sâmbătă, 19 mai 2012

DREPTUL LA MOSTENIRE AL SOTULUI SUPRAVIETUITOR


Sediul materiei : art 970-974 NCC

A. Condiţii  speciale cu privire la dreptul de a moşteni al soţului supravieţuitor. 

În afara condiţiilor generale cerute unei persoane pentru a o putea moşteni pe alta, cu privire la soţul supravieţuitor art. 970 NCC impune ca, la data deschiderii moştenirii, să  nu existe o hotărâre de divorţ definitivă. Altfel spus, este necesar ca soţul supravieţuitor să aibă calitatea de soţ la data deschiderii moştenirii.

Cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească soţul supravieţuitor pentru a putea moşteni, sunt necesare mai multe precizări:

1. În primul rând este necesar ca , la data deschiderii moştenirii, soţul să fie în viaţă ("supravieţuitor"), chiar dacă  supravieţuirea soţului este foarte scurtă, de ordinul orelor sau chiar a minutelor .  Dacă nu se va putea stabili momentul exact al decesului a doi soţi, respectiv   faptul supravieţuirii unuia dintre ei faţă de celălalt,  ei vor fi consideraţi codecedaţi  (comorienţi ) si , prin aplicarea art. 957 alin 2, nu vor avea capacitatea de a se moşteni reciproc.

2. În al doilea rând, ca şi condiţie generală a dreptului de a moşteni,  este necesar ca soţul supravieţuitor să nu fie nedemn de a moşteni, în oricare dintre formele nedemnităţii,  cu precizările pe care le-am făcut la acel capitol.

3. Este necesar de asemenea  să existe calitatea de "soţ"  la data deschiderii moştenirii . Ce înseamnă aceasta ? Înseamnă că , la data deschiderii moştenirii, trebuie să existe o căsătorie valabil încheiată, care să  nu fi fost desfăcută prin divorţ ( se cere existenţa unei hotărâri de divorţ rămasă definitivă ), sau o căsătorie care să nu fi fost anulată sau declarată nulă printr-o hotărâre rămasă definitivă anterior  sau ulterior  deschiderii moştenirii. Vom explica în cele ce urmează :

a. Căsătoria va fi considerată în fiinţă dacă nu a intervenit o hotărâre de divorţ definitivă sau dacă nu a fost desfăcută prin emiterea unui certificat de divorţ în condiţiile art 375  urm  NCC.  Chiar dacă textul art 970  NCC vorbeşte numai de existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive referitoare la desfacerea căsătoriei prin divorţ, având în vedere reglementările cu caracter special ale desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, pe calea unei proceduri notariale sau administrative, este imperativ să se acorde certificatului de divorţ emis de către ofiţerul de stare civilă sau de către notarul public aceleaşi consecinţe juridice în materia dreptului la moştenire ca a unei hotărâri judecătoreşti definitive .  În cazul desfacerii căsătoriei prin procedura notarială sau administrativă, certificatul de divorţ are caracter definitiv, iar căsătoria se va considera desfăcută din ziua emiterii certificatului de divorţ. În cazul divorţului pronunţat de instanţă, legea cere ca hotărârea judecătorească să fie definitivă, ceea ce înseamnă că , dacă decesul unuia dintre soţi a survenit înaintea rămânerii definitive a hotărârii de divorţ, celălalt soţ îşi păstrează  calitatea de soţ , prin urmare, va avea dreptul să îl moştenească pe soţul decedat .

b. Nulitatea relativă sau absolută a căsătoriei determină  desfiinţarea cu efect retroactiv a acesteia, ceea ce înseamnă că nu se pune problema existenţei unor drepturi succesorale în această situaţie, chiar dacă hotărârea de constatare/declararea nulităţii s-a pronunţat sau a rămas definitivă ulterior decesului. În mod excepţional, în cazul căsătoriei putative, instituţie reglementată prin dispoziţiile art 304 NCC, se conferă soţului care a fost de bună credinţă la încheierea căsătoriei, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti,   situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă .  Prin urmare, dacă soţul care a fost de rea credinţă la încheierea căsătoriei a decedat anterior rămânerii definitive a hotărârii de constatare/declarare a nulităţii, soţul de bună credinţă îşi va păstra statutul de soţ dintr-o căsătorie valabilă, având dreptul să-l moştenească de defunct. Dacă, însă, hotărârea de constatare/declarare a nulităţii căsătoriei a rămas definitivă anterior decesului soţului de rea credinţă, soţul de bună credinţă nu va mai avea dreptul la moştenirea acestuia. Remarcăm faptul că prevederea legală citată se poate aplica numai în cazul în care la data decesului  hotărârea de constatare/declarare a nulităţii nu era definitivă. De fapt, condiţia rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti este firească, atât în cazul declarării/constatării nulităţii căsătoriei cât  în cazul divorţului, singurul moment de care legea leagă totdeauna producerea efectelor juridice ale unei sentinţe judecătoreşti fiind momentul rămânerii definitive a acesteia. Prevederile art 972 alin 3 NCC vin să determine modul de împărţire a cotei cuvenite soţului supravieţuitor în cazul în care, ca rezultat al căsătoriei putative,  două sau mai multe persoane au calitatea de soţ la data deschiderii moştenirii : cota cuvenită soţului supravieţuitor se împarte în mod egal între cei care împart practic calitatea de soţ supravieţuitor

c. O situaţie speciala este cea a aplicării articolului 380 NCC. Astfel,  în cazul în care  divorţul s-a cerut ca urmare a faptului că raporturile dintre soţi sunt grav  iremediabil vătămate, astfel încât nu mai este posibilă continuarea căsătoriei , desfacerea acesteia urmând a se pronunţa cu stabilirea culpei unuia dintre soţi ,  dacă soţul reclamant  ( cel care a cerut pronunţarea divorţului din culpă exclusivă a soţului pârât ) decedează  în timpul procesului de divorţ, moştenitorii acestuia pot continuă acţiunea de divorţ. Aceasta va fi considerată admisă  numai dacă instanţa constată culpă exclusivă a soţului pârât ( art 380 alin 2 ), iar căsătoria se va considera desfăcută la data decesului soţului reclamant  ( art 382 alin 2 ). Prevederea legală este pe deplin justificată : nu este firesc  ca un soţ care a determinat, desfacerea unei căsătorii,  din culpa sa exclusivă,  să profite, din punct de vedere al drepturilor sale succesorale,  ca urmare a faptului că  pronunţarea divorţului  si rămânerea definitivă a hotărârii este împiedicată de decesul soţului reclamant . Care sunt problemele practice legate de această situaţie ? La data sesizării  notarului public cu o cerere de deschidere a procedurii succesorale,  dacă soţul rămas în viaţă  are calitatea de pârât într-un asemenea proces de divorţ si  notarului i se aduce la cunoştinţă acest lucru, el nu are decât posibilitatea suspendarii cauzei succesorale până la pronunţarea unei sentinţe în cadrul procesului de divorţ. Notarul nu va putea emite un certificat de calitate întrucât nu are încă stiinţa despre păstrarea sau nu a calităţii de soţ  ca urmare a pronunţării hotărârii de divorţ. Dovada calităţii de moştenitor în faţă instanţei se va face cu încheierea de suspendare a procedurii succesorale notariale . Ar mai fi posibilă, ca  alternativă, acordarea unui termen mai lung, până la care să poata fi prezentată hotărârea instanţei, caz în care , pentru dovedirea calităţii de moştenitor, se va putea elibera un certificat similar certificatului de grefă, care să cuprindă elementele necesare în instanţă. Considerăm că legea nu cere expres ca acţiunea să fie continuată de către toţi moştenitorii defunctului , astfel încât ea va putea fi continuată  numai de unii dintre aceştia, rezultatul procesului influenţându-i însă pe toţi. Mai trebuie precizat  faptul că dispoziţiile art 380 nu au caracter imperativ, ( expresia legii este "moştenitorii pot continua" ), moştenitorii  soţului reclamant putând renunţa la dreptul lor de a continua acţiunea de divorţ începută de  autorul lor. În acest caz nu vor mai fi  probleme legate de  calitatea soţului supravieţuitor, căsătoria nefiind practic desfăcută, iar soţul supravieţuitor păstrând neştirbit dreptul sau la moştenire . Dacă instanţa nu va constata culpă exclusivă a soţului pârât   va respinge cererea de divorţ,  iar soţul supravieţuitor va avea calitatea de moştenitor  si  va primi cota la care este îndreptătit prin lege . Dacă instanţa va constata culpa exclusivă a soţului pârât  va pronunţă divorţul, căsătoria se va considera a fi fost desfăcută de la momentul decesului, ceea ce va determina pierderea calităţii de moştenitor  a soţului supravieţuitor, cu efect retroactiv, începând din ziua deschiderii moştenirii .

B. Reguli speciale privind vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor

Art. 971 NCC  stabileşte regulile fundamentale ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor .  În analiza lor vom avea în vedere  prevederile art 972 alin 1  2 NCC,  după cum urmează :

1. Soţul supravieţuitor este chemat la moştenire  în concurs cu oricare  dintre clasele de moştenitori legali ( art 971 alin 1 ).
Aceasta înseamnă , practic, faptul că, din întreaga masă succesorală, cota soţului supravieţuitor se va calcula cu precădere, iar cotele cuvenite fiecărei clase de moştenitori cu care soţul vine în concurs vor reprezenta numai partea rămasă după scăderea cotei ce s-a atribuit soţului supravieţuitor . Ne aflăm în faţa unui drept primordial la moştenire pe care legea îl recunoaşte soţului supravieţuitor, întreaga economie a codului civil actual fiind practic subsumată acestui principiu. Cota soţului supravieţuitor se va calcula în funcţie de moştenitorii cu care vine împreună  si efectiv la moştenire, fără a se lua în considerare succesibilii renunţatori sau  rezervatarii dezmoşteniţi. Orice cauză de înlăturare de la moştenire a unui moştenitor legal aparţinând unei clase de moştenitori va profita şi va mări cota co-moştenitorilor din aceeaşi clasă, dacă aceştia vin la moştenire,  sau din clasa subsecventă, dacă ea există si dacă moştenitorii ce o compun au la rândul lor vocaţie la moştenire. Soţul supravieţuitor va putea profita de înlăturarea de la moştenire a unui moştenitor aparţinând unei clase de moştenitori legali  si va beneficia de o majorare a cotei sale numai dacă acel moştenitor era singurul din clasa sa, iar înlăturarea lui de la moştenire a determinat concursul cu o altă clasă ( ceea ce indirect determina o sporire a cotei soţului supravieţuitor) sau rămânerea fără concurs de moştenitori legali ( caz în care "partea" cuvenită soţului supravieţuitor va fi de fapt întreaga masă succesorală ).

2. Dacă nu există nici un moştenitor legal sau testamentar soţul supravieţuitor  culege întreaga moştenire. De fapt, redactarea textului alin 2 al art 971, se referă expres la situaţia în care nu există moştenitori aparţinând vreuneia dintre clasele prezentate anterior sau dacă aceştia  nu vor sau nu pot veni la moştenire. Condiţia se completează însă corespunzător avându-se în vedere toate normele legale referitoare la modul de atribuire a unei moşteniri, atât în baza legii cât  în baza voinţei celui care a decedat .

3. Astfel cum spuneam anterior, vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor si modul în care el va culege moştenirea în situaţii speciale, trebuie să suporte  următoarele precizări :

a. În cazul căsătoriei putative, atunci când două sau mai multe persoane au calitatea de soţ supravieţuitor, în temeiul art 972 alin 3, cota stabilită în beneficiul soţului supravieţuitor se va împărţi în mod egal între cei  care au situaţia unui soţ supravieţuitor, în conformitate cu prevederile legale .  Este aceasta o reglementare clară  si explicită  care se află în concordanţă cu părerile exprimate anterior în literatura de specialitate. Justificarea acestei reglementări stă în aceea că ar fi inechitabil să se atribuie fiecăruia dintre cei care au calitatea de soţ supravieţuitor o cotă completă în raport de clasă cu care vin în concurs. Soluţia contrară ar duce în mod nejustificat la diminuarea cotei celorlalţi moştenitori legali, fără ca aceştia să aibă vreo culpă în raport de situaţia creată si le-ar pricinui acestora un prejudiciu care nu ar putea fi motivat sub nici un aspect .

b. În cazul în care soţul supravieţuitor vine în concurs cu clase de moştenitori  diferite, în temeiul art 972 alin 2,  cota soţului supravieţuitor se va stabili ca şi cum  acesta ar fi venit în concurs numai cu cea mai apropriată dintre ele. Prin existenţa acestei prevederi  legale se pune capăt  discuţiilor care s-au purtat anterior în literatura de specialitate . Este aceasta situaţia care se poate întâlni în practică atunci când defunctul a exheredat o întreagă clasă de moştenitori rezervatari care, în temeiul legii, au însă dreptul să culeagă rezerva lor succesorală . Pentru partea rămasă, de care cel care lasă moştenirea nu a dispus însă prin testament,  vor fi chemaţi la moştenire cei aflati în clasa următoare, care vor veni astfel în concurs cu moştenitorii rezervatari din clasa superioară. În  această ipoteză se va calcula cota soţului supravieţuitor  ca şi cum ar veni în concurs numai cu clasa  moştenitorilor rezervatari exheredaţi, după care se va calcula rezerva cuvenită celor dezmoşteniţi si   apoi  diferenţa se va atribui clasei de moştenitori subsecvente care a fost chemată la moştenire ca efect al exheredării dispuse de  autor.
Pentru exemplificare vom analiza două situaţii :
Exemplul nr . 1 : Defunctul lasă un testament în care stipulează doar faptul că îşi dezmoşteneşte toţi copiii, precum si  nepoţii sau strănepoţii  ( de fiu/fiică ), respectiv întreaga clasă I a moştenitorilor rezervatari, fără a face precizări cu privire la modul în care se va atribui partea de moştenire care rămâne. Prin urmare, la moştenire va fi chemată clasă a II-a de moştenitori, respectiv cea a ascendenţilor  si colateralilor privilegiaţi. Dezmoştenirea nu va putea însă opera  cu privire la rezerva succesorală cuvenită clasei descendenţilor. În această situaţie, soţul supravieţuitor va veni în concurs atât cu clasă descendenţilor ( clasa I de moştenitori ) cât  si cu clasa ascendenţilor si colateralilor privilegiaţi ( clasa a II-a de moştenitori ). Cota soţului supravieţuitor se va calcula însă ca şi  cum ar veni în concurs numai cu clasa I de moştenitori, stabilindu-se la 1/4 din moştenire.
Exemplul nr. 2 : Defunctul , care nu are descendenţi,  lasă un testament prin care dispune dezmoştenirea ascendenţilor privilegiaţi, fără a preciza ce se întâmplă cu partea de moştenire care li s-ar fi cuvenit acestora. În această ipoteza, dacă defunctul a avut colaterali privilegiaţi, aceştia vor fi cei chemaţi imediat la moştenire. Chiar dacă ei nu fac parte dintr-o altă clasă de moştenitori, principiul care se va aplica va fi acelaşi, respectiv cel prevăzut de art 972 alin2, astfel încât cota soţului supravieţuitor va fi cea stabilită de codul civil pentru  cazul în care acesta vine în concurs atât cu ascendenţii cât  cu colateralii privilegiaţi . În cazul în care defunctul nu a avut colaterali privilegiaţi, vor fi chemaţi la moştenire cei aflati în clasa a III-a sau a IV-a, după caz, iar cota soţului supravieţuitor se va calcula ca şi  cum ar fi venit în concurs numai cu ascendenţii  privilegiaţi, nu cu întreaga clasă a II a . Soluţia aceasta ni se pare cea mai îndreptăţită dacă analizăm în amănunt prevederile legele . Astfel, dispoziţiile art 972 alin 2 NCC prevăd clar că, în situaţia în care soţul supravieţuitor vine în concurs cu mai multe clase de moştenitori, cota acestuia se va stabili ca şi  cum ar veni în concurs cu cea mai apropiată dintre ele. Dar, coroborând aceste prevederi cu cele ale  alin 1 lit b  si c ale aceluiaşi articol, observăm că legea stabileşte cote diferite în cadrul aceleiaşi clase a doua, funcţie de componenţa acesteia. Astfel, dacă soţul supravieţuitor vine în concurs atât cu ascendenţii privilegiaţi cât  si cu colateralii privilegiaţi, cota lui va fi de 1/3 din moştenire, iar dacă  soţul supravieţuitor vine în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau numai în concurs cu colateralii privilegiaţi, cota lui va fi de 1/2 din moştenire. Ori, în ipoteza pe care o analizăm, soţul supravieţuitor vine în concurs pe de o parte cu ascendenţii ordinari - ca  moştenitori rezervatari care îşi culeg rezerva la care legea le dă dreptul - si, pe de altă parte, cu moştenitori din clasa a treia sau a patra . Ori, nu ni se pare firesc să calculăm cota soţului supravieţuitor ca  şi cum ar veni în concurs cu întreaga clasă a doua de moştenitori, atribuindu-i 1/3 din moştenire, întrucât el nu vine la moştenire efectiv cu întreaga clasă a doua de moştenitori. Firesc este să-i atribuim soţului supravieţuitor cota la care are dreptul în raport cu componenţa clasei a doua de moştenitori cu care vine efectiv în concurs, respectiv cu ascendenţii privilegiaţi, lăsându-l astfel să primească 1/2 din moştenire. Argumentul acestui punct de vedere îl reprezintă faptul că pe linia principiilor generale ale moştenirii, toate situaţiile se apreciaza in funcţie de vocaţia concretă la moştenire  si in  funcţie de cei care vin împreună  si efectiv la moştenire, iar nu in funcţie de vocaţia generale la moştenire .

C. Cota succesorală a soţului supravieţuitor

Conform art. 972 alin 1 , soţul supravieţuitor primeşte o parte determinată din moştenire, în funcţie de clasa moştenitorilor legali cu care vine în concurs. Aşa cum am mai afirmat, cota soţului supravieţuitor se impută asupra întregii mase succesorale, fiind cea care se calculează prima. Partea de moştenire cuvenită soţului supravieţuitor se va calcula avându-se în vedere acea clasă de moştenitori cu care vine efectiv, împreună, la moştenire, fără a se lua în considerare  succesibilii renunţatori sau nedemni, în condiţiile  cu precizările pe care le-am făcut mai înainte.

Cota soţului supravieţuitor
Moştenitorii din  celelalte clase cu care vine   în concurs
   1/4  ( un sfert )

     clasa  I -
     DESCENDENŢI  ( vor culege  3/ 4)
   1/3 ( o treime )
     clasa a II - a
     ASCENDENŢII PRIVILEGIAŢI  
     COLATERALII PRIVILEGIAŢI
     ( împreună  vor culege 2/ 3)
   1/2 ( jumătate )
     clasa  a II – a
     ASCENDENŢII PRIVILEGIAŢI
     ( vor  culege 1/ 2)
   1/2 ( jumătate )
     clasa a II - a
     COLATERALII  PRIVILEGIAŢI
     ( vor culege 1/ 2)
   3/4( trei sferturi )
     clasa  a III - a
     ASCENDENŢII ORDINARI
     ( vor culege 1/ 4 )
   3/4( trei sferturi )
     clasa a IV - a
     COLATERALII  ORDINARI
     (vor  culege 1/ 4)DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA138 de comentarii:

 1. Va rog frumos sa ma ajutati,caci nu cunosc bine legile succesiuni,e vorba ca tatal meu a decedat in 2012,impartirea apartam.am inteles cum se face,dar pt.banii din banci notarita a spus ca daca sunt din economii comune trebuie sa ne intelegem intre noi.mama mea nu doreste sa imi dea nici un leu,pe motiv ca am avut un apart.ce l-am,vindut cind am emigrat si apoi m-am intors in tara,locuind cu parintii.Daca ea a trecut banii pe numele ei stiind ca tata va deceda,d-na notar a spus deci ca totusi am un drept.Dumneavoastra ce ma sfatuiti? Sa pornesc procesul? Judecatorul imi poate acorda si dobinda la suma ce mi se cuvine\?Ma poate inlatura mama mea cumva de la succesiunea pe banii din banca ori in ce priveste apartamentul?El a fost cump.de amindoi la vremea respvtiva.Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aveti acelasi drepturi si aceeasi cota si in privinta apartamentului si in privinta banilor din banca. Daca au fost bani comuni, nu conteaza pe numele cui este contul, tot comun este si trebuie sa fie inclus in masa succesorala. Colega mea care v-a sfatuit sa va intelegeti a avut dreptate. Un proces e lung si greu si se poate sa cheltuiti mai multi bani decat aveti de castigat. De la succesiune nu puteti fi inlaturat. Dar mergeti si faceti o declaratie de acceptare expresa a mostenirii, ca sa fiti sigur ca nu vor fi probleme.

   Ștergere
  2. Buna ziua!
   As vrea sa ma lamuriti in urmatoarea problema: In anul 2000 tatal meu a decedat. In acelasi an s-a facut succesiunea, adica impartirea unei case intre cei doi mostenitori ramasi, sotia si un singur copil, adica subsemnata. Anul acesta mama s-a recasatorit cu un barbat care mai are 2 copii din prima casatorie. Intrebarea mea este: mama poate sa ii lase prin donatie sau testament acestui om din mostenirea primita de la tata sau cei doi copii au dreptul la ceva dupa decesul tatalui lor? Va multumesc anticipat pentru ajutor!

   Ștergere
 2. Buna ziua, va rog sa imi oferiti un sfat in urmatoarea situatie. in 2013 am dezbatut succesiunea bunicului meu partial, adica doar casa parinteasca in care locuiam eu. ca mostenitori erau sotia supravietuitoare(bunica mea), fiica bunicului(matusa mea) si eu(fiica fiului decedat dupa bunic). Eu am obtinut certificat de mostenitor la notariat. Bunica si matusa au renuntat la casa in favoarea mea, si am impartit terenul aferent intre mine si matusa, bunicii nerevenindui nici o parte. am disputat totul in instanta avand hotarare irevocabila. Din rorul bunicului au ramas terenuri care nu au intrat in sucesiune. Va rog sa imi spuneti in ce cote se vor impartii celelate terenuri, in conditiile in care bunica si matusa nu mai sunt de acord cu sentinta in care mi=au cedat casa, si isi doresc sa anuleze actele insinuand ca bunica nu a primit nimic? Multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cei care renunta sunt definitiv renuntatori, pentru toate bunurile defunctului. Totul trebuie sa va ramana dvs, daca ele au renuntat la mostenire. Daca au acceptat mostenirea si apoi s-a dispus partajarea, totul revenindu-va dvs dar nu ca urmare a renuntarii ci ca urmare a partajului, atunci au dreptul la terenurile respective. Cota de 1/4 pt bunica si 3/4 se imparte intre dvs si matusa.

   Ștergere
  2. Multumesc pentru raspuns si pentru promtitudne, insa as vrea sa ma lamuresc in totalitate. Am decis impreuna cu bunica si matusa sa facem succesiunea in prima faza doar pe casa si terenul din curtea casei, deoarece au fost de acor sa imi lase casa mie. Din motive finaciare am fost in instanta, ele au fost de acord , au semnat in favoarea mea, matusa ramanand cu jumatate din terenul din curte. dupa 7 luni de la hotarare invoca motivul ca si bunica vrea o parte din pamantul din curte. Se mai poate anula sentinta daca ele au fost de acord cu ea? am fost la mediator atunci. inteleg ca acele cote parti se refera la terenurile care au ramas, fara a fi introduse in masa succesorala din motive financiare. Multumesc! O zi frumoasa

   Ștergere
  3. Nu se mai poate reveni asupra sentintei, are autoritate de lucru judecat.

   Ștergere
 3. Santem casatoriti si nu avem copii.In cazul decesului unuia din noi, cine mai are dreptul sa vina la mostenire in afara de sotul supravietuitor?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Parintii in viata, fratii/surorile, nepotii de frate/sora, bunicii, strabunicii, unchii, verii primari. Limita este gradul 4. Daca doriti sa ii inlaturati puteti sa faceti un testament.

   Ștergere
 4. Buna seara,
  Va rog mult sa ma lamuriti si pe mine: dupa douazeci de ani de casnicie in care au rezultat si doi copii am divortat de sotul meu (acum doi ani) si dupa un an ne-am recasatorit... In urma divortului sotul a ramas cu apartamentul in care acum locuim impreuna si cu o suma de bani in cont. Eu nu mai am vreo proprietate. Intrebare: in cazul unui eventual deces al sotului ( el fiind mai in varsta si acum bolnav), as avea vreun drept asupra apartamentului, asupra averii lui, ce drepturi ar avea copiii nostri in acest caz? Conteaza numarul de ani intr-o casnicie pentru ca sotul supravietuitor sa mosteneasca ceva?
  Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca ati partajat bunurile si totul i-a ramas sotului, acum ele reprezinta bunurile sale proprii.veti dreptul sa il mosteniti, cu o cota de 1/4. Aveti si un drept de abitatie asupra casei in care locuiti. Copiii au dreptul la 3/4. Nu conteaza numarul de ani ai casatoriei pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor.

   Ștergere
 5. buna ziua am si eu o intrebare la dv tatal meu a decedat in urma cu 14 ani , mama sa recasatorit legal cu o alta persoana dupa 7 sau 8 ani vor sa divorteze . Este posibil ca mama sa revina la numele de fam al tatalui meu

  RăspundeţiȘtergere
 6. Buna seara,
  Va rog mult daca ma puteti ajuta: am cumparat un apartament de la viitorul meu sot, ulterior am legalizat relatia. Au dreptul la mostenire a apartamentului cei doi copii ai sotului din prima casatorie?
  Va multumesc mult!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca ati cumparat apartamentul inaintea casatoriei, este bunul dvs propriu. Nu conteaza ca l-ati de la o persoana cu care v-ati casatorit ulterior. Nu au drept la mostenire copiii sotului, ci numai el, daca dvs decedati inaintea lui.Pe partea pe care o va mosteni vor avea drept la mostenire copii lui

   Ștergere
 7. Buna ziua,
  Va rog sa-mi dati si mie un sfat ce as putea face in urmatoarea situatie. Eu mai am o sora. Mama mea este decedata de 6 ani, iar tatal meu doreste in momentul de fata sa se casatoreasca cu o femeie care are 6 copii. Mama avea un apartament de 2 camere si cand s-a casatorit cu tata l-a trecut si pe el in contractul casei. In momentul de fata in apartament locuieste doar tatal meu si sora mea cu prietenii lor, pe mine alungandu-ma pe motiv ca fac galagie cei 2 copii ai mei. Mentionez ca tatal meu nu vrea sa ne treaca si pe noi, fetele lui, in contractul casei. Ce ar trebui sa facem ca sa nu pierdem dreptul la mostenire ? Ce acte ar trebui sa avem ? Care ar fi partea care ne-ar reveni ? Si ce drepturi am mai avea daca tata se casatoreste ? Multumesc !

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa dezbateti mostenirea mamei. Mergeti la notar si cereti ca ceilalti sa fie citati. Tatal are dreptul la 1/4 iar dvs, copiii, aveti dreptul la 3/4. Nu inteleg cum l-a trecut pe sot in contractul xasei. Poate mama il avea cu chirie si l-a cumparat in timpul casatoriei. In aceasta situatie este bun comun. Tatal are o cota de 1/2. In masa succesorala se va cuprinde cota de 1/2 a mamei. Din aceasta cota aveti dreptul sa mosteniti, in partile pe care vi le-am spus.

   Ștergere
 8. Buna ziua,

  Stimata Doamna Notar Daniela Negrila,
  Sora mea a decedat din pacate in 2010 (necasatorita, fara bunuri )
  Mama a decedat si ea in 2013, tatal meu ajutand-o si el ,din pacate, prin comportament neadecvat ca ea sa plece intr-o lume mai dreapta si mai frumoasa. Acum tata imi spune cand e binedispus ca vrea sa dechid eu succesiunea si sa-mi treaca mie apartamentul la notar ca sa nu-l mosteneasca alte rude (fratii lui) iar cand e prost dispus imi spune ca nu-mi va lasa absolut nimic.

  1.Va rog frumos sa-mi spuneti daca apartamentul cumparat doar de mama in timpul casatoriei( act de cumparare in rate doar pe numele ei si in timp ce tata era pensionar) va fi dezbatut asa:
  1/2 partea tatalui + 1/4(mostenit de la mama)din 1/2=5/8 din valoare apartament -tata
  3/4 din 1/2 (partea mamei care se dezabate)=3/8 din valoare apartament -eu

  2.Va rog, spuneti-mi daca o introduc si pe fiica mea de 14 ani la succesiune cota impreuna va fi mai mare de 3/8?
  3.Va rog, spuneti-mi daca in timp de un an dau o declaratie la notar ca accept succesiunea dupa mama dar nu o dezbat decat dupa ce va muri si tata, fratii lui si descendentii fratilor lui au drept sa vina la mostenire dupa ce tata nu va mai fi?
  4.In cazul in care rudele lui au dreptul de a veni la mostenire va rog spuneti-mi ce imi recomandati: sa faca testament sau donatie catre mine.

  Va multumesc anticipat.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. Ati calculat corect cotele. Dar puteti dovedi ca mama a avut o contribuite mai mare la dobandirea apartamentului si atunci partea tatalui va fi mai mica, iar partea cuprinsa in masa succesorala va fi mai mare. Pentru asta e nevoie de acordul tatalui sau de o actiune in instanta.
   2. Nu, mostenitoare ramaneti ori dvs ori fiica dvs, pe aceeasi cota.
   3. Faceti aceasta declaratie. Va este foarte utila. Nu are legatura cu ce vor face rudele tatalui dupa moartea lui. Oricum, dvs sunteti prima chemata la mostenirea sa. Numai daca renuntati vin la mostenire celelalte rude.
   4. Daca acceptati mostenirea lui, in calitate de fiica, nimeni altcineva nu are dreptul la mostenirea tatalui.

   Atentie, toate aprecierile mele au fost date in considerarea faptului ca sora dvs nu a avut copii. Daca a avut copii, acestia vor imparti partea ei, adica jumatate din cota care revine descendentilor.

   Ștergere
 9. Buna dimineata,

  Fratele meu urmeaza sa fie executat silit pentru un credit bancar de 5000 EUR pe care nu a mai reusit sa il restituie. Nu are nici un bun care sa poata fi executat. Nici macar venituri. As vrea sa il ajut, insa nu dispun de atatia bani... ma gandesc insa ca as putea sa ii ofer un acoperis deasupra capului semnand un contract de vanzare-cumparare pentru casa de la tara (achizitionata inainte sa ma casatoresc) cu baiatul lui (nepotul meu) cu clauza de uzufruct viager pentru fratele meu. Va rog sa ma ajutati cu raspunsuri la urmatoarele intrebari:
  1. Am voie sa inchei un astfel de contract? Sau de uzufruct viager poate beneficia doar persoana care vinde imobilul?
  2. In cazul in care va fi executat silit, fratele meu poate fi evacuat din casa pe care o voi vinde fiului lui (nepotul meu este minor in momentul de fata)? Adica poate fi executat dreptul lui de folosinta a casei?
  3. Fiica si sotia mea sunt de acord in prezent, insa dupa decesul meu se pot intampla multe... Ele pot avea vreo pretentie asupra respectivului imobil?

  Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aveti voie sa faceti un astfel de contract. Si e bine sa dati casa nepotului, nu fratelui care va fi executat silit. Nu se va putea lega nimeni de acest act, nu va putea fi inclus in sfera bunurilor supuse executarii. Se poate si sa stipulati un drept de uzufruct in favoarea fratelui, nu va fi supus executarii silite. Nu se poate intampla nimic dupa decesul dvs, fiica si sotia nu vor putea ataca un contract de vanzare cumparare. Eu nu va sfatuiesc, insa, sa faceti un asemenea act. Daca doriti sa-i asigurati un acoperis, constituiti un uzufruct viager in favoarea lui si, eventual, a nepotului. Proprietatea va ramane a dumneavoastra si se va transmite sotiei si copiilor dvs. Puneti si anumite clauze, astfel incat sa nu distruga casa si sa va creeze mai mari neajunsuri.

   Ștergere
 10. am convetuit cu sotia 31 de ani dupa o neintelegere am plecat de acasa am stat t terenestesdespartiti 4ani in acest timp sotia a vindut un teren cu suprafata de 65 ari unuia var de a iei mentionez ca acest teren era mostenire dela tatal iei acest a fost dat cu cvc cu clauze de intretinere care nu au fust respectate iar acuma sste decedata am dreptul la acel teren si daca da ce cota mai arat faptul ca si terenul de sub casa a fost si intabulat va multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca beneficiara intretinerii a inaintat actiune pentru desfiintarea contractului, in timpul vietii, se poate continua actiunea si puteti mosteni terenul. Daca nu, nu mai aveti ce sa faceti

   Ștergere
 11. Bunicul meu a decedat in urma cu 5 ani bunica este in viata si ar vrea a imi lase partea ei mie (find o casa) ,ea mai avand 5 copii in viata si unul decedat care a fost tatal meu care ar fi partea ei amandoi fiind proprietari pe contract(si care ar fi cea mai buna varianta sa nu poata sa fie aacata in instanta)si care ar fi partea mea fiind singura la parinti si amandoi fiind decedati

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa imi spuneti cand a decedat tatal dvs, inaintea bunicului sau dupa el.

   Ștergere
 12. Buna seara,
  Tatal meu a avut un frate vitreg (dupa mama) care a decedat. Acesta in 1968-69 a dobandit de la tatal sau prin partaj judiciar- un teren pe care a construit o casa. Dupa 1 an s-a casatorit si probabil casa a fost declarata locuinta de familie, Mentionez ca nu au avut copii. Intrebarea este daca tatal meu are dreptul la mostenire si in ce cote. Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu exista in acea perioada notiunea de locuinta de familie. Abia in 2011 a fost introdusa. Dar, chiar daca este locuinta de familie, tot intra in masa succesorala. Este bun propriu al defunctului, fiind dobandita inaintea casatoriei, prin urmare intra integral in masa succesorala. Daca la mostenire vine numai sotia supravietuitoare si tatal dvs, in calitate de frate, atunci sotia primeste 1/2 si fratele 1/2. Daca sunt mai multi frati, impart cota de 1/2

   Ștergere
 13. detin un titlul de proprietate pe care sunt inscreisi mama care ulterior a decedat si noi cei patru copii.Suntem mostenitorii tatalui decdet Suprafata este 4,25 ha .Intre timp a decedat mama si un frate;Toti suntem casatoriti.Fratele care adecedat era casatorit fara copii cum impartim terenul de 4,25 ha la succesiune.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De pe urma mamei raman mostenitori toti copiii, deci veti avea fiecare cate 1/4. Pe partea fratelui vin la mostenire sotia, care primeste 1/2 din 1/4, si fratii, care impart restul de 1/2 din 1/4. Daca fratele a lasat testament sotiei, aceasta primeste intreaga lui parte.

   Ștergere
 14. Buna ziua,
  As vrea sa stiu daca un teren, pentru care s-a emis un titlu de proprietate in baza constituirii sau reconstutuirii dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar pe numele celui indreptatit, intra in masa succesorala a celuilalt sot avand in vedere ca acest titlu a fost emis in timpul casatoriei.
  Cu alte cuvinte ma intereseaza sa stiu daca la terenul pentru care s-a emis titlu de proprietate - titular fiind doar unul dinter soti, terenul fiind dobandit prin constituiure/reconstituirea dreptului de proprietate, are dreptul si celalalt sot, dobandirea proprietatii avand loc in timpul casatoriei.
  Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Depinde de statutul initial al bunului si daca dreptul a fost constituit sau reconstituit.

   Ștergere
 15. Am o matusa cu urmatoarea situatie: Are un apartament pe care l-a obtinut ca mostenitoare in urma demolarii casei parintesti in 1984. In 1987 s-a casatorit. Sotul a decedat in 1998. Dupa decedarea sotului matusa mea a cumparat apartamentul , pana atunci aplatit chirie la stat. Sotul decedat a avut 2 copii dintr-o casatorie anterioara. care erau adulti la data casatoriei.si nu a mai tinut legatura cu matusa mea Acum matusa mea are
  85 ani, este singura si doreste sa-mi dea mie apartamentul,dupa desesul ei eu fiind singura nepoata dupa sora si avand grija de ea momentan. Intrebare; Va rog sa-mi spuneti care este forma notariala cea mai buna prin care sa-mi revina acest imobi fara a implica pe altcineva? ( ma refer la cei 2 copii, ,ar avea drepturi?)

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca a cumparat apartamentul dupa decesul sotului, cei doi copii ai acestuia nu au nici un drept la acest bun. Poate sa va faca un testament sau un contract de intretinere.

   Ștergere
 16. Buna ziua, va rog din suflet sa- mi raspundeti la urmatoarea speta:
  Bunicul meu a fost casatorit de doua ori , din prima casatorie au rezultat doi copii, tatal meu si matusa, dupa decesul primei sotii (1958) s-a recasatorit (1960) . In urma celei de-a doua casatorii nu au rezultat alti copii.
  In anul 1987 a decedat bunicul, in anul 2003 a decedat si a doua sotie ( mentionez ca dupa decesul bunicului a doua sotie a plecat la un nepot de sora in anul 1989) , in prezent au decedat si copii bunicului din prima casatorie ( tatal meu si matusa) va rog sa-mi spuneti daca in prezent dorim sa dezbatem sucsiunea de pe urma bunicului si a tatalui nostru , la aceasta succesiune poate participa si nepotul de sora al celei de-a doua sotii ? (mentionez ca acest nepot are testament din partea ei)
  Multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se fac toate cele 3 succesiuni ( chiar 4, daca nu s-a dezbatut nici mostenirea bunicii ) deodata. In urma bunicului, sotia lui este mostenitoare pe cota de 1/4. Aceasta cota este mostenita de nepotul ei.

   Ștergere
 17. Buna Ziua Doamna Negrila,

  Sper ca ma puteti ajuta cu un sfat in urmatoarea problema: daca datoriile cuiva sint mai mari decit activele se poate renunta la mostenire? Eu sint plecata din tara de 15 ani si nu stiu situatia exacta dupa decesul tatalui meu. Fratele meu imi cere sa renunt la mostenire pentru ca ar fi numai datorii ramase pe care o sa si le asume el si mama noastra. Daca nu pot ajunge in tara in urmatoarea luna asa cum vor ei, cum as putea rezolva situatia? Tatal nostru era proprietarul si administratorul unei firme de constructii, firma care are investitii de sute de mii de euro. Pe firma ar exista un credit de 50000 euro pe 1 an pentru care s-a ipotecat casa parinteasca. Fratele meu si-a asumat administrarea firmei si implicit datoriile pe care vrea sa le rezolve vinzind un apartament care apartine deasemeni familiei. Problema este ca nu pot ajunge in tara si nu cunosc situatia decit din ce imi prezinta ei. Exista o modalitate de a decide in mai mare cunostinta de cauza? Pot imputernici pe cineva sa ma reprezinte in asa fel incit sa nu ma trezesc in complicatii/datorii? Eu as fi dorit o rezolvare amiabila dar se pare ca nu este posibila, ei doresc retragerea mea rapida, argumentind ca aminarea vinzarii apartamentului pericliteaza firma si casa. Pe de alta parte nu vreau sa le creez dificultati, dar nu stiu daca si ei vad lucrurile la fel, am senzatia ca mi se prezinta doar o parte a situatiei si nu as vrea sa iau o decizie fara sa cunosc toate aspectele pozitive sau negative. Im puteti da un sfat?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dupa legea actuala, raspunderea mostenitorilor este numai in limita activului primit, deci nu puteti raspunde, niciunul dintre dvs, cu bunurile proprii ci numai cu bunurile din mostenire. Daca nu puteti veni, dati cuiva o procura ( mergeti la Ambasada sau Consulat ) pentru a va reprezenta la dezbaterea succesiunii , la incheierea noului act constitutiv al firmei si la vanzarea bunurilor. Probleme puteti avea in firma, daca este in stare de insolvabilitate, dar daca nu veti fi dvs administrator nu vor fi complicatii deosebite. Puteti face si un partaj, prin care sa va ramana numai anumite bunuri, iar fratelui altele. Daca vreti sa aveti o imagine exacta, cereti notarului la care se dezbate mostenirea sa faca un inventar al bunurilor. Daca doriti mai multe relatii, sunati-ma la tel 0748 11 54 12

   Ștergere
 18. Buna ziua! Ma numesc Nicoleta,doresc sa stiu in cazul in care nu am facut masa sucesorala dupa sotul meu,decedat acum 4 ani pot revendica unele drepturi banesti de la o pensie de viata la NG facuta de sotul meu,in cazul in care si fiica mea face parte din masa sucesorala?Eu cu fiica presupun ca facem parte,cat mi se cuvine mie,cat fetitei,singurul bun facut impreuna cu sotul fiind casa noastra?astept raspuns urgent!va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
 19. Buna dimineata!
  Am urmatoarea problema:
  - socrul meu a locuit intr-un sat din Suceava; pe perioada vietii a stapanit un teren de 15.000 mp fara a face actele de succesiune dupa parinti, bunici, strabunici.
  - dupa moartea sa am gasit intre actele sale un testament (perfect valabil) de la strabunicul sau care ii lasa 10.000 mp
  - pentru restul de 5000 mp nu am gasit acte
  Sotul meu si fratii sai (care nu au intre ei nici o problema privind impartirea terenului) au ales calea Judecatoriei pentru succesiune. Avocatul angajat a facut dosarul introducand testamentul de care vorbeam mai sus (pentru cei 10.000 mp) precum si schita terenului care este de 15.000 mp. (despre diferenta de 5000 mp ...in dosarul intocmit de avocat nu se face nici o referire)
  Actiunea a fost respinsa de judecatorie cu apel. Nu stim ce sa facem....la apel exista sansa sa cerem cei 10.000 si in plus cei 5000 mp pe care socrul i-a stapanit peste 50 de ani, vecinii confirmand acest lucru?
  Va rog sa ma lamuriti...daca se poate.
  Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. de ce nu incercati la notar atata vreme cat partile se inteleg?

   Ștergere
 20. Buna ziua,va rog daca se poate sa ma ajutati intr-o problema: tatal meu in momentul decesului se afla in divort cu o doamna cu care mai are un copil,am inteles ca ea este recasatorita in momentul de fata
  N-am facut inca succesiunea eu,sora mea si baiatul pe care-l are cu acea femeie.
  ea mai are dreptul la mostenire acum?

  Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. daca nu a interveit o sentinta de divort definitiva, ea are calitatea de sotie.
   are dreptul la mostenire chiar daca intre timp s-a recasatorit

   Ștergere
  2. Multumesc mult!
   Un PASTE FERICIT,VA DORESC!

   Ștergere
 21. buna seara,doamna DANIELA as avea si eu o nelamurire,soacra mea a murit a ramas socrul meu si are act de donatie pe casa ,el avea doi baieti dintre care unul a murit ,ma intereseaza daca socrul meu moare ce drept are cumnata mea si baiatul ei si noi avand doi copii,poate ea sa atace actul de donatie ,noi avem grija de socrul meu .
  VA MULTUMESC

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu inteleg mare lucru din ce imi spuneti. Donatia este atacabila de catre copii. Cine a primit prin donatie, socrul sau sotul dvs de la parintii sai?

   Ștergere
 22. MA,scuzati nu vam explicat eu bine, socrul si soacra mea au primit casa de la mama lui prin donatie,soacra mea a murit acum 3ani ,ei aveau 2 baieti unul din ei a murit ,noi stam cu socrul meu ,ma intereseaza cedrepturi are cumnata si baiatul ei in caz daca moare socrul meu si casa e tot pe numele lui si a soacrami,poate ea sa inainteze taxa de sucesiune,barbatul ei fiind cel mort.VA MULTUMESC

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca ambii soti au primit donatie, sunt coproprietari. Pe partea soacrei trebuie sa faceti mostenirea. Au drept la mostenire socrul dvs, sotul dvs, ca si fiu, si nepotul de la copilul predecedat. Daca moare si socrul, pe partea lui au dreptul fiul, deci sotul dvs si nepotul de fiu predecedat.

   Ștergere
 23. Va multumesc de raspuns, dar mai am o intrbare cat la suta are dreptul baiatul celui decedat si cat la suta are sotul meu tinand cont ca si noi avem doi copii,bineinteles dupa moartea socrului .

  RăspundeţiȘtergere
 24. Am si eu rugaminte la cei ce au cunostinte in domeniul succesiunii.
  Parintii mei au divortat, iar tatal meu s-a recasatorit. Dupa 25 de ani de casatorie cu cea de-a doua sotie, tatal meu a decedat. Bunicii mei, cand erau in viata, au trecut jumatate de casa pe numele celei de-a doua sotii a tatalui meu acum aproximativ 10 ani. Nu cunosc modalitatea cum i-au lasat casa (act de vanzare sau alta modalitate).
  Eu am drept de mostenire la aceasta casa, ca fiica din prima casatorie? Ce cota parte? Mentionez ca din a doua casatorie nu au rezultat alti copii, iar cea de-a doua sotie nu are deloc copii.
  Multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aveti dreptul la mostenire pe toate bunurile care au fost in patrimoniul tatalui dvs la data decesului lui. Cereti deschiderea mostenirii la notar si cea de a doua sotie va trebui sa prezinte actele de proprietate. Faceti o declaratie de acceptare a mosteniri tatalui ca sa nu pierdeti termenul.

   Ștergere
 25. Stimata dna avocat
  Doresc sa stiu daca se poate obliga prin lege cumnatul meu care se refuza sa cedeze cota de mostenire cuvenita nepoatei mele in urma decesului mamei sale, adica sora mea. Precizez ca acest deces a fost acum 17 ani, nepoata mea doreste sa cumpere un apartament impreuna cu sotul ei intr-un alt oras, iar tatal ei se refuza sa vanda apartamentul de proprietate cumparat impreuna cu sora mea in timpul casatoriei si care este nelocuit (el mai are o casa de proprietate obtinuta inaintea casatoriei cu sora mea si in care locuieste impreuna cu cea de-a doua sotie). In acest caz, deci, nepoata mea ar putea sa-l oblige sa-i dea toata partea de mostenire care i se cuvine?
  Va multumesc pentru raspuns
  Va saluta cordial Carmen F.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, trebuie sa ceara dezbaterea mostenirii, daca nu s-a facut acest lucru, apoi sa ceara partajul in instanta daca nu exista nici o sansa de a se intelege.

   Ștergere
 26. buna ziua,tatal meu a decedat in 2009,mama fiind inca in viata doreste ca pe pamantul din curte sa se construiasca o casa si ea sa lase un testament sau un act prin care sa ateste ca acest spatiu pe care se construieste imobilul,ii revine stranepotului minor fiind.ce este de faut?ce acte trebuiesc?se poate realiza un testament daca nu exista o succesiune dupa moartea tatalui meu?mentin sa specific ca suntem 3 frati,si cu toti suntem deacord cu decizia mamei.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. mama poate sa faca un testament independent de dezbaterea succesiunii tatalui dvs. Trebuie sa stiti insa ca acest testament se poate ataca, in sesnul ca poate fi redus in limita cotitatii disponibile, la cererea copiilor. Daca nu se solicita acest lucru, stranepotul poate ramane cu bunul.

   Ștergere
 27. cand sunt 2 mostenitori cu ,cote diferite din mostenire,cel care are cota mai mare poate sa vanda fara acordul celuilalt?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Orice coproprietar poate sa vanda cota sa fara acordul celuilalt

   Ștergere
 28. Descendentii impart egal mostenirea sau parea de mostenire care le revine. Socrul are 1/4, sotul dvs are 3/8 si copilul fratelui decedat are 3/8. daca mosre socrul , sotul dvs are dreptul la 1/2 si copilul celui decedat are dreptul la 1/2, Nepotul de la fiul predecedat vine la mostenire pe partea care i-ar fi revenit tatalui sau daca ar fi trit.

  RăspundeţiȘtergere
 29. Buna ziua! As vrea sa va consult intr-o problema mai delicata:soacra mea a avut un accident de masina ,in urma cu 16 ani, in urma caruia a ramas cu un handicap fizic, dar si cu probleme psihice care-i afecteaza discernamantul.In prezent primeste pensie de boala, cumulata cu un ajutor de insotitor, pensie de care dispune socrul meu de atunci si pana in prezent.Socrul meu are o concubina cu care traieste de 15 ani, persoana care in ultima perioada il influenteaza in mod negativ. Inevitabil au aparut disensiuni in familie, amenintandu-ne permanent ca vinde apartamentul in care locuim impreuna cu ei, ca ne evacueaza si ca pe soacra mea o va duce la un sanatoriu.Intrebarea mea este urmatoarea: poate vinde apartamentul fara consimtamantul sotului, in conditiile in care soacra mea este lipsita de discernamant?Este necesara punerea acesteia sub interdictie a acesteia(nu am facut acest lucru pana acum, negandindu-ne ca se va ajunge aici)?Daca incheie act de vanzare -cumparare a apartamentului, fara ca noi sa stim in timp util, mai este ceva de facut?Va rog sa ma sfatuiti sa alegem varianta optima atat pentru noi, cat si pentru soacra noastra, a carei batranete linistita depinde numai de noi. Va multumesc anticipat si astept cu nerabdare raspunsul dvs! O zi buna!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa fie pusa sub interdictie si sa ii fie numit un alt tutore decat sotul sau.

   Ștergere
  2. Buna seara
   Va rog sa ma ajutati cu un sfat.
   In present, locuiesc doar cu sotul meu in casa detinuta de el si de soacra mea. Eu am mutatia facuta in aceasta casa, dar sotul meu nu.
   Sunt discutii in present pentru a face actele astfel incat sa fie casa impartita: 50% sotului meu si 50% mie.
   Va rog sa ma sfatuiti cum e mai bine sa facem, astfel incat sa avem cheltuieli minime dar si sa se respecte aceste procente (donatie, vanzare cumparare, etc).

   De asemenea, in cazul in care vreau sa cumpar o alta casa cu banii primiti de la parintii mei ( au vandut o locuinta ) si in care acestia vor locui in cotinuare pe toata perioada vietii (dar casa dorim sa fie pe numele meu intrucat casa pe care au vandut-o a fost construita cu banii mei ), cum este mai bine sa procedez, astfel incat sa fie bun propriu al meu (sau devine automat bun comun al meu si al sotului)? In cazul in care aceasta casa dorim sa fie impartita 50% mie si 50% sotului , trebuie sa o cumparam pe numele amandorura? (daca este pe numele amandorura-in cazul in care unul din noi decedeaza, cum se vor imparti cele doua case?)
   Multumesc anticipat

   Ștergere
  3. Puteti face donatie catre amandoi sau vanzare . Casa cumparata din banii parintilor dvs poate fi dobandita pe numele dvs si al sotului, cu uzufructul parintilot dvs. daca vreti sa fie numai a dvs, o vor cumpara parintii si v-o vor dona numai dvs.

   Ștergere
 30. Buna ziua! Am si eu o problema sper sa ma puteti indruma cat mai bine. Unchiul bunicii mele o persoana in varsta de 90 ani vrea sa- mi lase mie garsoniera in schimb sa am grija de el pana la moarte in schimb are trei copiiinu vine nici unul pe la el, specific ca unul din copiii detine si actul luat cu forta di casa batranului cum ar putea dansul sa- mi faca mie acte pe casa? Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Contract de intretinere, cu asistenta din partea autoritatii tutelare. Actul il puteti obtine de la notariatul unde a fost incheiat

   Ștergere
 31. Buna ziua. As dori sa aflu cata cota parte au fiecare din urmatoarea situatie: 2 soti din a-2-a casatorie, 1 copil din partea tatalui si 3 copii din partea mamei....in cazul decesului tatalui cum se face impartirea si acelasi caz dupa decesul urmat al mamei. Va multumesc anticipat.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Primul defunct, sotul, este mostenit de sotia sa si de copilul pe care il are. La decesul sotiei vin la mostenire cei trei copii ai acesteia. Daca bunurile au fost comune, in prima succesiune se discuta cota de 1/2 din bunurile respective, iar in a doua succesiune se discuta cota de 1/2 + 1/8, deci 5/8 din total.

   Ștergere
 32. Buna ziua! Am si eu o intrebare: Cum se imparte mostenirea defunctului, de la unul din parinti sai, intre sotia supravietuitoare si fiu? Multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca mostenitorii unui defunct sunt sitia si copilul, sotia primeste 1/4 iar copilul primeste 3/4. depinde ce este in masa succesorala, pentru ca, daca bunul este comun, in masa succesorala nu va intra decat 1/2 din el, cota de 1/2 a sotiei nefiind inclusa in masa succesorala. Astfel, per total, sotia va avea 5/8 iar fiul va avea 3/8.

   Ștergere
 33. Art.4
  Sotul supravietuitor care nu are o alta locuinta proprie, va avea pana la executarea iesirii din indiviziune si, in orice caz, cel putin timp de un an dela incetarea din viata a sotului sau, in afara de dreptul de mostenire potrivit dispozitiunilor de mai sus, un drept de abitatiune asupra casei in care a locuit, daca aceasta face parte din succesiune.
  Sotul supravietuitor nu va fi obligat sa dea cautiunea prevazuta de art. 566 din codu civil. Dreptul de abitatie nu va putea fi cedat sau inchiriat, chiar si in cazul prevazut de art. 572 alin. (2) din Codul civil.
  Comostenitorii sotului supravietuitor vor putea cere restrangerea dreptului de abitatiune, in cazul cand locuinta nu va fi necesara in intregime.
  De asemenea, ei vor avea dreptul de a procura sotului supravietuitor locuinta in alta parte.
  Daca sotul supravietuitor si mostenitorii nu se inteleg asupra procurarii locuintei sau restrangerii abitatiei, instanta competenta va judeca imparteala averii, va hotari de urgenta, in camera de consiliu.
  Dreptul de abitatie inceteaza, daca sotul supravietuitor se recasatoreste inainte de executarea iesirii din indiviziune.
  Astept un raspuns:
  http://lecturijuridice.blogspot.ro/2012/05/dreptul-la-mostenire-al-sotului.html

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce doriti, mai exact, sa stiti? Legea 319/44 este abrogata. Dispozitiile sale sunt reluate de noul cod civil.

   Ștergere
 34. Buna ziua ,
  Avem urmatoarea situatie :
  sot+sotie decedati si se dezbate succesiunea acestora
  Sunt urmatorii mostenitori : 3 copii in viata si o fiica decedata;
  fiica decedata are 3 copii din casatorie , decedeaza atat sotul cat si un copil de al ei ; copilul decedat are sotie si un fiu ;-practic dupa aceasta fiica decedata raman 2 copii si un nepot ;
  nu s-a dezbatut niciun fel de succesiune pentru niciunul dintre cei decedati ;
  Intebarea este daca pentru fiica decedata vor veni la succesiune copii ei , nepotul dar si nora ? sau nora nu are drept , nefiind mostenitor direct al bunicilor sotului ei ??

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ca sa va raspund exact trebuie sa stiu data decesului fiecaruia dintre ei.

   Ștergere
 35. Buna ziua. As dori sa stiu daca la masa succesorala intra si datoriile provenite din credite in curs de rambursare, ale sotului supravietuitor, credite luate exclusiv pe numele acestuia in timpul casatoriei, mai precis cateva luni inainte de decesul celuilalt sot. Daca da, atunci aceste datorii afecteaza pe toti mostenitorii veniti la masa succesorala?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. par a fi datorii comune, deci intra in masa succesorala

   Ștergere
 36. Buna ziua,

  As dori sa aflu ce parte imi revine dupa succesiune facuta dupa decesul mamei mele.
  Suntem doi frati din care fratele meu este decedat.
  Succesiunea se face intre mine ,tatal meu si fiul fratelui meu.decedat.

  As dori sa aflu care sunt consecintele in care fac o declaratie de renuntare la succesiune.
  Multumesc frumos .

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tatal primeste 2/8 dvs primiti 3/8 iar fiul fratelui primeste 3/8. Daca renuntati partea dvs revine fiului fratelui

   Ștergere
 37. buna ziua! am o nelamurire: de 8 ani de zile locuiesc cu concubina mea in casa in care am locuit cu sotia(care este decedata). In aceeasi curte cu noi, in alta locuinta, locuieste fiul meu si sotia acestuia. Intr-o zi in care nu ma aflam acasa, fiul meu a batut-o pe concubina mea si a alungat-o de acasa. Intrebarea mea este: are vreun drept legal fiul meu sa o alunge din locuinta?ce as putea sa fac in acest sens, eu dorind sa locuiesc cu concubina mea in casa in care am locuit cu defuncta sotie.
  multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt multe de discutat pe acesta tema. E greu de dat un raspuns fara alte detalii. Trebuie sa stiu daca ati facut mostenirea, daca ati partajat bunurile, macar atat.

   Ștergere
 38. Buna zua,

  Suntem doi frati din care sora mea a decedat,dar ea are un fiu.

  Mama mea a decdat si se doeste sa se faca succesinea, intre mine tatal meu si nepot.
  Intrebarea este cit revine la fiecare.

  Daca fac declartie de renuntare la succesiune ce efect are asupra mea.

  Multumesc anticipat si toate cele bune.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. tatal primeste 2/8, dvs rpimiti 3/8 iar nepotul primeste 3/8. Daca renuntati, partea dvs revine nepotului.

   Ștergere
 39. Buna seara! Tatal iubitului meu a decedat acum 2 luni, soacra mea traieste, iar el mai are un frate. Din aceasta casa de 150 mp, cat ii va reveni iubitului meu, cat soacrei si cat fratelui lui, in urma succesiunii? Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca a fost bun comun, in masa succesorala intra 1/2. Din aceasta parte, sotiei ii revine 1/4 iar cei doi copii impart restul de 3/4.

   Ștergere
 40. Buna ziua,

  Am cumparat o casa in timpul casatoriei pe pe numele meu (sotia).
  Se poate sa imi spuneti va rog in cazul in care sotul decedeaza cum o sa se faca impartirea?

  Noi nu avem copii, si m-ar interesa daca fratii/parintii sotului pot avea drept la acesta casa..

  Puteti sa imi confirmati daca in caz de deces bunurile dobandite in timpul casatoriei (chiar daca in acte e trecut doar un sot) sunt bunuri comune, sau devin bunuri proprii (daca bunul respectiv este doar pe numele sotului/sotiei).
  Multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De regula, bunurile dobandite de oricare dintre soti in timpul casatoriei sunt bunuri comune, cota de contributie fiind de 50% pentru fiecare. La mostenirea sotului se va discuta deci jumatate din casa. Aveti dreptul, din acesta jumatate, la 1/2, iar fratii si surorile lui au dreptul la 1/2. Sotul poate sa va faca un testament si atunci veti mosteni tot

   Ștergere
 41. Buna ziua,

  Sora mea (care nu a avut copii) a decedat inainte sa isi faca testament, acum 1 an si jumatate. Nu s-a deschis inca succesiunea.

  Cum se va mosteni partea ei din:

  1. casa detinuta de sora impreuna cu sotul ei (acesta inca locuieste in casa si nu s-a recasatorit),
  2. un apartament lasat mostenire de o matusa mie si surorii mele, cu act de vanzare cumparare (in timp ce ea era casatorita). Eu sunt vaduva, deci la ea a fost bun dobandit in timpul casatoriei.
  3. casa parinteasca a mea si a surorii decedate (parintii nostri au decedat, dar nu s-a deschis succesiunea). Cumnatului meu ii revine parte din acesta proprietate? Cat?

  Mentionez ca eu am doi copii, iar cumnatul are o sora si doi nepoti din partea ei.

  Va multumesc foarte mult!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Masa succesorala va fi formata din:
   1/2 din imobilul de la pct 1
   1/4 din imobilul de la pct 2
   1/2 din imobilul de la pct 3
   Cotele sunt de 1/2 pentru sot si 1/2 pentru frati/surori

   Ștergere
 42. mihalache elena22 august 2014, 11:35

  Buna ziua,
  Suntem trei frati din 2 casatorii ale mamei.Mama s-a recasatorit din nou cu cineva care nu avea copii.Pe fratele meu cel mic l-a infiat sotul mamei (cu efecte depline),purtandu-le numele.Fratele s-a casatorit,are cinci copiii si au locuit impreuna cu mama si sotul ei,respectiv parintii lui.Sotul mamei a decedat in urma cu ceva ani si de atunci au inceput certurile si mai grav intre mama si familia fratelui cel mic.Au ajuns sa o bata(nora si copiii,toti minori)sa o incuie pe afara,sa nu-i permita accesul in casa ce daca este casa construita de mama cu sotul ei.Mama are 70 ani si este cardiaca iar fratele meu nu face nimic sa-i asigure linistea acesteia.Ce ar putea sa faca mama?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dezbaterea mostenirii, respectarea dreptului de abitatie al sotiei supravietuitoare, eventual vanzarea casei si impartirea banilor, poate partajul cu plata unei sulte catre fiul cel mic, singurul mostenitor al sotului mamei. In rest, plangere penala, actiune penala, certificat medico legal

   Ștergere
 43. Buna ziua! Am si eu o intrebare daca se poate sa imi raspundeti. Bunicul are 94 de ani . A fost casatorit de 2 ori. Ambele sotii sunt decedate. Cu cea de a doua sotie acumparat un apartament . Nu exista copii din aceasta casatorie. Fiecare dintre ei are cate 2 copii din prima casatorie. Dupa moarte celei de a doua sotii s-a facut succesiunea. Bunicul doreste sa ne vanda partea lui acum , cu conditia sa avem grija de el. Se poate sa ne vanda doar partea lui din apartament ?

  RăspundeţiȘtergere
 44. Buna seara Doamna Negrila, va rog sa ma ajutati cu in raspuns la urmatoarea problema: fatal meu s decedat acum 10 ani. S-a facut succesiunea si fiecare si-a primit psrtea conform actului succesoral. Acum mama sotia supravietuitoare are o varsta si doreste sa locuiasca cu mine si sa o ingrijesc numai ca, pentru realizarea acestui lucru va trebui sa vindem casa unde locuieste dumneaei numai ca, sora mea cere o suma mare pentru cota ei parte mostenita de la tatal nostru.Cum putem realiza aceasta vanzare? Eu si mama dorim vanzarea casei. Cum am putea rezolva aceasta problema? Va multumesc mult

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu vrea sa isi ia doar partea rezultata in urma negocierii pretului cu cumparatorul, incercati un partaj prin instanta. Aceasta va hotara atribuirea casei catre unul dintre proprietari, cu plata unei sulte catre ceilalti. De regula acesta sulta este stabilita in urma unei expertize, deci va fi in concordanta cu valoarea casei. In felul acesta nu va putea sa primeasca atat cat cere. Incercati sa o convingeti ca cererea ei este exagerata si ca nu are nimic de castigat daca se opune sau cere un pret foarte mare.

   Ștergere
 45. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati in clarificarea urmatoarei situatii.
  Tatal meu a decedat acum 1 an si 6 luni.
  Mama traieste si mai am inca un frate.
  Urmeaza sa facem dezbaterea mostenirii si am cazut de acord ca eu sa cumpar partea fratelui meu iar mama este de acord sa imi dea atat partea ei din mostenirea de la tata cat si 50% reprezentand partea ei ca detinator de drept al bunului.
  ESTE DE AJUNS ACTUL DE DEZBATERE A MOSTENIRII SAU AR TREBUI SI UN ALT ACT DE VANZARE CUMPARARE PENTRU PARTEA MAMEI DE 50%? CE DOCUMENTE SE INTOCMESC?
  VA MULTUMESC.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se dezbate mostenirea, de intabuleaza dreptul de proprietate si se face un act de vanzare cu fratele iar cu mama se face un contract de donatie, vanzare sau intretinere, dupa caz

   Ștergere
 46. Situatia este urmatoarea:
  Sora mea decedata noiembrie 2012, fara copii, detinea un apartament dinainte de casatorie. Sotul supravietuitor care detine certificatul de deces amana sub diverse motive dezbaterea succesiunii, intre el, eu si parintii mei (amandoi in viata).
  Masa succesorala consta din acel apartament in care locuieste inca sotul supravietor. Stim ca are dreptul la 1/3 si si-a manifestat dorinta de a fi platit pentru partea lui, lucru cu care am fost de acord.

  Problema este ca certificatul de deces se afla in posesia sotului iar noi (eu si parintii mei) nu ne putem prezenta fara el la notar, iar in cca o luna-doua trece termenul de 2 ani, pana la care nu platim acea taxa suplimentara de 1% din cuantumul mostenirii.
  Pentru a scoate un duplicat al actului de deces, ar trebui sa ma deplasez eu in alta localitate, pe raza careia a decedat sora, lucru destul de complicat
  Mai mentionez că sotul supraviețuitor nu a avut niciodata domiciliul din buletin la acea adresa. Si in prezent are un alt domiciliu.
  Stiu ca exista acel termen de abitatie dar sunt aproape 2 ani de cand a ramas in acel apartament iar eu si parintii, care detinem 2/3 nu putem face nimic. Am fost deja la notar, avem toate actele solicitate, dar pentru ca sotul detine certificatul de deces, nu putem deschide succesiunea.
  Daca ajungem in instanta (in situatia in care nu reusim sa ne intelegem amiabil, asa cum noi dorim) se pot cere despagubiri financiare, in sensul ca tot ce ar fi suplimentar de platit, sa fie platit de cealalta parte, tinand cont de de cel putin un an ne rugam sa sa rezolvam amiabil problema?

  Faptul ca domiciliul nu l-a avut niciodată la acel apartament, poate avea vreo implicatie?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Faceti un efort si obtineti certificatul de deces, chiar daca trebuie sa va deplasati in alta localitate. E cek mai simplu sa rezolvati prin notar, e mai ieftin , dureaza mai putin. Nu va amagiti ca veti obtine mare lucru in instanta. cheltuielile si timpul pierdut vor conta mai mult decat un drum in provincie pentru a obtine duplicatul certificatului de deces.

   Ștergere
 47. Buna ziua Stimata Doamna Va rog sami lamuriti situatia urmatoare Sotul meu a decedat anul trecut am fost casatoriti 55 de ani cit imi revine mie ca sot supravietuitor si cit celor 5 copii din o casa cu 4 camere curte 550 metri patrati si 3000 metri patrati teren arabil dat de parintii mei dar este trecut pe titlul sotului casa este facuta impreuna cit imi revine din casa si cit teren la succesiune eu platesc toate impozitele VA MULTUMESC

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In masa succesorala intra 1/2 din casa si terenul aferent. Terenul, daca este pe titlul de proprietate primit de sotul dvs, pare a fi bunul sau propriu, deci intra in intregime in masa succesorala. Cotele de mostenire dunt de 1/4 pentru dvs iar restul de 3/4 se imparte intre copii.

   Ștergere
 48. Buna ziua! Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea situatie. Fratii tatului meu a hotarat sa vanda casa parintilor lor,mentionez ca bunicii mei si tatal meu sunt decedati. Intrebarea este daca mama mea(vaduva tatului meu) are dreptul la mostenirea dupa tata? VA MULTUMESC ANTICIPAT!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca tatal a decedat dupa parintii sai, pentru partea tatalui mostenita de la parinti are dreptul si mama dvs. Daca tatal dvs a decedat inaintea parintilor sai, la mostenirea bunicilor veniti numai dvs in calitate de nepot de fiu predecedat. La alte bunuri ale tatalui, sotia sa are dreptul in cota de 1/4.

   Ștergere


 49. Stimata Doamna vin cu rugamintea ce pot face intr-o astfel de situatie:Locuiesc in casa parinteasca de cand m-am nascut si pana in prezent cu familia, pana in 2002 a fost si tata dar din pacate a decedat.Mama si mai am doi frati au plecat in Germania acum 25 ani(cetateni germani cu acte ) .In toti acesti ani ne-au vizitat de prea putine ori.Acum vin in lipsa mea intra fortat in casa(au spart geamul) si politia nu poate face nimic ca mama este proprietar.Eu am investit foarte mult in casa,am platit impozitele,am intretinut imobilul ei nu au facut nimic nu s-a ocupat nici de tata prea mult l-au lasat si au plecat.Ce pot face eu sa pun capat mizeriei deoarece nu stiu ce vor. Daca ar fi de buna credinta s-ar adresa instantei .Succesiune dupa tata nu s-a facut atunci nu ia interesat, casa era urata acum e frumoasa si intretinuta.Intrebarea mea este, pot deschide eu actiune in instanta si sa-i despagubesc, daca se ajunge in instanta se va introduce in masa succesorala si investitiile pe care le-am facut s-au se va lua in calcul valoarea imobilului la forma initiala. Trebuie sa fac ceva ca mama m-a uitat s-a obisnuit fara mine de atatea ani, ma amenintat ca ma da afara .Va multumesc pt intelegere.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mergeti si cereti dezbaterea mostenirii si partajul. Dovediti ce imbunatatiri ati facut si se vor scadea din valoarea casei. Va doresc mult succes

   Ștergere
 50. Buna ziua!
  Va rog mult sa ma ajutati cu o lamurire. Tatal meu a decedat de curand, iar eu sunt singurul descendent. El a fost recasatorit in ultimii 10 ani, iar sotia supravietuitoare este de rea credinta si nu doreste sa discutam. Precizez faptul ca sotia lui nu a avut venit si a venit in casa tatalui meu fara niciun aport. Casa respectiva a fost a bunicilor mei si tatal meu are o singura sora cu care nu a dezbatut succesiunea, au ramas in indiviziune, proprietatea figurand pe numele bunicului. Avand in vedere ca este vorba despre casa bunicului decedat, casa care nu e un bun dobandit in timpul casatoriei si nici nu figureaza pe numele lui nefiind impartit cu matusa mea , intrebarea mea este daca sotia supravietuitoare are vreun drept asupra casei? Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
 51. Buna seara!
  Sotul meu a decedat acum 4 luni.Ne-am casatorit in iunie 1987.Cu un an inainte, in 1986 el a preluat un contract pentru apartamentul de 3 camere in care locuim, pentru care a platit 59.000 lei, diferenta de 42.000 lei am platit-o impreuna pana in 1993.La data casatoriei eu aveam un apartament de 2 camere, care s-a vandut la 4 luni de la casatorie. Suma adusa a fost de 81.000 lei.(aparatmentul a fost cumparat cu credit.Am testament de la sot cu uzufruct viager pentru apartamentul de 3 camere. La succesiune care este partea care-mi revine si daca pot locui in casa pana la moarte sau ma pot scoate din locuinta. Sotul are un frate in viata. Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dovediti ca ati contribuit la plata apartamentului cu suma provenita din vanzarea casei dvs. De ce v-a lasat numai uzufructul, aveati oricum abitatie asupra casei. Cui a lasat nuda proprietate? Oricum, nu puteti fi data afara din casa. Mergeti la un notar si aratati actele, e greu sa dai un raspuns fara sa vezi niciun act.

   Ștergere
 52. Buna ziua.Am si eu o intrebare la dv.Mama mea s-a recasatorit in urma cu 20 de aniImpreuna nu au copii.Tatal vitreg are 2 copii din prima casnicie iar eu fiind singurul copil la mama.In timpul casniciei ei au cumparat 2 imobile.Mama vrea sa imi lase mie unu din imobile iar tatal vitreg nu vrea sa semneze.Intrebarea mea este :mama imi poate face contract de vanzare cumparare pe partea ei din ambele imobile?Actul de donatie se poate face pe partea ei din bunuri fara ca el sa fie implicat?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu, nu se poate fara semnatura sotului. Sa incerce un partaj si apoi sa va dea casa ce-i revine in urma partajului

   Ștergere
 53. Buna ziua!Am rugamintea sa ma ajutati intr-o problema.Pe scurt ,bunica a decedat pe 13 septembrie 2013 ,tatal meu a avut un accident in aceeasi zi,decedand la 5 zile dupa accident,dupa decesul lor sa hotarat sa se imparta averea bunicii ,tatal meu avand o sora ,ma intereseaza cum se impart bunurile daca bunica mea avea 2 copii ,tatal meu si o sora in viata .JUMATATE SORA TATALUI ,iar cealata jumatate ?noi fiind mama si 3 copii cum se imparte aceasta jumatate?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sora primeste 1/2. Partea tatalui (1/2) se imparte intre sotia supravietuitoare ( 1/4 din 1/2) si cei trei copii, fiecare dintre acestia primind 1/4 din 1/2

   Ștergere
 54. Buna ziua,

  Va rog, daca puteti, sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare: sunt recasatorita si posed un apartament mostenire de la parinti. Am un singur fiu din prima casatorie si doresc ca acest apartament sa-i revina in totalitate dupa decesul meu.(Mentionez ca nu am alte rude de gradul 1). Ce trebuie sa fac din punct de vedere legal ca sa nu fie probleme in situatia in care decesul meu survine inainte de al sotului? Un testament olograf este suficient? Va multumesc anticipat.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu, trebuie sa incheiati un contract de vanzare , eventual cu clauza de intretinere. Testamentul poate fi atacat, sotul avand dreptul la rezerva

   Ștergere
 55. buna ziua!va rog sa ma lamuriti!sotul meu are un copil din prima casnicie.noi incepem sa ne facem o casa a noastra o masina si altele.a vrea sa stim daca esye creo posibilitate sa il excludem de la mostenire pe acest copil in caz de moarte a sotului meu sau dca putem sa n
  e lasam unul altuia in caz de moarte.multumesc frumos!

  RăspundeţiȘtergere
 56. Buna ziua. Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea problema. Tatal meu a decedat in august 2014. Mama locuieste singura in casa construita impreuna cu tatal meu , iar eu si fratele meu fiecare la casa lui. Cat primeste fiecare la deschiderea succesiunii? Mentionez ca casa,pamantul si tractorul sunt pe numele tatalui meu, iar mama mai are un copil dintr-o casatorie anterioara.Cine plateste in continuare impozitele? Va multumesc.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mama are 1/4. Copiii impart egal restul de 3/4. Impozitele se platesc proportional cu cotele detinute.

   Ștergere
 57. Buna ziua dna notar,
  Va rog sa ma ajutati cu o informatie.... Suntem trei frati iar parintii nostri au avut un apartament. Mentionez ca tata a decedat acum 14 ani iar mama acum 4 ani. In timp ce ambii mei parinti traiau, si-au lasat unul altuia cate un testament ca dupa decesul unuia din ei, apartamentul sa-i revina celuilat. Sa inteleg ca dupa decesul tataului meu apartamentul i-a revenit in totalitate mamei?
  Imediat dupa decesul mamei, fiecare dintre noi, cei trei frati, am facut o declaratie notariala cum ca acceptam in mod express succesiunea dupa mama noastra decedata.
  Acum , in momentul de fata, dorim sa facem succesiunea apartamentului , care probabil se va imparti la trei.
  Succesiunea se face dupa ambii parinti, sau numai dupa mama , fiind ultima decedata?
  Va multumesc anticipat!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ambele succesiuni se dezbat deodata. Daca va intelegeti nu vor fi probleme

   Ștergere
 58. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns:
  - Anul trecut, mama si matusa mea (sora mamei) mi-au donat apartamentul pe care ele doua l-au mostenit de la parintii lor.
  - Mama a decedat in luna februarie, anul acesta.
  - Sotul mamei (tatal meu vitreg) ma cheama in instanta pentru revocarea donatiei invocand art.1020, 1023 si 1024 din NCC, fara sa specifice in plangere vreun aspect savarsit de mine impotriva mamei, cu care eu am avut o relatie foarte buna.

  1. Daca apartamentul donat mie (de mama si matusa) a fost initial al bunicilor materni care m-au crescut de la 12 ani (acum am 45 de ani) si de care, la randul meu am avut grija la batranetea lor, ce sanse are sotul mamei(tatal vitreg) sa obtina revocarea donatiei? Donatia este scutita de sarcini si de raport.

  2. In cazul in care se revoca donatia, pot intra in drepturile de mostenitor al mamei mele, pe partile de 3/4 care mi se cuvin ca fiu din alta casatorie?

  Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
 59. santem 2 proprietari ;eu divortata ,celalalt casatorit si un copil
  eu detin 1/2dintr-n ap.de 2 cam.el1/2 cu procurator de fond .
  cine este succeso la el si cum se procedeaza?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va fi mostenit de sotie si de copil. Cota lui de 1/2 se va imparti in cota de 1/4 pentru sotie si de 3/4 pentru copil

   Ștergere
 60. Buna ziua!Va rog sa ma ajutati in clarificarea urmatoarei situatii:
  In anul 1999 bunicul meu a decedat si nu s-a dezbatut succesiunea (masa succesorala casa si teren aferent)
  In martie 2011 a decedat si tatal meu (fiul bunicului), deasemenea succesiunea nu a fost dezbatuta.( masa succesorala un teren). Pentru ca mama sa poata vinde terenul mentionat, eu si sora mea am dat la notar o declaratie prin care am renuntat la mostenire din partea tatalui.
  Intrebarile sunt:
  trebuie dezbatuta succesiunea dupa bunic?
  sau in cazul in care nu se va deschide succesiunea, e suficient ca bunica sa lase celor doua nepoate casa si terenul aferent?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie dezbatuta mostenirea si dupa bunic. Numai asa ar putea ca bunica sa lase imobilul nepoatelor. Tot numai in acest fel se poate instraina bunul

   Ștergere
 61. Buna seara, va rog sa-mi spuneti daca in cazul in care dupa succesiune ce doi fii cedeaza partile lor in favoarea mamei, acestia nu pierd calitatea de mostenitor dupa decesul acesteia. Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Renuntarea se face in privinta defunctului in cauza. Pentru mostenirea celei care a beneficiat de renuntare, se mentin drepturile succesorale. O problema ar fi aceea ca, in timpul vietii, fiind stapana pe tot, mama poate vinde bunurile fara a va da socoteala de aceasta.

   Ștergere
 62. Buna ziua!
  Intrebarea ar fi:

  Sotia de alta nationalitate a unui roman cu dubla cetatenie, stabilit de 18 ani in alta tara, in cazul decesului acestui domn, are vreun drept de mostenire in Romania asupra unei jumatati de imobil pe care el o are mostenita de la parinti? Sau nu are nici un alt drept sa mosteneasca un bun din Romania, pe care domnul l-a avut inca din timpul primei casatorii cu sotia decedata? Copilul acestei sotii actuale, (minor, cetatean strain) facut cu un alt barbat are si el vreun drept de mostenire in Romania? Multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, sotia poate sa mosteneasca prin mostenire legala orice bun aflat pe teritoriul Romaniei. De la sotie, poate mosteni copilul acesteia.

   Ștergere
 63. Buna ziua,

  Tatal meu a decedat si sotia lui nu vrea sa prezinte un extras al conturilor deschise pe numele ei. Poate notarul sa ceara bancii acest extras sau trebuie deschis un proces? Multumesc anticipat

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Notarul poate sa ceara un astfel de extras de la banca, iar banca este obligata sa il dea.

   Ștergere
 64. Buna ziua
  As dori si eu o informatie, va rog. Tatal meu a decedat, fiind recasatorit. Am mostenit in intregime o casa la tara, sotia avand drept de abitatie o perioada de 3 ani. Ma intereseaza daca pot vinde aceasta casa in perioada de 3 ani in care sotia are dreptul de abitatie si ce presupune concret acest drept (ce are voie sa faca, ce suprafata poate folosi,daca are voie sa instraineze bunuri mobile din casa care nu au fost scrise in mod expres in certificatul de mostenire etc)
  Va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De unde rezulta acest termen de 3 ani? Abitatia sotiei supravietuitoare inceteaza prin partaj sau prin recasatorirea acesteia, dar nu mai devreme de un an de la data deschideri mostenirii. Oricum, in virtutea dreptului de abitatie poate sa locuieasca in casa. Nu poate instraina bunul. Puteti vinde casa, dar sunt convinsa ca notarul va cere acordul titularei dreptului de abitatie. Puteti cere restrangerea acestui drept, daca nu ii este encesar tot imobilul sau puteti cere schimbarea obiectului dreptului de abitatie, daca oferiti altceva la schimb. Bunuri mobile poate vinde, daca nu au fost trecute in certificatul de mostenitor, pentru ca pot fi considerate ca apartinundu-i. Nu se stie daca au fost sau nu dobandite cu defunctul, de vreme ce nu sunt cuprinse in certificatul de mostenitor

   Ștergere
 65. Buna ziua, vin cu o rugaminte la dvstra, sa ma lamuriti si pe mine intr o problema. Sant casatorita de 15 ani,sotul meu are o fata majora, dintr o relatie anterioara, toate bunurile noastre, (case, terenuri, masini), au fost pe numele socrului meu, care a decedat in urma cu 2 ani. Noi nu am reusit inca, sa facem succesiunea, tin sa mentionez ca soacra este inca in viata. Intrebarea mea este, la succesiune cine va beneficia de aceste bunuri si care este cota parte a fiecaruia. Va multumesc!

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Totul de mosteneste de catre sotia supravietuitoare si de fiul defunctului. Sotia are 1/4 iar fiul are 3/4 din masa succesorala. Fiind bunuri comune, in masa succesorala intra 1/2 din bunurile respective, ceea ce inseamna ca soacra va avea 5/8 din total, iar sotul dvs va avea 3/8 din total. Daca moare si soacra, sotul dvs mosteneste tot. De la sot veti putea mosteni dvs, in cota de 1/4, si fiica in cota de 3/4.

   Ștergere
 66. buna seara va rog sa-mi spuneti daca matusa mea poate incheia cu mine un contract de intretinere cu uzufruct viager,inainte de efectuarea succesiunii.Succesiunea urmeaza sa se dezbata intre matusa mea si copiii sotului decedat.Mentionez ca proprietatea este bun comun va multumesc

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu, nu poate incheia un astfel de contract inainte de dezbaterea mostenirii. Poate, insa, sa va faca un testament. Pentru acesta nu este necesara dezbaterea mostenirii.

   Ștergere
 67. Buna ziua
  Va rog sa ma ajutti intr-o problema. ... Parintii mei , ambii decedati, detineau un apartament . Exista un testament pe care si l-au lasat unul altuia prin care , dupa decesul unuia dintre ei, bunul revine celuilalt. Noi suntm trei copii, iar acum , dupa decesul mamei ( fiind ultima decedata)dorim sa facem succesiunea pentru impartirea apartamentului.
  parintii mei au decedat acum 13 ani respectiv 4 ani.
  Succesiunea se face dupa ultimul parinte decedat sau dupa ambii parinti?
  Multumesc,

  RăspundeţiȘtergere
 68. Buna ziua.
  Va rog ,daca puteti ,sa imi dati un raspuns.Tatal meu s-a recasatorit acum 12 ani.La data casatoriei amandoi sotii aveau cate 2 copii din casnicii anterioare si detineau in proprietate cate un imobil fiecare.Tatal meu a decedat in urma cu 2 luni.As vrea sa stiu cum se va face succesiunea pe cele 2 imobile.Apartamentul sotiei ramane in proprietatea acesteia,ca bun dobandit inaintea casatorie,iar apartamentul tatalui meu se imparte 1/4-sotie si 3/4 eu si sora mea?

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, acestea sunt cotele legale. Dar, poate ca sotia va renunta la mostenire si veti ramane numai dvs, cele doua fiice...

   Ștergere