramas : sotia , eu (fiica) si un frate vitreg. Sotia suprav. si tatal aveau un apartament impreuna, insa la tara tata care mai are un frate in viata si mama , adica bunica in viata ar avea mostenire dupa bunicul care a murit si pe care ar urma sa o impart eu si fratele . Daca sotia deschide succesiune pentru apartament , are vreo treaba cu partea de la tara ?

  RăspundeţiȘtergere
 17. Buna ziua, As dori sa va expun urmatoarea situatie:Sint o persoana vaduva cu doi copii majori la casa lor,de un an de zile locuiesc impreuna cu o persoana vaduva ,cu un copil major deasemenea la casa lui.Noi intentionam sa ne casatorim legal in cel mai scurt timp;intrebarea noastra este:ce demersuri putem face ca in cazul in care sotul decedeaza primul eu sa pot locuiin continuare in aceasta casa fara a fi deranjata de fiul sau (si tinind cont ca toate veniturile mele se consuma in aceasta casa)iar dupa decesul meu aceasta proprietate sa fie inpartita dupa cum urmeaza ,1/2fiul sau si 1/2 copii mei,acelasi lucru si daca eu decedez prima?Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca aveti calitatea de sotie supravietuitoare beneficiati de un drept de abitatie asupra casei in care ati locuit la momentul decesului sotului. Fiul acestuia poate sa ceara restrangerea sau schimbarea obiectului acestui drept ( sa va ceara deci sa locuiti numai intr-o parte a acasei, daca ea este prea mare sau sa va ofere o alta locuinta ). Pentru ca bunurile sa se imparta asa cum doriti dvs trebuie ca sotul sa lase un testament in favoarea copiilor dvs. Daca lasa numai 1/2 din acel bun nu se depaseste rezerva fiului si acesta nu poate cere reducerea.

   Ștergere
 18. Tatal meu a decedat in 2012. Ca mostenitori au ramas : sotia , eu (fiica) si un frate vitreg. Sotia suprav. si tatal aveau un apartament impreuna, insa la tara tata care mai are un frate in viata si mama , adica bunica in viata ar avea mostenire dupa bunicul care a murit si pe care ar urma sa o impart eu si fratele . Daca sotia deschide succesiune pentru apartament , are vreo treaba cu partea de la tara ?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acceptarea sau renuntarea la mostenire sunt drepturi care se exercita global, asupra intregii mosteniri. Daca sotia accepta mostenirea, chiar daca nu se dezbate si partea de la tara, acceptarea se va extinde si asupra acesteia. Cel mai bine este sa dezbateti mostenirea pentru toate bunurile si sa faceti ulterior un partaj.

   Ștergere
  2. Buna seara,

   Multumesc pentru promptitudine! Va rog sa ma ajutati sa inteleg , in conditiile in care sotia deschide succesiunea pentru apartament, se poate limita doar la impartirea acestuia? fara a include partea de la tara ? sotia nu are parte mostenire la tara si m-am gandit ca exista posibilitatea sa ii dea fiului doar valoarea din partea care i se cuvine din apartament, iar pentru la tara sa se faca o succesiune in care este inclusa mama decedatului ( fiind si proprietara) , fratele decedatului si cei 2 fii.Va rog foarte mult sa ma lamuriti! Va multumesc inca o data pentru deosebita placere pe care o aveti sa ajutati oamenii intr-un impas!Un adevarat exemplu.....

   Ștergere
  3. Se poate dezbate mostenirea numai pentru un bun iar ulterior sa se dezbata si pentru celalalt bun. Numai ca mostenitorii sunt aceiasi. Nu se poate renunta la un bun si sa se accepte altul. renuntarea sau acceptarea sunt globale. Cel care accepta mostenirea si este considerat mostenitor va fi mostenitor pentru toate bunurile defunctului, chiar daca nu sunt incluse deodata in masa succesorala. Va sfatuiesc sa faceti mostenirea pentru toate bunurile si sa le partajati ulterior. Cred ca bunicul a decedat primul. Presupun deasemenea ca a decedat inainte de 1 oct 2011. Se va aplica legea veche. De pe urma lui au ramas ca mostenitori sotia ( bunica ) si doi copii ( tatal dvs si fratele lui ). Cota pe care a mostenit-o tatal se include in masa lui succesorala. Mai exista posibilitatea, daca va intelegeti, sa declarati ( toti mostenitorii tatalui ) ca acesta nu a acceptata mostenirea bunicului ( a tatalui sau ) si atunci nu vor ramane ca mostenitori decat bunica si unchiul dvs. Daca bunicul a decedat dupa 1 oct 2011 se va aplica retransmiterea dreptului de optiune succesorala. Fiecare mostenitor ( sotie si doi copii ) trebuie sa dea declaratie pentru partea lor cu privire la mostenirea bunicului. Puteti sa faceti acelasi lucru. Sa renuntati si sa ramana numai bunica si unchiul pe casa de la tata. Daca nu se poate nu aveti decat solutia partajului despre care va vorbeam .

   Ștergere
 19. Buna ziua!As dori si eu un raspuns cat se poate de clar daca se poate.Parintii mei au divortat in anul 2009; mai am un frate de 13 ani care sta cu tatal meu...mama locuieste in Italia.Ulterior, in anul 2010 tatal meu s-a recasatorit, in acest timp el fiind in plin proces de partaj...s-a terminat partajul prin octombrie sau noiembrie 2012...nu mai stiu exact data, tatalui meu revenindu-i aproximativ 75 sau 80% din valoarea bunurilor, iar mamei mele naturale restul..intrucat aceasta nici nu a participat la partaj.Mentionez ca tatal meu are un apartament cu 3 camere in care locuieste cu actuala sotie si fratiorul meu,o masina, o casa la tara neterminata si un apartament in alt oras(care nu a intrat la partaj, deoarece a fost lasat mostenire tatalui mei un anul 2009 de sora acestuia - are certificat de mostenitor facut la notar)in care locuiesc eu cu sotul si copilul de 5 anisori.Intrebarile mele sunt urmatoarele:
  -in cazul decesului tatalui meu(nu vreu sa fiu morbida,dar actuala sotie e o scorpie si ii cam face zile amare), cat i-ar reveni sotiei lui actuale(are si ea un copil din prima casatorie care e in Italia) si cat noua...adica mie si fratelui meu...
  -are dreptul copilul ei la ceva...din ce a obtinut tatal meu in urma partajului....nu au achizitionat absolut nimic impreuna!
  -apartamentul mostenit de catre tatal meu il poate vinde oricui fara acordul sotiei sale?Intra si acesta la mostenire in cazul decesului lui...mentionez ca la acest apartament aveau dreptul bunica mea din partea tatalui si fratele acestuia..care au renuntat...Astept un raspuns si va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Toate bunurile despre care vorbiti sunt bunuri prorpii ale tatalui dvs. Poate sa faca ce doreste cu ele, inclusiv sa le vanda oricui, fara acordul sotiei actuale. Numai daca vreunul dintre imobile a fost inscris ca si locuinta a familiei e necesar acordul acesteia. Daca tatal moare, toate bunurile pe care le detine la momentul decesului intra in masa succesorala. Din acestea sotia primeste 1/4 iar cei doi copii impart impreuna 3/4. Copilul sotiei nu are dreptul la mostenirea tatalui dvs decat daca ar fi infiat de el. Poate insa sa-si mosteneasca mama, la decesul acesteia, primind si cota de 1/4 pe care ea a mostenit-o de la sotul ei ( tatal dvs)

   Ștergere
 20. anonim 30.01.2013
  buna ziua,
  doamna notar cu mi de multumiri vas multumi daca mati ajutacu privire la o situatie. sotul meu a decedat an urma cu 6 luni el a mai fost casatorit anterior avand si o fiica anaintea casatoriei noastre eldetinea o casa. an timpul casatoriei noi am mai renovato ampreuna dar mie nu mia facut nici un act pe acest imobil va rog sa ami spuneti cum sa procedez pentru a face succesiunea si sa ami spunetice cota parte am eu din casa . daca nu as chema si pe fiica sotului la succesiune ar fi o problema. el mai are 3 frati si traieste si mama lui trebuie sa ai chem si pe ei la succesiune .va multumesc pentru raspunsul pe care mil veti da.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Casa este bunul propriu al defunctului. Pentru renovari aveti un drept de creanta, adica puteti primi o suma de bani ca si despagubire de la ceilalti mostenitori. Nu este legal sa nu o declarati pe fiica la mostenire. Numai daca ea renunta pot veni parintii si fratii defunctului. Daca veniti la mostenire impreuna cu fiica aveti 1/4 din bunuri si un drept de a locui in casa. Mergeti la notar. El va va spune cum sa procedati. Trebuie in principiu sa completati o cerere, sa prezentati actele de stare civila ( certificate de nastere, de casatorie ) si actele de proprietate. Pentru imobil trebuie sa duceti si un certificat fiscal.

   Ștergere
 21. buna seara ,
  as dori sa stiu daca in urma unei succesiuni ( sotul si patru copii ) sotul poate sa vinda, sa doneze sau sa lase prin testament partea lui din mostenire doar unuia dintre copii ? Daca da : ce sanse au ceilalti 3 copii sa atace actiunea ?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Un om poate sa faca orice vrea cu bunurile sale in timpul vietii. Prin urmare, poate sa le si vanda, sa le doneze sau sa lase testament oricarei persoane, inclusiv unuia dintre copii. Vanzarea este un act cu titlu oneros si nu poate fi atacat de copii. Donatia si testamentul sunt acte cu titlu gratuit si se poate cere reducerea lor in limita cotitatii disponibile. Cu alte cuvinte, mostenitorii rezervatari ( copiii ) pot cere ca din partea data gratis sa li se restituie ceea ce li se cuvine cu titlu de rezerva. Rezerva pentru fiecare copil este de jumatate din ceea ce i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal. Daca sunt 4 copii, ar fi avut dreptul fiecare la 1/4, rezerva fiind de 1/8 pentru fiecare copil. Deci cei trei copii au impreuna o rezerva de 3/8, restul de 5/8 putand fi lasat prin testament sau donat celui de al patrulea copil

   Ștergere
 22. Buna seara, stimata doamna,
  Ma numesc Marius si as avea si eu o intrebare pentru dumneavoastra: Daca mama mea si cei doi frati ai sai au renuntat la mostenirea lor de pe urma bunicului meu, eu, sora mea si cei 5 verisori ai mei( trei dintre ei fiind minori) mai avem vreun drept la mostenirea de pe urma bunicului?. Tin sa precizez faptul ca bunica mea este in viata iar din partea bunicului nu mai sunt alte rude in viata( pariti, bunici, frati, verisori...etc).
  Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Normal, daca toti descendentii de gradul 1 au renuntat la mostenire ar trebui chemati sa-si exprime dreptul de optiune succesorala descendentii de gradul 2 (nepotii defunctului ). Ati fost chemati la notariat? Ati dat declaratii? S-a emis certificatul de mostenitor? Daca s-a emis si nu ati fost chemati puteti cere anularea lui. Daca nu s-a emis certificatul, puteti sa mergeti la notariat si sa declarati ca doriti sa acceptati mostenirea. Daca s-a emis certificat de mostenitor si succesoare este numai bunica, atunci cand ea va muri toate bunurile vor intra in masa ei succesorala si vor fi din nou chemati la mostenire copiii. Numai ca ea poate sa instraineze in timpul vietii ceea ce are.

   Ștergere
 23. am un apartament cumparat impreuna cu sotul . acesta a decedat an 2005. avem impreuna un copil de 17 ani . mentionez ca eram divortati anainte de a deceda si an partaj, acesta nu s-a mai finalizat.eu nu am facut succesiune cu fiul meu pt. ca nu mi s-a parut necesar el avand doar 10 ani atunci.intre timp m-am casatorit si am o fetita.vreau sa stiu ce ni se cuvine fiecaruia.multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pe partea fostului sot trebuie sa faceti mostenirea. Aceasta parte va reveni copilului. Cealalta parte este cota dvs. Pe aceasta copiii nu au nici un drept atata vreme cat sunteti in viata. Dupa deces va pot mosteni

   Ștergere
 24. Buna seara,
  Stimata doamna,as dori o lamurire a urmatoarei situatii:eu si sotul meu suntem niste persoane trecute de prima tinerete si fiecare avem cite un copil din prima casatorie[mentionez ca sotii nostri sint decedati];vrem sa facem act de vinzare cumparare [1/2fiecaruia dintre ei]cu, contract de abitatie viagera pentru noi.Intrebarea noastra este daca ei au dreptul legal sa locuiasca cu noi in imobilul respectiv daca noi nu dorim acest lucru?Se poate ataca in instanta acest drept?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca le vindeti casa rezervandu-va un drept de uzufruct viager ei trebuie sa va respecte dreptul pe care vi l-ati rezervat

   Ștergere
 25. Buna seara
  Sotul meu a decedeat si as vrea sa stiu daca din imobilui intabulat pe amindoi din jimatatea lui cit imi revine mie si cit copiilor.Am cumparat impreuna si o masina care a fost inscrisa pe numele lui .Din aceasta cit imi revine mie si cit copiilor . Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ambele sunt bunuri comune. In principiu, jumatate este partea dvs si jumatate partea sotului. Din jumatatea lui va revine 1/4 iar copiilor le revine 3/4. Prin urmare, din total dvs aveti 5/8 si copiii 3/8

   Ștergere
 26. Parintii au divortat ,s/ a facut partajul la una casa de locuit ,tata a primit custodia noastra ,a 2 copii minori ,imediat dupa aceasta ,mama a decedat ,nu a beneficiat de dreptul primit prin partaj ,acesta a ramas in continuare tatalui meu.Tatal nostru s/ a recasatorit si a mai avut 4 copii cu actuala sotie .Pentru a nu beneficia noi de mostenire ,au vindut casa dobindita impreuna cu mama .Precizez ca atit eu cit si fratele eram minori in momentul vinzarii casei parintesti .Avea dreptul sa vinda fara dezbaterea succesiunii ? Repet, noi eram minori .Dupa cite am inteles , au facut un act de mina ,de vinzare /cumparare.Cu bani din vinzare au cumparat o casa,in alta localitate .au darimat/o dupa ce a construit alta .Sotia actuala vrea sa faca act de vinzare ,fratilor vitregi ,sa nu avem noi nici un drept .Va rog ce se poate face in acest caz ?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Depinde de ceea ce s-a stabilit prin actul de partaj. Daca imobilul a fost atribuit tatalui iar mama avea dreptul numai la o sulta, atunci ar fi trebuit sa v-o dea dvs. Primirea sultei se prescrie in 3 ani ( sau 3 ani de la data cand ati devenit majori ). Mostenirea s-ar fi dezbatut pentru acea sulta. Nu pot sa va dau un raspuns exact fara sa stiu ce s-a stabilit la partaj. Va rog sa-mi spuneti

   Ștergere
 27. Prin actul de partaj s/a stabilit 1/2 mama ,1/2 tata ,noi am ramas in custodia tatalui,au trecut de atunci 44 de ani,dupa cum va spuneam,mama a decedat imediat dupa hotarirea de divort ,nu a mai reusit sa intre in posesie , noi copii fiind pina in 10 ani . Tata s/a recasatorit a mai avut 4 copii,a vindut casa noastra parinteasca ,..noi fiind minori.. Au cumparat si construit o alta casa cu actuala sotie, Va rog sa imi spuneti ,avem si noi dreptul la mostenire dupa decesul tatalui ? Si am mai inteles ca dupa mama naturala si decedata nu mai avem nici o solutie.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu conteaza daca a intrat sau nu in posesie, mama avea jumnatate din bun stabilita prin partaj. Nu stiu cum a vandut tatal toata casa. Poate ca a fost numit curator al dvs, poate ca s-a dezbatut totusi mostenirea. Trebuie sa va adresti unui avocat si sa-i aratati toate actele. Eu nu va pot da o consultatie corecta pentru ca e greu sa stiu toate datele care-mi sunt necesare.

   Ștergere
 28. Buna ziua. As dori daca se poate sa imi spuneti ce cota parte ar avea tatal meu in urmatoarea situatie:
  Este vorba despre un loc de veci cu 3 cripte.
  Initial a crezut ca il poate avea pe tot, deoarece locul de veci este doar pe numele tatalui sau, care a decedat ultimul, iar nepotii au cedat in favoarea sa, dar doar pentru succesiunea dupa bunic.
  Pe scurt, mama sa a decedat in urma cu 6 ani, singura lui sora (maritatata si cu 2 copii) a decedat dupa 2 ani, apoi a decedat si tatal sau.
  Cei 2 nepoti (copii sorei) au renuntat la succesiunea dupa bunicul lor in favoarea tatalui meu, dar acum a aflat ca trebuie sa se faca si succesiunea dupa mama tatalui meu, pe motiv ca locul de veci este bun comun, chiar daca actul este pe un singur nume.
  Sotul sorei nu vrea sa faca succesiune dupa sora tatalui meu, dar ea ar fi mostenit o parte din locul de veci.
  Ce se poate face in situatia asta si cat ii va reveni in procente tatalui meu?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, trebuie sa se faca succesiunea si dupa mama tatalui dvs. Mergeti la notar si solicitati sa fie citati mostenitorii surorii tatalui dvs. In masa succesorala intra 1/2 din bun. Mostenitori sunt sotul supravietuitor si cei doi copii ( tatal dvs si sora lui ). Discutati despre acceptarea mostenirii de catre sotul supravietuitor ( bunicul dvs, care a murit ultimul ) La fel , discutati si despre acceptarea mostenirii de catre sora tatalui dvs. In functie de asta se vaor stabili cotele de catre notarul instrumentator.

   Ștergere
 29. Stimata Doamna,

  Daca sunt casatorita si nu am copii si doresc sa-i las sorei mele prin testament o cota de mostenire de 75%(3/4) din apartament,la decesul meu sotul poate ataca acest testament?Si daca da exista posibilitatea ca aceasta dorinta stipulata sa nu se mai respecte?In acesta situatie s-ar pune intrebarea ce rost ar mai avea incheierea unui testament?
  Cu stima si multumiri,

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Puteti sa-i lasati si toate bunurile, daca doriti aceasta. Sotul, fiind rezervatar, poate sa-si ceara rezerva. In concurs cu sora aceasta rezerva este de 3/4. Deci dorinta dvs exprimata prin testament va fi respectata, chiar daca sotul doreste sau nu asta. Daca nu-i lasati testament se merge pe mostenirea legala, sotul mostenind 1/2 si sora 1/2. Din acest motiv este necesar testamentul, pentru ca sora sa mosteneasca mai mult, asa cum doriti

   Ștergere
 30. Buna ziua.Cazul este urmatorul.Doua surori mostenesc in indiviziune o proprietate.Una este bunica paterna cealalta sora ei. Ambele cu soti decedati, sora bunicii fara sot fara copii, lasa prin testament partea ei de avere mie si fratelui meu, noi fiind copiii nepotului ei de sora. Bunica paterna este mostenita de tatal nostru, care dupa ce va face succesiunea va vinde partea lui de mostenire, intentionand sa-si cumpere o garsoniera, sa ne ajute si pe noi cu o suma de bani, iar diferenta de bani sa o depuna la banca. In prezent, tata traieste in concubinaj de sapte ani cu o doamna care are la randul ei din alta casatorie, doua fete. Intrebarile mele sunt urmatoarele:
  - noi ca nepoti, LEGAL, avem cota din acesta vanzare
  - de ce trebuie sa semnam la notariat si noi ca el sa poata lua avansul pentru vanzarea proprietatii
  - ce drepturi are concubina in momentul de fata,dar daca se vor casatorii
  - ce act ar trebuii sa intocmeasca tata, ca dupa decesul lui, noi sa beneficiem de acea garsoniera si eventual de sumele de bani care vor mai ramane
  Va multumesc din suflet!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inteleg ca o parte a bunurilor a apartinut bunicii paterne si cealalta parte a apartinut surorii acesteia. Daca sora bunicii v-a lasat testament, o mosteniti in calitate de legatari, pe partea ei. tatal dvs isi mosteneste mama, pe partea acesteia. Fiecare veti avea anumite cote din respectivele bunuri. Daca cele doua surori au detinut in cote egale, atunci tatal mosteneste 1/2 de la mama sa iar dvs si fratele mosteniri cate 1/4 de la sora bunicii. Fiecare dintre dvs puteti sa va vindeti patea pe care o aveti fara acordul celorlalti. Deci si tatal poate sa-si vanda partea fara acordul dvs. Pentru vanzare, deci , nu este nevoie de semnatura dvs ca si coproprietari. Numai daca nu s-au dezbatut mostenirile, atunci este necesar sa va prezentati la notariat, dar nu pentru vanzare ci pentru mostenire. Dumneavoastra nu aveti drepturi asupra partii tatalui, deci din vanzarea cotei respective, pentru ca aveti propriile dvs cote pe care le puteti vinde sau nu. Pentru vanzare nu trebuie sa semnati decat daca se vinde intregul bun, deci si cotele dvs. Concubina tatalui nu are dreptul la nimic acum. daca se vor casatori are dreptul sa-l mosteneasca, primind ca si sotie o cota de 1/4. Daca nu se casatoreste tatal, oricum il mosteniti ca si descendenti, fara a mai suporta concursul altcuiva. Daca se casatoreste aveti de suportat concursul sotiei. Tatal poate sa va lase un testament, diminuand astfel partea sotiei de la 1/4 la 1/8, sau poate sa va vanda, in timpul vietii, garsoniera, eventual cu anumite clauze ( intretinere, uzufruct). Pentru aceasta insa trebuie sa platiti un pret sau sa-l intretineti pana la deces.

   Ștergere
 31. Stimata Doamna Notar Daniela Negrila,
  Am nevoie de un sfat legal din partea dvs..
  Acum citva timp a decedat tatal meu.
  Parintii mei sint divortati din 1998, insa coproprietari al unui apartament de 2 camere in Bucuresti, la care nu a fost efectuat partajul.
  In ultima vreme, impozitul casei l-a platit numai mama mea.
  Eu sint singura fiica, nemaiavind alti frati.
  1 - As vrea sa stiu daca au dreptul la succesiune fratii lui, adica unchii mei?
  2 - Eu sint imposibilitata de a ma deplasa si nu sint in tara. De care documente am nevoie pentru a o imputernici pe mama mea pentru a ma reprezenta la succesiune?
  3 - Pot renunta in favoarea mamei mele? Cum pot sa procedez?
  4 - In termen de cit timp trebuie deschisa succesiunea, incepind de la data decesului (in jur de inceputul lunii februarie 2013)? Care este termenul maxim? Se aplica vreo penalizare, in cazul depasirii termenului legal?

  Multumiri anticipate.


  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. Fratii defunctului nu au dreptul la mostenire daca exista descendenti care au acceptat succesiunea. Numai daca descendentii , mostenitori din clasa I, renunta la mostenire, atunci sunt chemati colateralii privilegiati.
   2. Mergeti la ambasada sau consulat si intocmiti o procura prin care o imputetniciti pe mama sa va reprezinte la dezbaterea mostenirii. Daca nu puteti ajunge la ambasada puteti merge la un notar din tara in care va aflati, dar atunci procura trebuie apostilata/supralegalizata. Cea mai usoara varianta este sa mergeti la ambasada.
   3. Daca renuntati la mostenire atunci vor fi chemati fratii, deci e bine sa acceptati mostenirea. Daca vreti ca apartamentul sa ramana mamei, atunci veti face un partaj ulterior dezbaterii mostenirii, bunul va reveni mamei iar dvs veti primi sau nu o sulta, la libera apreciere. Daca alegeti aceasta varianta e bine sa trecetio in procura si acest lucru, si faptul ca doriti sau ca nu doriti sulta precum si faptul ca mama poate semna atat in numele sau cat si in numele dvs.
   4. termenul de acceptare a mostenirii este de 1 an. Daca succesiunea se dezbate in termen de doi ani nu se plateste impozitul catre stat. Daca se depaseste acest termen atunci se plateste impozitul

   Ștergere
 32. Stimata doamna, dupa decesul tatalui meu, in 1980, am dobindit, impreuna cu mama, certificat de mostenitori in cotele ideale de 1/4 respectiv 3/4 din bunurile existente atunci pe numele sau. In anul 1996, conform cu legea fondului funciar, ni s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren avind ca autor pe tatal meu defunct. Ce cote ideale avem asupra acestui teren eu si mama? Tot 1/4 respectiv 3/4 sau cite 1/2 fiecare?
  Multumesc anticipat.

  RăspundeţiȘtergere
 33. buna .am nevoie de o lamurire.a murit nasul nostru ,nasa noastra a deschis succesiunea.copii nu au.dupa ce a deschis succeiunea notara la care a fost a instiintat-o ca nasul ar avea un copil dintr-o relatie anterioara.au fost casatoriti aprox.45 ani.casa este mostenita de nasa de la parintii dansei in timpul casatoriei.inbunatatiri nu sint.s-a prezentat respectivul la dezbatere.am cerut sa dovedeasca ca este fiul decedatului.numele este acelas dar prenumele tatalui adica a nasului nu este acelas cu cel din certificatul de nastere, buletinul,certificatul de deces ,nici in hotararea judecatoreasca privind paternitatea,nici in buletinul respectuvului(copilului).defapt vorbim despre un mormant la succesiune.ce ne sfatuiti sa faca nasa?deocamdata s-a aminat dezbaterea dat fiind ca hot.judecat.prezentat de copil nu era intreg.lipseau pagini.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa astepte prezentarea hotararii judecatoresti din care reiese filiatia. Daca este fiul defunctului, are dreptul la mostenire, chiar daca in masa succesorala este doar un loc de veci.Daca celelalte bunuri sunt ale sotiei, nu are dreptul la ele

   Ștergere
 34. Buna seara,

  Parintii meu au un apartament impreuna, au divrotat in 2008 dar partajul nu l-au facut. Tata s-a recasatorit in 2009 iar in 2010 a decedat. Tata are 2 credit BRD - 38000 RON Co-imprumutant mama si ING - 50000 ron nevoi personale fara girant. Eu am deschis procesul de succesiune cu sotia supravietuitoare insa nu m-am inteles cu ea nici pana in ziua de astazi. Brd-ul a trimis deja pe numele mamei executae silita fiindca este co-imprumutant. Ambele credite sunt sigurate insa fiindca tatalui meu i s-a gasit etanol (alcool) in sange dosarul a fost respins. ING-ul inca nu a trimis nimis. Ce este de facut, va rog sa ma indrumati, daca sa incep procesul de partaj sa demonstrez ca mamei i s-au oprit bani pe statul de salariu si sa castig 80% din casa, pentru ca cota sotiei supravietuitore sa coste mai putin sa o depagubesc sau sa incerc sa vand casa. Multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca puteti dovedi ca mama a avut o contribuite ma i mare la dobandirea bunurilor comune ar fi bine sa mergeti pe aceasta cale. Daca nu va intelegeti nu aveti alta solutie decat sa va judecati.

   Ștergere
 35. Buna ziua. Sunt aceeasi persoana care a adresat intrebarea de pe 3 martie 2013, la ora 15:27, referitoare la cotele ideale mostenite de mine si mama. Va rog, exprimarea "aceleasi cote, bineintele" inseamna 1/4 si 3/4 ca in certificatul de mostenitor, sau cote egale intre ele, adica 1/2 fiecare?
  Inca o data , va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cotele din certificatul de mostenitor, 1/4 si 3/4, chiar daca dreptul este unul dobandit prin reconstituirea dreptului de proprietate in baza legii fondului funciar.

   Ștergere
 36. Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu un sfat: sotul meu a decedat intr-un accident de masina. Eram casatoriti de 2 ani si locuiam in casa lui, acte de proprietar avand doar sotul meu deoarece a fost ridicata inainte de casatorie. Nu avem copii. Are mama si un frate. Am vreun drept la mostenire? Precizez ca am avut un copil impreuna, care a decedat in luna a noua, dar care are certificat de deces.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca la mostenire vin atat mama cat si fratele sotului dumneavoastra aveti dreptul la 1/3 din bunurile sotului. Nu are importanta daca ati avut copii care au decedat, decat daca acestia ar fi fost indeajuns de mari incat sa aiba si ei copii. Oricum, aveti aceasta cota precum si un drept de abitatie asupra casei de locuit si un drept asupra bunurilor de uz casnic.

   Ștergere
 37. Buna ziua,as dori sa stiu ce documnet trebuie incheiat inaintea casatorie ca bunurile noastre in caz de deces sa ramana celui in viata(sot sau sotie) fara sa avem copii,fara sa avem casatorii anterioare sau copii,casatoria este dupa varsta de 40 de ani si nu vrem ca dupa deces sa apara nereguli,vrem sa lasam totul celui care ramane in viata. Multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Oricand, inainte sau dupa casatorie, puteti sa faceti cate un testament prin care sa va instituiti reciproc legatari universali. Acesta nu poate fi contestat, in sensul unei cereri de reducere a sa, decat de parintii aflati in viata la momentul decesului oricaruia dintre dvs. Daca la acel moment, neavand copii, parintii vor fi decedati anterior, nu va mai exista nici o persoana care sa ceara reducerea in limita cotitatii disponibile. Alt act nu exista, o eventuala conventie matrimoniala nu poate aduce atingere drepturilor succesorale, deci nu va este utila.

   Ștergere
 38. Sunt casatorit cu actuala sotie neavand copii impreuna. Din prima casatorie sotia are doi copii majori casatoriti,
  1.in cazul decesului sotiei cum se face mostenirea dupa ea.
  2.puteti sa ma ajutati cu un sfat cum sa-mi ocrotesc bunurile pt.vremuri mai grele

  RăspundeţiȘtergere
 39. Situatia e asa: bunica decedeaza avand doar bunuri comune cu sotul, mobile si imobile, raman ca mostenitori sotul si fiul, dar activul e depasit de pasiv, iar fiul renunta la succesiune in termenul de 1 an. Cine vine la mostenire alaturi de sotul supravietuitor? Mentionez ca fiul are un copil minor si mama decedata un frate in viata.
  Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Primul chemat este nepotul de fiu. Daca si acesta renunta, atunci la mostenire sunt chemati fratii, surorile, nepotii de frate/sora, pana la verii primari ai defunctei. Daca toti acestia renunta, ramane mostenitor numai sotul supravietuitor, daca a acceptat mostenirea.

   Ștergere
 40. Buna ziua!
  Sunt casatorita cu un cetatean egiptean,si am o fiica din alta casatorie(nu am copii cu actualul sot), eu si sotul locuim in apartamentul meu proprietate personala detinut inainte de casatorie. Specific ca sotul meu nu are cetatenie romana are permis de sedere pe perioada determinata. Intrebarea mea este urmatoarea:- In cazul decesului meu sotul meu mosteneste casa mea, sau unica mostenitoare este fiica mea????
  Credeti ca este necesar sa fac un testament autentificat la notar pentru fiica mea??? Sau exista posibilitatea ca sotul meu sa dea o declaratie la notariat din care sa reiasa ca in apartamentul este al meu dobandit inainte de casatorie si el nu are nici un drept la acest imobil. Multumesc!
  Marga

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este o mare diferenta intre statutul de bun propriu si dreptul la mostenire. Apartamentul este cert bunul dvs propiu si are acest caracter indiferent daca sotul vrea sau nu sa fie de acord cu asta. Prin urmare, nu are nici o relevanta daca el va da o declaratie din care sa rezulte ca apartamentul este bun propriu. Daca, insa, decedati inaintea lui el are dreptul sa va mosteneasca. In masa succesorala intra intregul bun. Din acesta el are dreptul la 1/4 si fiica la 3/4. Daca ar fi fost bun comun, in masa succesorala ar fi intrat 1/2 din apartament, restul de 1/2 fiind partea sotului. Din jumatatea dvs ar fi mostenit 1/4, ceea ce inseamna ca din total ar fi avut 5/8. daca faceti un testament fiicei tot nu-l inlaturati total de la mostenire pentru ca are dreptul la rezerva, aceasta fiind de 1/8. Singura varianta este sa transmiteti fiicei apartamentul printr-un act cu titlu oneros, de ex un contract de intretinere, prin care ea sa se oblige sa aiba grija de dvs ( si, eventual, de sot), act cu privire la care el sa-si exprime acordul, caz in care bunul nu mai intra in masa succesorala.

   Ștergere
 41. Buna ziua.
  Va rog sa-mi acordați un consult juridic.Situația este următoarea: suntem o familie formata din soț și soție fără copii. Avem un apartament - doua camere. Amândoi suntem în vârstă - pensionari. Soția are o sora care are un copil.Soțul nu are nici copii, nici frați sau surori. Întrebare: în caz ca soția decedează cum se va proceda la succesiune? Care este procentul de moștenire al soțului supraviețuitor și care al sorei soției decedate? Sora poate sa ceara vânzarea apartamentului, pentru a valorifica moștenirea? In acest caz, soțul supraviețuitor va fi obligat sa plătească sorei moștenitoare cota parte, pentru a rămâne în apartament? Fiul sorei ( nepotul de sora al decedatei) are drept la succesiune?
  Menționez ca nici sora nici nepotul de sora nu au avut/ nu au vreo contribuție materiala la bunurile dobândite de noi - cei doi soți - sau vreo alta contribuție - îngrijire medicala etc.
  Invers, dacă soțul decedează ( nu are copii, nici frați sau surori) iar soția este supraviețuitoare, atunci care vor fi drepturile soției supraviețuitoare?
  Va mulțumesc mult.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca moare sotia, in masa succesorala intra cota ei parte de 1/2 din bunul comun. Mostenitori sunt sotul supravietuitor, cu o cota de 1/2, si sora, cu o cota de 1/2. In total, sotul va avea 3/4 ( 1/2 partea lui proprie din bunul comun si 1/4 mostenit de la sotie ), iar sora va avea 1/4, adica numai partea pe care a mostenit-o. Nepotul nu vine la mostenire decat daca renunta mama sa. in acest caz el mosteneste aceeasi parte care i-ar fi revenit acesteia, adica 1/2 din 1/2 = 1/4. Sotul supravietuitor are un drept de abitatie asupra casei delocuit si un drept special asupra mobilelor si obiectelor de uz casnic. Sora poate cere partajul si poate solicita sa i se plateasca o sulta pentru partea pe care a mostenit-o.
   Daca moare sotul, sotia vine in concurs cu rudele acestuia pana la gradul 4, deci pana la veri primari. Daca exista veri, atunci ea mosteneste 3/4 iar verii, indiferent de numarul lor, mostenesc 1/4. In masa succesorala intra deasemenea 1/2 din apartament, astfel incat, din total, sotia poate avea 7/8 iar veriipot avea 1/8.
   Daca doriti sa nu aveti astfel de probleme puteti sa va faceti testament reciproc, astfel incat la decesul unuia celalalt sa ramana mostenitor pe toate bunurile. daca totusi sotia doreste sa lase ceva surorii sau nepotului, se poate face un testament cu substitutie fideicomisara, astfel incat dvs ca sot sa puteti administra intregul bun pe durata vietii si sa lasati partea aferenta nepotului sau surorii sotiei la decesul dvs.

   Ștergere
 42. Buna seara.Mama mea(divortata de tata) a mostenit un teren ,s-a recasatorit cu un barbat vaduv- cu un copil- care avea mostenire o casa; cand mama mea a decedat eu am renuntat la mostenire, ea revenindu-i in totalitate sotului supravietuitor; mai am vreun drept acum asupra terenului(totul s- a intamplat in urma cu 7 ani.Multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca ati renuntat, ati pierdut calitatea de mostenitor inclusiv asupra terenului. Nu puteti sa-l dobanditi decat daca sotul mamei este de acord sa vi-l doneze.Acum acest teren este in patrimoniul lui si va fi mostenit de copilul pe care el il are.

   Ștergere
 43. Buna ziua,
  De curand am avut un deces in familie, iar singurii mostenitori ai defunctului sunt nepotii fratelui(si acesta decedat).
  De asemenea, decedatul a mai avut un frate vitreg(decedat)care la randul sau are un copil. Intrebarea mea este daca copilul fratelui vitreg face parte la mostenirea raposatului?
  Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, numai ca va avea o cota mai mica. In acest caz mostenirea se imparte intai pe linii ( unamaterna si una paterna ) , apoi pe tulpini, pentru a se stabili cotele aferente reprezentarii. Fratele bun primeste mostenirea pe ambele kinii iar fratele vitreg primeste mostenirea numai pe linia parintelui comun cu defunctul. Nepotii mostenesc tulpinile aferente parintilor lor.

   Ștergere
 44. Buna ziua,

  In urma decesului primului sot am dezbatut succesiunea si am obtinut un apartament.Unicul nostru fiu major a cedat partea lui in favoarea mea.Acum urmeaza sa ma recasatoresc legal a doua oara.Domnul respectiv este in varsta si locuieste in Germania unde ma voi stabili si eu cu domiciliul.Avand in vedere varsta dupa decesul lui , fiul acestuia face parte la mostenirea mea din prima casatorie.
  Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca moare sotul inaintea dvs, fiul acestuia nu va poate mosteni pentru ca nu va e ruda. daca, insa, decedati dvs inaintea sotului, atunci sotul va mosteneste , avand dreptul la 1/4 din casa, iar apoi el este mostenit de fiul sau pe aceasta cota de 1/4.

   Ștergere
 45. Buna ziua,
  Stimata doamna, in urma decesului mamei mele, sora mea a deschis o succesiune in urma careia ei ii revine 3/8 din 5/16 din apartament (la fel ca mine). Tatal meu (sotul supravietuitor) i s-a cuvenit 1/2 din 10/16 si 2/8 din 5/16. 6/16 din apartament ii cuvin celorlalti frati ai mei. Sora mea doreste 40% din apartament si a inceput cu amenintari etc... Daca nu are domiciliu pe adresa cu pricina si nu are acordul tatalui meu... are dreptul sa intre in imobil? Si 2. Dupa cum am spus ea nu accepta suma cu care sa ii cumparam cota parte dar continua cu amenintari... Suntem dispusi sa-i platim cota parte acctuala. Ce putem face pentru "a ne scapa de ea de pe cap"?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu inteleg aceste cote. Probabil bunul a fost mostenit de mama dvs in cota parte. Chiar si asa nu pricep cine v-a stabilit aceste cote. Exista un certificat de mostenitor? Sora are dreptul sa intre in imobil pentru ca este coproprietar. Cereti partaj in instanta daca doriti sa sistati coproprietatea.

   Ștergere
 46. buna seara va rog sa ma ajutati sa inteleg ce am de facut cu privire la urmatoarea situatie bunica sotului are o casa bunicul fiid decedat de vreo 20 de ani succesiunea nu sa facut bunica la momentul de fata traieste ar vrea sa ii dea nepotului [sotul] casa ea avind 3 fii doi dintre ei sunt deacord iar 1 nu ce act as putea face daca o parte nu vrea ,sa nu pota fii atacat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa faceti mai intai mostenirea. Trebuie sa accepte mostenirea si cei care vor sa dea partea lor sotului dvs. Dupa aceea, trebuie sa intabulati dreptul de proprietate, si apoi sa se faca un contract de vanzare cu clauza de intretinere intre bunica si sotul dvs si un contract de vanzare intre cei doi copii care vor si ei sa va dea partile lor. Este contractul cu cele mai mari sanse de mentinere pentru ca puteti dovedi ca ati intretinut-o pe bunica. Sa faceti contractul neaparat cu ajutorul unui reprezentant al autoritatii tutelare, pentru asistenta persoanelor varstnice

   Ștergere
 47. buna seara...va rog sa-mi spuneti urmatorul lucru:daca cantitatea disponibila a fost consumata (printr-o donatie data cuiva care nu este mostenitor) cit ia din rezerva succesorala sotul supravetuitor ?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rezerva sotului este diferita in functie de clasa de mostenitori cu care vine in concurs. Daca nu sunt mostenitori legali cu care sa vina in concurs si are vocatie la intreaga masa succesorala, atunci rezerva este de jumatate.

   Ștergere
 48. Buna ziua. Va rog daca puteti sa ma ajutati.
  Tatal meu a decedat in urma cu o luna. Am ramas mama mea, eu si cu sora mea. Sora mea e mai mare decat mine si de 13 ani nu a mai locuit in casa, nici nu a contribuit cu nimic (desi nu cred ca asta conteaza).
  As dori daca se poate ca intreaga casa sa fie trecuta pe numele mamei. Mi s-au explicat cotele de mostenire daca facem succesiunea in acest moment (cat revine fiecarui mostenitor acum), dar eu vreau sa renunt in favoarea mamei si vreau sa o rog pe sora mea sa faca la fel. Vreau ca intreaga casa sa fie pe numele ei. Cum se poate face asta?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este bine ce doriti sa faceti pentru ca, daca renunta ambii copii, se cauta ceilalti mostenitori ( nepoti, frati, veri, etc). Ar fi bine sa aceeptati amandoua si apii sa faceti un partaj in urma caruia casa sa ramana mamei.

   Ștergere
 49. Buna ziua.Va rog daca ma puteti lamuri intr-o problema:Daca o donatie s-a facut unuia care nu este mostenitor(sub vechiul cod civil),daca se deschide mostenirea sub noul cod civil ,cantitatea disponibila este calculata dupa noul cod civi sau dupa vechiul cod.Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Legea aplicabila este cea in vigoare la data deschiderii mostenirii, deci , daca decesul s-a produs dupa 1 oct 2011, se aplica legea noua si rezerva se calculeaza conform acesteia, chiar daca donatia s-a facut anterior.

   Ștergere
 50. Salut...
  Va rog sa imi raspundeti la o intrebare ce maframina;
  Sotul meu a primit mostenire de la mama lui un apartament,eu in calitate de sotie ce drepturi am asupra acestei mosteniri?Dar fiica noastra?
  multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In timpul vietii lui nu aveti nici un drept. Dupa deces il puteti mosteni in cote de 1/4 pt dvs si 3/4 pentru fiica ( daca este singurul lui copil ). Poate face orice doreste cu bunul in timpul vietii, fara sa va ceara acordul. Daca locuiti in acea casa puteti sa o inscrieti ca si locuinta de familie si atunci trebuie sa va ceara acordul la instrainarea ei.

   Ștergere
 51. bunaseara,va rog fiti amabila ami asculta problema.Tatal meu a avut un accident de masina in spania,in urma acidentului a ramas paralizat,dupa un an firma de asigurari lau despaqgubit cu o suma foarte mare de bani.Dupa aproape 3 ani a decedat eu fiind minora cand a avut acidentul iar frati lui lau tot ascuns de mine spunandumi ca nu poate vb la tel din motive de sanatate,pentru a intra in posesia acestor bani.ulterior am aflat ca acesti bani au fost trimisi din contul tatalui meu in contul fratelui sau care defapt a si ingrijit de el.intrebarea mea este daca pot ataca sau cum pot sami optin drepturile fiind unic mostenitor.Mentionez ca la un an dupa decesul tatalui am facut succesiunea uni apartament care al detineau inpreuna cu mama mea....va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Erau banii lui, putea face orice cu ei in timpul vietii. Poate ca i-a cheltuit el, sunteti sigura ca i-a dat fratelui sau? Daca totusi exista dovada transferului bancar, atunci este posibil sa ii fi donat si puteti cere reducerea donatiei. Dar se poate ca fratele tatalui sa faca dovada ca a avut nevoie de acesti bani pentru intretinerea persoanei respective. e o situatie dificila. Aveti nevoie de un avocat bun, dar nu cred ca aveti mari sanse de a castiga ceva.

   Ștergere
 52. buna ziua , fratele meu a murit in 2005 in Brasov ,sotia nu a facut sucesiunea,dosarul sa inchis,eu ca mostenitor legal pot sa cer certificat de mostenitor de la notarul care are dosarul fara sa mai cer declaratie de renuntare la mostenirede la ceilalti mostenitori,care sint de acod dar fara ai mai implica .Mentionez ca am nevoie de acest certificat pentru al depune la cartea funciara a mea unde apare o ipoteca legala in urma unei hotariri jud in dosarul 948/319/2010 si notarul spune ca nu pot sa vind o bucata de pamint pina se sterge aceasta ipoteca,nu stiu cum sa procedez. va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce legatura are succesiunea fratelui cu ipoteca ? Trebuie sa dezbateti mostenirea, sa fie chemati toti mostenitorii, cei care vor sa renunte sa dea declaratiile necesare, cei care vor sa accepte deasemenea, si apoi se va elibera certificatul de mostenitor.

   Ștergere
 53. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundeţiȘtergere
 54. va multumesc pt raspun...sunt sigura ca i'a dat ...deoarece in anul in care tatal meu a decedat au aparut tot felul de proprietati care nu existau..ei fiind o familie f saraca.. sa faca .dovada ca a avut nevoie de acesti bani pt ingrijire nu cred..pt ca e vorba de in jur de un milion de euro....nu cred ca este nevoie de atat pt a ingriji un om invalid... deci sa inteleg ca prea multe sanse nu as avea??va multumesc mult...

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu eu va pot ajuta. Aveti nevoie de un avocat bun. Oricum, daca i-a dat trebuie sa prezinte un act de donatie. Iar donatia poate fi redusa in limita cotitatii disponibile, dumneavoastra putandu-va cere rezerva. Poate ca nu i-a dat de buna voie, cereti sa faca dovada donatiei. Cereti sa faca dovada veniturilor

   Ștergere
 55. Buna ziua,
  Stimata doamna Daniela Negrila, va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: Parintii mei au fost la a doua casatorie. Din prima casatorie tata a avut doi copii, mama un copil, iar din cea de-a doua casatorie doi copii (eu si o sora).Tata a murit in anul 1990, mama in 1993. Intrebarea mea este:ce procent mostenim noi copii si mama (care a mai trait dupa tata trei ani), din pamantul nostru . Mentionez ca pamantul este pe numele tatalui nostru.
  Va multumesc anticipat si va doresc sarbatori fericite

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. in masa succesorala se va cuprinde intreg dreptul de proprietate. Mama are dreptul la1/4. restul de 3/4 se imparte intre descendentii pe care i-a avut tatal dvs, deci fiecare va primi 1/4 din 3/4, respectiv 3/16. la mostenirea mamei se va dezbate partea ei, pe care a mostenit-o, adica 1/4. La ea au dreptul copiii sai, deci acest sfert se va imparti la 3, fiecare avand dreptul la 1/3 din 1/4, deci la 1/12. Prin urmare, cei doi copii ai tatalui din prima casatorie vor primi fiecare cate 3/16. Copilul mamei din prima casatorie va primi 1/12. Copii comuni vor primi fiecare cate 13/48.

   Ștergere
 56. Va multumesc pentru raspunsul pe care mi l-ati dat (din 12 decembrie 2013,11:59). Recent am aflat ca fratele din prma casatorie a tatei a facut un titlu de proprietate asupra pamantului in anul 1994 pe numele lui si a mamei noastre ,(mama vitrga pt el) , la un an de zile dupa ce a decedat mama noastra. Pe noi nu ne-a anuntat , si nici nu ne-a trecut pe titlu de proprietate.Noi ce trebuie sa facem acum legal, ? Dupa cum ne-ati raspuns noi mostenim pe ambii parinti. Va rog din suflet sa ne raspundeti.
  Va multumesc pentru rabdarea si amabilitatea dumneavoastra.

  RăspundeţiȘtergere
 57. In primul rand, trebuie sa precizez ca ma impresioneaza faptul ca raspundeti la toate comentariile. Apoi, vreau sa va rog sa ma ajutati si pe mine intr-o situatie. Tatal meu a decedat recent, iar de pe urma sa au ramas un imobil care era integral pe numele lui si un imobil in coproprietate cu mama mea si a fratelui meu precum si un autovehicul pe numele tatalui. In ce procent ne revin, noua copiilor, aceste bunuri? E vreo diferenta intre casa care era doar a tatalui si cea care era proprietate si a tatalui si a mamei noastre? Dar masinile cum se impart? Ar trebui sa discutam la succesiune si despre bunurile din case, mama spune ca nu are sens sa discutam despre asta, sau despre banii ramasi in conturi, desi existau si acestia. Noi putem renunta la pretentii asupra bunurilor marunte, dar macar pe cele importante sa le impartim corect.
  Dupa ce facem succesiunea, cum putem iesi din indiviziune? Mama ne spune ca ea mosteneste cea mai mare parte din tot ( o jumatate si inca o treime din jumatatea noastra) si ca, atata cat traieste, trebuie sa ramana proprietar la aceste bunuri, ca nu le putem imparti intre noi la notariat, nu se poate face indiviziunea, ca putem decide doar daca la o casa este ea proprietar impreuna cu mine sau, la cealalta proprietar cu fratele meu si abia dupa moartea ei putem imparti eu si fratele meu.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bunurile care sunt proprietatea tatalui intra integral in masa succesorala. Bunurile care sunt in coprorpietate intra in masa succesorala numai in masura cotei pe care o detinea tatal. Mostenirea revine in cota de 1/4 sotiei suptavietuitorare, iar 3/4 se imparte la copii. Se includ si conturile bancare si autoturismele, tot. Se poate face partaj la notar. Nu e obligatoriu sa ramana mamei totul atata vreme cat traieste, trebuie sa va dea si dvs o parte. Numai daca doriti puteti sa ii lasati ei torul, dar nu va poate obliga. Daca doriti mai multe amanunte, am nevoie de acte si puteti sa ma sunati la telefon.

   Ștergere
 58. Sarut mana
  Va solicit raspuns la urmatoarea problema: la 2 ani dupa decesul tatalui meu si deschiderea succesiunii, mama mea mi-a donat cota sa de 5/8 din apartamentul pe care l-a avut in proprietate impreuna cu tata, locuind in apartament pana la deces. In acest moment nu mai exista masa succesorala, eu mostenind in fapt pe ambii parinti, deci nu am certificat de mostenitor al mamei. Intrucat exista in acest moment pe rol procesele Asociatiei Nationale a Investitirilor FNI, in care mama este parte, pentru ca eu sa o pot reprezenta in continuare, fiind unicul mostenitor (sunt singurul copil) , este nevoie sa obtin un document privind calitatea de mostenitor pe cale notariala, sau este suficient faptul ca aceasta calitate rezulta din continutul contractului de donatie, unde este specificata explicit ?
  Va multumesc anticipat si va doresc un an cu sanatate si belsug.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa obtineti un certificat de calitate. Adresati-va notarului de la ultimul domiciliu al mamei.

   Ștergere
 59. Indraznesc sa reiau cazul nostru pentru a putea sa intelegeti de ce v-am pus acea intrebare in cel de-al doilea comentariu al meu. Asadar parintii nostri au fost la a doua casatorie. Din prima casatorie tata a avut 2 copii, mama a avut 1 copil,din a doua castorie 2 copii( eu si o sora).Tata a decedat in 1990, mama in 1993.Va intrebam in primul meu comentariu ce procent mostenim fiecare din pamantul nostru care este pe numele tatalui nostru,Raspunsul dumneavoastra a fost foarte clar si am inteles f. bine.Numai ca recent am aflat ca exista un titlu de proprietate asupra pamantului din anul 1994 facut de copilul tatalui nostru din prima casatorie pe numele lui si a mamei noastre . Pe noi ceilalti frati nu ne-a trecut si nici nu ne-a spus nimic pana acum. Intrebarea mea este: noi ce mai putem face acum ramanem doar cu pamantul pe care il mostenim dupa mama(adica 1/4)Eu si sora mea nu trebuie sa-l mostenim si pe tatal nostru? Ce variante avem sa rezolvam legal cazul nostru?
  Va multumesc din inima pentru amabilitatea dumneavoastra.Sunt profund impresionata de cee ce faceti pentru noi si va multumesc inca o data.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cred ca este vorba despre depunerea cererii in baza legii foncului funciar, operatiune care a fost efectuata numai de un copil si de sotia defunctului. Nu mai puteti face nimic, termenul a trecut. Numai daca va intelegeti cu fratele sa imparta egal cu dvs. Altfel mosteniti numai partea mamei

   Ștergere
 60. Sarut mana
  Va solicit raspuns la urmatoarea problema: la 2 ani dupa decesul tatalui meu si deschiderea succesiunii, mama mea mi-a donat cota sa de 5/8 din apartamentul pe care l-a avut in proprietate impreuna cu tata, locuind in apartament pana la deces. In acest moment nu mai exista masa succesorala, eu mostenind in fapt pe ambii parinti, deci nu am certificat de mostenitor al mamei. Intrucat exista in acest moment pe rol procesele Asociatiei Nationale a Investitirilor FNI, in care mama este parte, pentru ca eu sa o pot reprezenta in continuare, fiind unicul mostenitor (singurul copil) , este nevoie sa obtin un document privind calitatea de mostenitor pe cale notariala, sau este suficient faptul ca aceasta calitate rezulta din continutul contractului de donatie, unde este specificata explicit ? Va multumesc anticipat si va doresc un an cu sanatate si belsug.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. v-am raspuns deja, aveti nevoie de certificat de calitate

   Ștergere
 61. daca sotul a fost desemnat legatar cu titlu particular prin testament pentru casa in care locuim impreuna de 18 ani,casatoriti legal,de la soacra mea, eu ca sotie ce drepturi am asupra bunului atat pe durata vietii sotului cat si dupa aceea.Mentionez ca avem un copil.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sotul este singurul mostenitor, el va fi proprietar, dvs nu veti avea vreun drept de proprietate asupra casei respective. Cel mult, daca ati adus imbunatatiri, aveti un drept de creanta. puteti inscrie imobilul ca si locuinta de familie, si atunci sotul nu o va putea instraina fara acordul dvs. Dupa moartea sotului, aveti dreptul sa-l mosteniti, cu o cota de 1/4, iar copilul cu o cota de 3/4. Veti avea si un drept de abitatie asupra casei.

   Ștergere
 62. Va rog frumos sa ma ajutati,caci nu cunosc bine legile succesiuni,e vorba ca tatal meu a decedat in 2012,impartirea apartam.am inteles cum se face,dar pt.banii din banci notarita a spus ca daca sunt din economii comune trebuie sa ne intelegem intre noi.mama mea nu doreste sa imi dea nici un leu,pe motiv ca am avut un apart.ce l-am,vindut cind am emigrat si apoi m-am intors in tara,locuind cu parintii.Daca ea a trecut banii pe numele ei stiind ca tata va deceda,d-na notar a spus deci ca totusi am un drept.Dumneavoastra ce ma sfatuiti? Sa pornesc procesul? Judecatorul imi poate acorda si dobinda la suma ce mi se cuvine\?Ma poate inlatura mama mea cumva de la succesiunea pe banii din banca ori in ce priveste apartamentul?El a fost cump.de amindoi la vremea respvtiva.Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aveti acelasi drepturi si aceeasi cota si in privinta apartamentului si in privinta banilor din banca. Daca au fost bani comuni, nu conteaza pe numele cui este contul, tot comun este si trebuie sa fie inclus in masa succesorala. Colega mea care v-a sfatuit sa va intelegeti a avut dreptate. Un proces e lung si greu si se poate sa cheltuiti mai multi bani decat aveti de castigat. De la succesiune nu puteti fi inlaturat. Dar mergeti si faceti o declaratie de acceptare expresa a mostenirii, ca sa fiti sigur ca nu vor fi probleme.

   Ștergere
 63. Buna ziua, va rog sa imi oferiti un sfat in urmatoarea situatie. in 2013 am dezbatut succesiunea bunicului meu partial, adica doar casa parinteasca in care locuiam eu. ca mostenitori erau sotia supravietuitoare(bunica mea), fiica bunicului(matusa mea) si eu(fiica fiului decedat dupa bunic). Eu am obtinut certificat de mostenitor la notariat. Bunica si matusa au renuntat la casa in favoarea mea, si am impartit terenul aferent intre mine si matusa, bunicii nerevenindui nici o parte. am disputat totul in instanta avand hotarare irevocabila. Din rorul bunicului au ramas terenuri care nu au intrat in sucesiune. Va rog sa imi spuneti in ce cote se vor impartii celelate terenuri, in conditiile in care bunica si matusa nu mai sunt de acord cu sentinta in care mi=au cedat casa, si isi doresc sa anuleze actele insinuand ca bunica nu a primit nimic? Multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cei care renunta sunt definitiv renuntatori, pentru toate bunurile defunctului. Totul trebuie sa va ramana dvs, daca ele au renuntat la mostenire. Daca au acceptat mostenirea si apoi s-a dispus partajarea, totul revenindu-va dvs dar nu ca urmare a renuntarii ci ca urmare a partajului, atunci au dreptul la terenurile respective. Cota de 1/4 pt bunica si 3/4 se imparte intre dvs si matusa.

   Ștergere
  2. Multumesc pentru raspuns si pentru promtitudne, insa as vrea sa ma lamuresc in totalitate. Am decis impreuna cu bunica si matusa sa facem succesiunea in prima faza doar pe casa si terenul din curtea casei, deoarece au fost de acor sa imi lase casa mie. Din motive finaciare am fost in instanta, ele au fost de acord , au semnat in favoarea mea, matusa ramanand cu jumatate din terenul din curte. dupa 7 luni de la hotarare invoca motivul ca si bunica vrea o parte din pamantul din curte. Se mai poate anula sentinta daca ele au fost de acord cu ea? am fost la mediator atunci. inteleg ca acele cote parti se refera la terenurile care au ramas, fara a fi introduse in masa succesorala din motive financiare. Multumesc! O zi frumoasa

   Ștergere
  3. Nu se mai poate reveni asupra sentintei, are autoritate de lucru judecat.

   Ștergere
 64. Santem casatoriti si nu avem copii.In cazul decesului unuia din noi, cine mai are dreptul sa vina la mostenire in afara de sotul supravietuitor?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Parintii in viata, fratii/surorile, nepotii de frate/sora, bunicii, strabunicii, unchii, verii primari. Limita este gradul 4. Daca doriti sa ii inlaturati puteti sa faceti un testament.

   Ștergere
 65. Buna seara,
  Va rog mult sa ma lamuriti si pe mine: dupa douazeci de ani de casnicie in care au rezultat si doi copii am divortat de sotul meu (acum doi ani) si dupa un an ne-am recasatorit... In urma divortului sotul a ramas cu apartamentul in care acum locuim impreuna si cu o suma de bani in cont. Eu nu mai am vreo proprietate. Intrebare: in cazul unui eventual deces al sotului ( el fiind mai in varsta si acum bolnav), as avea vreun drept asupra apartamentului, asupra averii lui, ce drepturi ar avea copiii nostri in acest caz? Conteaza numarul de ani intr-o casnicie pentru ca sotul supravietuitor sa mosteneasca ceva?
  Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca ati partajat bunurile si totul i-a ramas sotului, acum ele reprezinta bunurile sale proprii.veti dreptul sa il mosteniti, cu o cota de 1/4. Aveti si un drept de abitatie asupra casei in care locuiti. Copiii au dreptul la 3/4. Nu conteaza numarul de ani ai casatoriei pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor.

   Ștergere
 66. buna ziua am si eu o intrebare la dv tatal meu a decedat in urma cu 14 ani , mama sa recasatorit legal cu o alta persoana dupa 7 sau 8 ani vor sa divorteze . Este posibil ca mama sa revina la numele de fam al tatalui meu

  RăspundeţiȘtergere
 67. Buna seara,
  Va rog mult daca ma puteti ajuta: am cumparat un apartament de la viitorul meu sot, ulterior am legalizat relatia. Au dreptul la mostenire a apartamentului cei doi copii ai sotului din prima casatorie?
  Va multumesc mult!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca ati cumparat apartamentul inaintea casatoriei, este bunul dvs propriu. Nu conteaza ca l-ati de la o persoana cu care v-ati casatorit ulterior. Nu au drept la mostenire copiii sotului, ci numai el, daca dvs decedati inaintea lui.Pe partea pe care o va mosteni vor avea drept la mostenire copii lui

   Ștergere
 68. Buna ziua,
  Va rog sa-mi dati si mie un sfat ce as putea face in urmatoarea situatie. Eu mai am o sora. Mama mea este decedata de 6 ani, iar tatal meu doreste in momentul de fata sa se casatoreasca cu o femeie care are 6 copii. Mama avea un apartament de 2 camere si cand s-a casatorit cu tata l-a trecut si pe el in contractul casei. In momentul de fata in apartament locuieste doar tatal meu si sora mea cu prietenii lor, pe mine alungandu-ma pe motiv ca fac galagie cei 2 copii ai mei. Mentionez ca tatal meu nu vrea sa ne treaca si pe noi, fetele lui, in contractul casei. Ce ar trebui sa facem ca sa nu pierdem dreptul la mostenire ? Ce acte ar trebui sa avem ? Care ar fi partea care ne-ar reveni ? Si ce drepturi am mai avea daca tata se casatoreste ? Multumesc !

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa dezbateti mostenirea mamei. Mergeti la notar si cereti ca ceilalti sa fie citati. Tatal are dreptul la 1/4 iar dvs, copiii, aveti dreptul la 3/4. Nu inteleg cum l-a trecut pe sot in contractul xasei. Poate mama il avea cu chirie si l-a cumparat in timpul casatoriei. In aceasta situatie este bun comun. Tatal are o cota de 1/2. In masa succesorala se va cuprinde cota de 1/2 a mamei. Din aceasta cota aveti dreptul sa mosteniti, in partile pe care vi le-am spus.

   Ștergere
 69. Buna ziua,

  Stimata Doamna Notar Daniela Negrila,
  Sora mea a decedat din pacate in 2010 (necasatorita, fara bunuri )
  Mama a decedat si ea in 2013, tatal meu ajutand-o si el ,din pacate, prin comportament neadecvat ca ea sa plece intr-o lume mai dreapta si mai frumoasa. Acum tata imi spune cand e binedispus ca vrea sa dechid eu succesiunea si sa-mi treaca mie apartamentul la notar ca sa nu-l mosteneasca alte rude (fratii lui) iar cand e prost dispus imi spune ca nu-mi va lasa absolut nimic.

  1.Va rog frumos sa-mi spuneti daca apartamentul cumparat doar de mama in timpul casatoriei( act de cumparare in rate doar pe numele ei si in timp ce tata era pensionar) va fi dezbatut asa:
  1/2 partea tatalui + 1/4(mostenit de la mama)din 1/2=5/8 din valoare apartament -tata
  3/4 din 1/2 (partea mamei care se dezabate)=3/8 din valoare apartament -eu

  2.Va rog, spuneti-mi daca o introduc si pe fiica mea de 14 ani la succesiune cota impreuna va fi mai mare de 3/8?
  3.Va rog, spuneti-mi daca in timp de un an dau o declaratie la notar ca accept succesiunea dupa mama dar nu o dezbat decat dupa ce va muri si tata, fratii lui si descendentii fratilor lui au drept sa vina la mostenire dupa ce tata nu va mai fi?
  4.In cazul in care rudele lui au dreptul de a veni la mostenire va rog spuneti-mi ce imi recomandati: sa faca testament sau donatie catre mine.

  Va multumesc anticipat.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. Ati calculat corect cotele. Dar puteti dovedi ca mama a avut o contribuite mai mare la dobandirea apartamentului si atunci partea tatalui va fi mai mica, iar partea cuprinsa in masa succesorala va fi mai mare. Pentru asta e nevoie de acordul tatalui sau de o actiune in instanta.
   2. Nu, mostenitoare ramaneti ori dvs ori fiica dvs, pe aceeasi cota.
   3. Faceti aceasta declaratie. Va este foarte utila. Nu are legatura cu ce vor face rudele tatalui dupa moartea lui. Oricum, dvs sunteti prima chemata la mostenirea sa. Numai daca renuntati vin la mostenire celelalte rude.
   4. Daca acceptati mostenirea lui, in calitate de fiica, nimeni altcineva nu are dreptul la mostenirea tatalui.

   Atentie, toate aprecierile mele au fost date in considerarea faptului ca sora dvs nu a avut copii. Daca a avut copii, acestia vor imparti partea ei, adica jumatate din cota care revine descendentilor.

   Ștergere
 70. Buna dimineata,

  Fratele meu urmeaza sa fie executat silit pentru un credit bancar de 5000 EUR pe care nu a mai reusit sa il restituie. Nu are nici un bun care sa poata fi executat. Nici macar venituri. As vrea sa il ajut, insa nu dispun de atatia bani... ma gandesc insa ca as putea sa ii ofer un acoperis deasupra capului semnand un contract de vanzare-cumparare pentru casa de la tara (achizitionata inainte sa ma casatoresc) cu baiatul lui (nepotul meu) cu clauza de uzufruct viager pentru fratele meu. Va rog sa ma ajutati cu raspunsuri la urmatoarele intrebari:
  1. Am voie sa inchei un astfel de contract? Sau de uzufruct viager poate beneficia doar persoana care vinde imobilul?
  2. In cazul in care va fi executat silit, fratele meu poate fi evacuat din casa pe care o voi vinde fiului lui (nepotul meu este minor in momentul de fata)? Adica poate fi executat dreptul lui de folosinta a casei?
  3. Fiica si sotia mea sunt de acord in prezent, insa dupa decesul meu se pot intampla multe... Ele pot avea vreo pretentie asupra respectivului imobil?

  Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aveti voie sa faceti un astfel de contract. Si e bine sa dati casa nepotului, nu fratelui care va fi executat silit. Nu se va putea lega nimeni de acest act, nu va putea fi inclus in sfera bunurilor supuse executarii. Se poate si sa stipulati un drept de uzufruct in favoarea fratelui, nu va fi supus executarii silite. Nu se poate intampla nimic dupa decesul dvs, fiica si sotia nu vor putea ataca un contract de vanzare cumparare. Eu nu va sfatuiesc, insa, sa faceti un asemenea act. Daca doriti sa-i asigurati un acoperis, constituiti un uzufruct viager in favoarea lui si, eventual, a nepotului. Proprietatea va ramane a dumneavoastra si se va transmite sotiei si copiilor dvs. Puneti si anumite clauze, astfel incat sa nu distruga casa si sa va creeze mai mari neajunsuri.

   Ștergere
 71. am convetuit cu sotia 31 de ani dupa o neintelegere am plecat de acasa am stat t terenestesdespartiti 4ani in acest timp sotia a vindut un teren cu suprafata de 65 ari unuia var de a iei mentionez ca acest teren era mostenire dela tatal iei acest a fost dat cu cvc cu clauze de intretinere care nu au fust respectate iar acuma sste decedata am dreptul la acel teren si daca da ce cota mai arat faptul ca si terenul de sub casa a fost si intabulat va multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca beneficiara intretinerii a inaintat actiune pentru desfiintarea contractului, in timpul vietii, se poate continua actiunea si puteti mosteni terenul. Daca nu, nu mai aveti ce sa faceti

   Ștergere
 72. Bunicul meu a decedat in urma cu 5 ani bunica este in viata si ar vrea a imi lase partea ei mie (find o casa) ,ea mai avand 5 copii in viata si unul decedat care a fost tatal meu care ar fi partea ei amandoi fiind proprietari pe contract(si care ar fi cea mai buna varianta sa nu poata sa fie aacata in instanta)si care ar fi partea mea fiind singura la parinti si amandoi fiind decedati

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa imi spuneti cand a decedat tatal dvs, inaintea bunicului sau dupa el.

   Ștergere
 73. Buna seara,
  Tatal meu a avut un frate vitreg (dupa mama) care a decedat. Acesta in 1968-69 a dobandit de la tatal sau prin partaj judiciar- un teren pe care a construit o casa. Dupa 1 an s-a casatorit si probabil casa a fost declarata locuinta de familie, Mentionez ca nu au avut copii. Intrebarea este daca tatal meu are dreptul la mostenire si in ce cote. Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu exista in acea perioada notiunea de locuinta de familie. Abia in 2011 a fost introdusa. Dar, chiar daca este locuinta de familie, tot intra in masa succesorala. Este bun propriu al defunctului, fiind dobandita inaintea casatoriei, prin urmare intra integral in masa succesorala. Daca la mostenire vine numai sotia supravietuitoare si tatal dvs, in calitate de frate, atunci sotia primeste 1/2 si fratele 1/2. Daca sunt mai multi frati, impart cota de 1/2

   Ștergere
 74. detin un titlul de proprietate pe care sunt inscreisi mama care ulterior a decedat si noi cei patru copii.Suntem mostenitorii tatalui decdet Suprafata este 4,25 ha .Intre timp a decedat mama si un frate;Toti suntem casatoriti.Fratele care adecedat era casatorit fara copii cum impartim terenul de 4,25 ha la succesiune.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De pe urma mamei raman mostenitori toti copiii, deci veti avea fiecare cate 1/4. Pe partea fratelui vin la mostenire sotia, care primeste 1/2 din 1/4, si fratii, care impart restul de 1/2 din 1/4. Daca fratele a lasat testament sotiei, aceasta primeste intreaga lui parte.

   Ștergere
 75. Buna ziua,
  As vrea sa stiu daca un teren, pentru care s-a emis un titlu de proprietate in baza constituirii sau reconstutuirii dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar pe numele celui indreptatit, intra in masa succesorala a celuilalt sot avand in vedere ca acest titlu a fost emis in timpul casatoriei.
  Cu alte cuvinte ma intereseaza sa stiu daca la terenul pentru care s-a emis titlu de proprietate - titular fiind doar unul dinter soti, terenul fiind dobandit prin constituiure/reconstituirea dreptului de proprietate, are dreptul si celalalt sot, dobandirea proprietatii avand loc in timpul casatoriei.
  Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Depinde de statutul initial al bunului si daca dreptul a fost constituit sau reconstituit.

   Ștergere
 76. Am o matusa cu urmatoarea situatie: Are un apartament pe care l-a obtinut ca mostenitoare in urma demolarii casei parintesti in 1984. In 1987 s-a casatorit. Sotul a decedat in 1998. Dupa decedarea sotului matusa mea a cumparat apartamentul , pana atunci aplatit chirie la stat. Sotul decedat a avut 2 copii dintr-o casatorie anterioara. care erau adulti la data casatoriei.si nu a mai tinut legatura cu matusa mea Acum matusa mea are
  85 ani, este singura si doreste sa-mi dea mie apartamentul,dupa desesul ei eu fiind singura nepoata dupa sora si avand grija de ea momentan. Intrebare; Va rog sa-mi spuneti care este forma notariala cea mai buna prin care sa-mi revina acest imobi fara a implica pe altcineva? ( ma refer la cei 2 copii, ,ar avea drepturi?)

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca a cumparat apartamentul dupa decesul sotului, cei doi copii ai acestuia nu au nici un drept la acest bun. Poate sa va faca un testament sau un contract de intretinere.

   Ștergere
 77. Buna ziua, va rog din suflet sa- mi raspundeti la urmatoarea speta:
  Bunicul meu a fost casatorit de doua ori , din prima casatorie au rezultat doi copii, tatal meu si matusa, dupa decesul primei sotii (1958) s-a recasatorit (1960) . In urma celei de-a doua casatorii nu au rezultat alti copii.
  In anul 1987 a decedat bunicul, in anul 2003 a decedat si a doua sotie ( mentionez ca dupa decesul bunicului a doua sotie a plecat la un nepot de sora in anul 1989) , in prezent au decedat si copii bunicului din prima casatorie ( tatal meu si matusa) va rog sa-mi spuneti daca in prezent dorim sa dezbatem sucsiunea de pe urma bunicului si a tatalui nostru , la aceasta succesiune poate participa si nepotul de sora al celei de-a doua sotii ? (mentionez ca acest nepot are testament din partea ei)
  Multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se fac toate cele 3 succesiuni ( chiar 4, daca nu s-a dezbatut nici mostenirea bunicii ) deodata. In urma bunicului, sotia lui este mostenitoare pe cota de 1/4. Aceasta cota este mostenita de nepotul ei.

   Ștergere
 78. Buna Ziua Doamna Negrila,

  Sper ca ma puteti ajuta cu un sfat in urmatoarea problema: daca datoriile cuiva sint mai mari decit activele se poate renunta la mostenire? Eu sint plecata din tara de 15 ani si nu stiu situatia exacta dupa decesul tatalui meu. Fratele meu imi cere sa renunt la mostenire pentru ca ar fi numai datorii ramase pe care o sa si le asume el si mama noastra. Daca nu pot ajunge in tara in urmatoarea luna asa cum vor ei, cum as putea rezolva situatia? Tatal nostru era proprietarul si administratorul unei firme de constructii, firma care are investitii de sute de mii de euro. Pe firma ar exista un credit de 50000 euro pe 1 an pentru care s-a ipotecat casa parinteasca. Fratele meu si-a asumat administrarea firmei si implicit datoriile pe care vrea sa le rezolve vinzind un apartament care apartine deasemeni familiei. Problema este ca nu pot ajunge in tara si nu cunosc situatia decit din ce imi prezinta ei. Exista o modalitate de a decide in mai mare cunostinta de cauza? Pot imputernici pe cineva sa ma reprezinte in asa fel incit sa nu ma trezesc in complicatii/datorii? Eu as fi dorit o rezolvare amiabila dar se pare ca nu este posibila, ei doresc retragerea mea rapida, argumentind ca aminarea vinzarii apartamentului pericliteaza firma si casa. Pe de alta parte nu vreau sa le creez dificultati, dar nu stiu daca si ei vad lucrurile la fel, am senzatia ca mi se prezinta doar o parte a situatiei si nu as vrea sa iau o decizie fara sa cunosc toate aspectele pozitive sau negative. Im puteti da un sfat?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dupa legea actuala, raspunderea mostenitorilor este numai in limita activului primit, deci nu puteti raspunde, niciunul dintre dvs, cu bunurile proprii ci numai cu bunurile din mostenire. Daca nu puteti veni, dati cuiva o procura ( mergeti la Ambasada sau Consulat ) pentru a va reprezenta la dezbaterea succesiunii , la incheierea noului act constitutiv al firmei si la vanzarea bunurilor. Probleme puteti avea in firma, daca este in stare de insolvabilitate, dar daca nu veti fi dvs administrator nu vor fi complicatii deosebite. Puteti face si un partaj, prin care sa va ramana numai anumite bunuri, iar fratelui altele. Daca vreti sa aveti o imagine exacta, cereti notarului la care se dezbate mostenirea sa faca un inventar al bunurilor. Daca doriti mai multe relatii, sunati-ma la tel 0748 11 54 12

   Ștergere
 79. Buna ziua! Ma numesc Nicoleta,doresc sa stiu in cazul in care nu am facut masa sucesorala dupa sotul meu,decedat acum 4 ani pot revendica unele drepturi banesti de la o pensie de viata la NG facuta de sotul meu,in cazul in care si fiica mea face parte din masa sucesorala?Eu cu fiica presupun ca facem parte,cat mi se cuvine mie,cat fetitei,singurul bun facut impreuna cu sotul fiind casa noastra?astept raspuns urgent!va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
 80. Buna dimineata!
  Am urmatoarea problema:
  - socrul meu a locuit intr-un sat din Suceava; pe perioada vietii a stapanit un teren de 15.000 mp fara a face actele de succesiune dupa parinti, bunici, strabunici.
  - dupa moartea sa am gasit intre actele sale un testament (perfect valabil) de la strabunicul sau care ii lasa 10.000 mp
  - pentru restul de 5000 mp nu am gasit acte
  Sotul meu si fratii sai (care nu au intre ei nici o problema privind impartirea terenului) au ales calea Judecatoriei pentru succesiune. Avocatul angajat a facut dosarul introducand testamentul de care vorbeam mai sus (pentru cei 10.000 mp) precum si schita terenului care este de 15.000 mp. (despre diferenta de 5000 mp ...in dosarul intocmit de avocat nu se face nici o referire)
  Actiunea a fost respinsa de judecatorie cu apel. Nu stim ce sa facem....la apel exista sansa sa cerem cei 10.000 si in plus cei 5000 mp pe care socrul i-a stapanit peste 50 de ani, vecinii confirmand acest lucru?
  Va rog sa ma lamuriti...daca se poate.
  Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. de ce nu incercati la notar atata vreme cat partile se inteleg?

   Ștergere
 81. Buna ziua,va rog daca se poate sa ma ajutati intr-o problema: tatal meu in momentul decesului se afla in divort cu o doamna cu care mai are un copil,am inteles ca ea este recasatorita in momentul de fata
  N-am facut inca succesiunea eu,sora mea si baiatul pe care-l are cu acea femeie.
  ea mai are dreptul la mostenire acum?

  Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. daca nu a interveit o sentinta de divort definitiva, ea are calitatea de sotie.
   are dreptul la mostenire chiar daca intre timp s-a recasatorit

   Ștergere
 82. buna seara,doamna DANIELA as avea si eu o nelamurire,soacra mea a murit a ramas socrul meu si are act de donatie pe casa ,el avea doi baieti dintre care unul a murit ,ma intereseaza daca socrul meu moare ce drept are cumnata mea si baiatul ei si noi avand doi copii,poate ea sa atace actul de donatie ,noi avem grija de socrul meu .
  VA MULTUMESC

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu inteleg mare lucru din ce imi spuneti. Donatia este atacabila de catre copii. Cine a primit prin donatie, socrul sau sotul dvs de la parintii sai?

   Ștergere