Faceți căutări pe acest blog

marți, 1 mai 2012

CONDITIILE CERUTE PENTRU A MOSTENI : Nedemnitatea succesorala


Nedemnitatea succesorală este analizată în literatura de  specialitate ca o sancţiune civilă. Prin reglementarea actuală a nedemnităţii acest caracter de sancţiune civilă este marcat în mod clar, evident şi fără echivoc.
Sediul materiei : art 958-961 NCC
În reglementarea actuală există două tipuri de nedemnitate : de drept  şi judiciară. Ambele vor produce efecte atât în privinţa moştenirii legale cât şi în privinţa moştenirii testamentare.
Le vom analiza  pe rând în cele ce urmează :

NEDEMNITATEA DE DREPT
Este reglementată de art 958 NCC

1. Cazurile in care intervine :
     a. Persoana condamnată penal pentru  săvărşirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea  ( art 958 alin 1 lit a )
     b. Persoana condamnată penal pentru săvărşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei infracţiuni  cu intenţia de a ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă, ar fi înlăturat sau restrâns vocaţia la moştenire a făptuitorului. ( art 958 alin 1 lit b )
     NOTA : Art. 958 alin 2 stabileşte : În cazul în care condamnarea penală pentru faptele mentionaţe la alin 1  este împiedicată prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripţia răspunderii penale, nedemnitatea  operează dacă acele fapte au fost constatate printr-o hotărâre judecătorească civilă definitivă .

2. Analiza cazurilor de nedemnitate de drept :
Pentru a interveni nedemnitatea de drept, este necesara existenţa unei infracţiuni săvârşite "cu intenţie", directă sau indirectă.  Orice infracţiune de natura celor prevăzute de art 958 alin 1 lit a şi b   săvârşită din culpă nu va atrage nedemnitatea făptuitorului. Nu este important dacă infracţiunea a avut ca rezultat moartea victimei, ci numai faptul că autorul a  urmărit producerea acestui rezultat. Rezultă de aici că nedemnitatea va opera şi în cazul tentativei. Nu are de asemenea relevanţă dacă încercarea de a ucide a fost înfăptuită în forma simplă, calificată sau deosebit de gravă. Legea  nu distinge  după cum uciderea ( sau tentativa ) a fost săvârşită personal de către  succesibil sau a fost săvârşită de către o altă persoană, la initiaţiva succesibilului  ( de exemplu, succesibilul a plătit unei persoane pentru a-l ucide pe cel care lasă moştenirea sau pe un alt posibil moştenitor ) Fapta care se va înscrie în sarcina succesibilului  va consta tocmai în instigarea la omor. Se va antrena răspunderea şi va interveni nedemnitatea chiar şi în cazul în care  succesibilul nu a acţionat singur, ci a avut calitatea de coautor, chiar dacă cealalată persoană vinovată nu era posibil moştenitor. Iată, deci, că aria faptelor pentru care se antrenează nedemnitatea de drept este destul de cuprinzătoare, mergând de la tentativa la fapta efectiv săvârşită, în oricare dintre formele infracţionale, incluzând atât formele simple cât şi agravantele, instigarea sau coautoratul .
Cele două cazuri de nedemnitate au ca izvor  regulile moralei. Astfel, nu se poate accepta ca punct de plecare pentru culegerea unei moşteniri uciderea de către beneficiar a lui de cujus. Tot astfel , nu se poate accepta ca partea de moştenire culeasă de un moştenitor să fie majorată ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni având drept scop tocmai această majorare.
În esenţă, cazurile de nedemnitate de drept au în vedere vocaţia generală la moştenire, iar nu pe cea specială, concretă.

3. Modul de operare :  de drept
În conformitate cu prevederile art 958 alin 3, nedemnitatea de drept va putea fi constatată  oricând,  la cererea oricărei persoane interesate  sau din oficiu     ( de către instanţa  sau notar ) pe baza hotărârii judecătoreşti din care rezultă nedemnitatea
Astfel, nedemnitatea va opera de drept dacă există o sentinţă penală de condamnare a persoanei pentru săvărşirea uneia dintre faptele mentionaţe în textul de lege. Simpla prezentare a unei asemenea hotărâri judecătoreşti în faţa notarului public sau a judecătorului chemat să soluţioneze succesiunea unui defunct va determina constatarea de către acesta, din oficiu,  a intervenţiei cauzei de nedemnitate şi, pe cale de consecinţă, înlăturarea moştenitorului ca nedemn. De asemenea, orice persoana interesată ( succesibil, moştenitor, creditor al moştenirii sau al unui moştenitor ) va putea prezenta notarului public sau judecătorului sentinţa penală în  care se menţionează  existenţa faptelor incriminatoare  solicitându-i  să constate nedemnitatea de drept .
Deosebit de important este aliniatul 2 al art 958 care stabileşte faptul că , în cazul în care  condamnarea penală pentru faptele mentionaţe la alin 1 este împiedicată prin decesul autorului faptei, amnistie sau prescriptie a răspunderii penale, nedemnitatea operează dacă există o sentinţă civilă definitivă care să constate existenţa respectivelor fapte .  Ca şi în cazul precedent simpla prezentare a unei asemenea hotărâri, pronunţată de instanţa civilă de data aceasta,  în faţa notarului public sau a judecătorului, va determina constatarea de către acesta, din oficiu,  a intervenţiei nedemnităţii de drept şi înlăturarea moştenitorului în cauza ca nedemn . Similar, orice persoană interesată va putea cere notarului public sau judecătorului să constate nedemnitatea de drept pe baza sentinţei civile pronunţată în condiţiile art 958 alin 2 NCC.
Rezultă astfel că principala condiţie  a nedemnităţii de drept o reprezintă existenţa faptelor prevăzute de art 958 alin 1 NCC, această existenţă putând fi constatată printr-o sentinţă civilă sau penală. Nu este necesar ca făptuitorul să fie şi condamnat pentru infracţiunea săvârşită, după cum nu este necesar ca hotărârea judecătorească să constate  faptul că a operat nedemnitatea. Aceasta va fi constatată de către organul chemat să soluţioneze moştenirea , din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate  
Cu privire la faptele sancţionate de art 958 alin 1 lit b, este necesar şi obligatoriu ca acestea să se fi produs înainte de deschiderea moştenirii, pentru că numai în acest mod este posibilă majorarea cotei de moştenire a făptuitorului. Numai predecesul,  în raport de autorul moştenirii, a unui succesibil este de natură să majoreze cota ce ar putea reveni unui alt succesibil.  Decesul ulterior a unui succesibil, chiar dacă s-a produs ca urmare a faptei săvârşite cu intenţie de către un comoştenitor,  nu se încadrează în prevederea legală pe care o analizăm întrucât nu este de natură să modifice în nici un fel cota de moştenire a celor chemaţi să o culeagă .  
( de exemplu, dacă o persoană are 2 descendenţi, ambii necăsătoriţi şi fără a avea la rândul lor copii,  aceştia au vocaţie egală la moştenirea părintelui lor. În cazul în care unul dintre descendenţi îl omoară pe celălalt, fapta fiind săvârşită şi decesul producându-se anterior morţii părintelui, cota descendentului predecedat faţă de părinte i-ar reveni celuilalt descendent care, în acest fel, ar fi unicul moştenitor al părintelui. În acest caz se constată existenţa nedemnităţii de drept a descendentului făptuitor  faţă de moştenirea părintelui său, fiind întrunite condiţiile art 958 alin 1 lit b.  În cazul în care, însă, unul dintre descendenţi îl omoară pe celălalt, fapta fiind săvârşită  şi decesul producându-se ulterior morţii părintelui, prin raportare la data deschiderii moştenirii părintelui, concluzionăm că ambii descendenţi erau în viaţa  şi aveau calitatea de succesibili în raport de moştenirea  părintelui lor. Decesul ulterior al unuia dintre descendenţi nu este de natură să majoreze cota celuilalt. Prin urmare, nu se va putea pune problema constatării nedemnităţii descendentului făptuitor, în temeiul art 958 alin 1   lit b în privinţa moştenirii părintelui. Se va putea pune problema existenţei nedemnităţii făptuitorului, aceste având  calitatea de frate al victimei, dar în raport de moştenirea victimei şi având ca temei art 958 alin 1 lit a. )
Este interesant de analizat artificiul la care obligă textul codului civil : "dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data săvârşirii faptei ". Întelegem prin aceasta că toate aspectele legate de moştenire şi de nedemnitate se vor raporta la data săvârşirii faptelor. Astfel, dacă anterior deschiderii moştenirii  dar ulterior producerii faptelor  victima şi-a pierdut calitatea de "succesibil" pe care o avea , acest  fapt  nu va înlătura producerea efectelor nedemnităţii. Exemplificăm , pentru o mai bună înţelegere:
O persoană ,"A",,  este căsătorită cu "B" .  Soţii au împreună doi copii,  "C" şi "D". În cursul anului 2012, mai precis la data de 15.10.2012, descendentul  "C" încearcă să-şi ucidă unul dintre părinţi, respectiv pe "A". Victima supravieţuieşte, iar făptuitorul este condamnat penal  pentru săvărşirea cu intenţie a unei tentative de omor .  În anul 2014 părinţii divorţează, iar în anul 2016 moare parintele "B".  Astfel, la data deschiderii moştenirii, "A"  nu mai are calitatea de soţ supravieţuitor. Dacă moştenirea s-ar fi deschis, aşa cum ne determină să prezumăm art 958 NCC, la data producerii faptei, respectiv la 15.10.2012,  "A" ar fi avut calitatea de succesibil şi , prin existenţa lui, ar fi diminuat cota de moştenire a descendentului "C".  Nedemnitatea se va aprecia în raport de data producerii faptei  şi va opera, chiar dacă între timp victima nu mai întruneşte calitatea de succesibil, întrucât sunt indeplinite toate condiţiile legii. În aceste condiţii, descendentul "C" va fi înlăturat de la moştenire ca nedemn, iar singurul moştenitor va fi descendentul "D".
Din punct de vedere al termenului, constatarea nedemnităţii de drept se poate face oricând, având în vedere gravitatea faptelor, pericolul lor social, interesul ocrotit şi nevoia unei sancţiuni pe măsură . Prin urmare, chiar dacă moştenirea defunctului nu a fost dezbătută în termenul legal de 1 an   ( moştenitorii exprimându-şi însă opţiunea succesorală şi intrând în posesia bunurilor moştenirii ),  şi se  cere dezbaterea moştenirii după trecerea unui termen mai lung, indiferent de durata acestuia, constatarea nedemnităţii de drept va putea fi făcută oricând, fără ca nedemnul să poata opune prescripţia  extinctivă . ( Nu discutăm acum despre posibilitatea invocării prescripţiei achizitive ca şi mod de dobândire a proprietătii bunurilor care au făcut parte din masa succesorală). Vom defini deci  dreptul de a se solicita constatarea sau de a se constata din oficiu nedemnitatea de drept  ca fiind un drept imprescriptibil

4. Condiţiile în care operează nedemnitatea de drept :
Distingem  două categorii de condiţii : condiţii comune ambelor cazuri şi condiţii speciale cazului reglementat de art 958 alin 1 lit b
a.Condiţii comune ambelor cazuri de nedemnitate de drept
- Trebuie să existe o sentinţă civilă sau penală care să constate existenţa faptelor prevăzute de art 958 alin 1
- Respectiva sentinţă să fie adusă la cunoştinta organului instrumentator al cauzei succesorale de către orice persoană , urmând a se constata nedemnitatea fie la cererea persoanei, dacă aceasta justifică un interes, fie din oficiu.
- Efectele nedemnităţii să nu fi fost în mod expres înlăturate de către autorul moştenirii prin testament sau act autentic notarial, în condiţiile stabilite de art 961 NCC.
b.Condiţii speciale cazului reglementat de art 958 alin 1 lit b
- Faptele sa fi fost săvârşite anterior datei propriu-zise a decesului autorului moştenirii
- Victima să aibă capacitatea de a-l moşteni pe autorul moştenirii la data producerii faptei .

NEDEMNITATEA JUDICIARĂ 
Este reglementată de  art. 959 NCC

1. Ea intervine în următoarele cazuri:
a.     Persoana condamnată penal pentru săvărşirea cu intenţie , împotriva autorului moştenirii, a unor:
-         Fapte grave de violenţă fizică sau morală
-         Fapte care au avut ca urmare moartea victimei
( art 959 alin 1 lit a )
b.     Persoana care cu rea credinţă  a ascuns, a alterat, a distrus  sau  a falsificat testamentul defunctului ( art 959 alin 1 lit b )
c.      Persoana care, prin dol sau violenţă, l-a impiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmească,să modifice sau să revoce testamentul. ( art 959 alin 1 lit c )
NOTA : Art. 959 alin 4 stabileşte : În cazul în care condamnarea penală pentru faptele mentionaţe la alin 1 lit a  este împiedicată prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripţia răspunderii penale, nedemnitatea  se poate declara dacă acele fapte au fost constatate printr-o hotărâre judecătorească civilă definitivă .
                
2. Analiza cazurilor de nedemnitate judiciară
a. Art. 959 alin 1 lit a : Teza 1 a acestui articol vorbeşte despre  "fapte grave de violenţă ", indiferent că este vorba de o violenţă fizică sau morală. Vom cuprinde deci, în această categorie orice formă de violenţă, orică faptă care este de natură să provoace temere, ameninţări -  inclusiv cele cu exercitarea unui drept - , injurii, lovituri, alte forme de violenţă, constrângeri, exercitarea unor presiuni psihice etc.  În teza a 2-a a  articolului 959 alin 1 lit a  se vorbeşte despre "fapte care au avut ca urmare moartea victimei ". Nu se cere ca decesul să fi fost produs în mod direct prin fapta autorului. Este suficient ca aceste fapte să fi determinat moartea victimei, aceasta fiind o consecinţă a acţiunilor făptuitorului ( de exemplu, ca urmare a unor presiuni sau ameninţări, victima  se sinucide). Condiţia impusă de lege cu privire la aceste fapte este ca ele să fie săvârşite cu intenţie, directă sau indirectă. Nu se va sancţiona, deci, nici de aceasta dată, fapta savârşită din culpă .  Ceea ce este comun ambelor situaţii reglementate de art 959 alin 1 lit a  este ca fapta să fie îndreptată împotriva celui care lasă moştenirea. Nu sunt sancţionate faptele ce au ca destinatar pe cei apropiaţi de cujus-ului, nici faptele îndreptate împotriva unui comoştenitor, ca şi la nedemnitatea de drept. Legea mai cere ca persoana vinovată să fi fost condamnată penal pentru săvârşirea acestor fapte. Ca şi la nedemnitatea de drept, aliniatul 4 al art 959 crează posibilitatea  ca , în cazul în care condamnarea penală nu mai este posibilă ( pentru că a intervenit amnistia, prescripţia răspunderii penale sau decesul făptuitorului ), faptele de natură să atragă nedemnitatea judiciară să fie constatate printr-o sentinta  civilă definitivă .
b.Art. 959 alin 1 lit b : Prima cerinţă a legii este aceea că persoana care săvârşeşte faptele prevăzute la acest articol să fie de rea credinţă. Chiar dacă vom considera că reaua credinţă este o condiţie implicită pentru existenţa faptelor mentionaţe, credem că precizarea textului este binevenită, întrucât se poate întâmplă ca , în practica, alterarea  sau distrugerea unui înscris ( în speţa testamentul defunctului ) să fie consecinţă unei fapte care nu a avut drept scop producerea unui asemenea rezultat  ( de exemplu, alterarea conţinutului sau distrugerea testamentului s-a produs dintr-o eroare, dintr-o greşeală, în cursul unor manevre  casnice obişnuite).Este posibil de asemenea ca  ascunderea testamentului să aibă ca scop protejarea lui, caz în care nu mai poate fi vorba de rea credinţă .  Mai trebuie avut în vedere şi ipoteza în care  modificarea sau distrugerea unui testament a fost făcută ca urmare a dispozitiilor testatorului  şi cu ştiinţa acestuia , caz în care va fi necesar a se verifica în ce măsură  pot interveni prevederile art 1052 NCC cu privire la revocarea voluntară tacită a testamentului .   Ori, pentru a atrage intervenţia sancţiunii nedemnităţii, se impune în mod explicit prin lege ca cel care a săvârşit fapta sa fie de rea credintă, să fi urmărit în mod evident împiedicarea producerii efectelor unui testament ale cărui prevederi nu-i erau favorabile (prin aceea că instituia anumiti legatari, sau anumite  sarcini ). În aprecierea relei credinţe se va avea în vedere scopul urmărit de cel care a săvârşit fapta, precum şi circumstanţele în care aceasta s-a produs. Având în vedere faptul că bună credinţă se prezuma, reaua credinţă a celui care a săvârşit faptele va trebui dovedită de cel care invocă nedemnitatea. Ceea ce este comun faptelor enumerate de art 959 alin 1 lit b este aceea că legea nu cere ca ele să fie constatate obligatoriu printr-o sentinta penală şi nici ca făptuitorul să fi fost condamnat pentru săvărşirea lor .  Va fi suficientă deci o sentinţă civilă prin care să se constate existenţa faptelor de natură să atragă nedemnitatea judiciară.
În ce constau faptele enumerate de textul de lege ?
Ascunderea  unui testament presupune atât dosirea acestuia, aşezarea sa într-un loc greu accesibil, cât şi furtul testamentului, adica însuşirea înscrisului în scopul de a nu fi găsit de către cei îndreptăţiţi.  Consecinţele unei asemenea fapte sunt grave dacă avem în vedere posibilitatea ca testamentul să fie unul olograf  sau  chiar unul autentic dar despre existenţa căruia legatarii să nu aibă cunoştinţă.
Alterarea unui testament înseamnă atât modificarea  conţinutului integral al acestuia  cât şi modificarea unor părţi ale înscrisului. Modificarea se poate face prin ştersături,adăugiri, prin deteriorarea scrisului astfel încât el să devină ilizibil, prin deteriorarea suportului de hârtie pe care este scris testamentul, etc.  Important este că alterarea  să aibă ca efect  schimbarea conţinutului dispoziţiilor de ultimă voinţă ale testatorului .  În cazul în care pe un testament olograf apar modificari, ştersături sau texte adăugate, ele trebuie să poarte semnatura  testatorului, în caz contrar socotindu-se că au fost făcute fără ştirea sa, iar persoana responsabilă de aceste modificari  pasibilă de a fi sancţionată, inclusiv prin solicitarea de constatare a nedemnităţii judiciare .
Distrugerea  unui testament presupune dispariţia sa fizică, totală sau partială, indiferent dacă ar mai fi posibilă refacerea lui ulterioară, prin diferite mijloace tehnice. Distrugerea se poate face prin ruperea, prin arderea testamentului, sau prin orice alte metode care sunt de natură  a-l desfiinţa în mod fizic.  Cu privire la aceste fapte trebuie să avem în vedere dacă testatorul a ştiut sau nu despre distrugerea testamentului său olograf, întrucât distrugerea provocată ca efect al voinţei sale, din ordinul sau, face să fie aplicabile prevederile art 1052 NCC cu privire la revocarea voluntară tacită a testamentului şi determină totodată inaplicabilitatea dispoziţiilor referitoare la nedemnitatea judiciară .
Falsificarea unui testament presupune existenţa însăşi a infracţiunii de fals, asa cum este ea reglementată de codul penal . De fapt, dacă analizam cuprinsul art 324 din codul penal, constatăm ca un mod de existenţa a falsului este şi alterarea conţinutului unui înscris - ceea ce ne-ar îndemna să credem că exprimarea codului civil este oarecum pleonastică, el cuprinzând o latura a infracţiunii de fals în noţiunea de "alterare" ( analizată mai sus )  şi reluând integral ideea de "falsificare" în ultima parte a art 959 alin 1 lit b.  În esenţă,  fapta se referă la contrafacerea scrierii defunctului şi prezentarea acesteia ca fiind decizia de ultimă voinţă a acestuia . Credem totodată că falsul poate proveni de la succesibil, înscrisul fiind contrafacut de acesta personal, sau  poate fi opera unui terţ realizată la comanda succesibilului  care doar utilizeaza  înscrisul falsificat. Prin urmare, în cadrul acestei fapte vom include atât falsul propriu zis cât şi uzul de fals.
c. Art. 959 alin 1 lit c . Prima cerinţă a textului de lege este ca persoana să fi folosit manopere dolosive sau violente, pentru a-l determina pe cel care lasă moştenirea să nu întocmeasca, să nu modifice sau să nu revoce un testament. După cum vedem , nu este vorba de manoperele dolosive folosite pentru a-l determina pe autorul moştenirii să întocmeasca un testament. Această  situaţie  nu va determina intervenţia nedemnităţii judiciare ci va atrage alte sancţiuni,  specifice viciilor de consimţământ, şi care vor avea ca şi finalitate desfiinţarea actului juridic încheiat  sub imperiul manoperelor dolosive folosite de legatar.   Pentru înţelegerea corectă a prevederii legale de faţă, vom analiza cele doua    noţiuni : dolul şi violenţa, ambele reglementate  în materia contractelor, la capitolul viciile consimţământului. Dolul poate îmbrăca atât forma acţiunii - prin folosirea de manopere frauduloase - cât şi forma inacţiunii - prin omisiunea frauduloasă de a-l informa pe testator  asupra unor aspecte relevante şi importante în privinţa testamentului sau .  Pentru a reprezenta motiv de invocare a nedemnităţii judiciare, dolul poate proveni atât de la succesibil cât şi de la un terţ, dar cu ştiinţa succesibilului. În privinţa violentei, ea poate îmbrăca atât forma violenţei fizice cât şi a celei morale şi  poate fi îndreptată atât asupra autorului moştenirii cât şi asupra unei persoane apropiate acestuia. Important este ca ea să produca autorului moştenirii o temere justificată, indusă fără drept, care poate  să poarte atât asupra persoanei cât şi asupra onoarei , bunurilor  sau vieţii sale. Va constitui violenţă şi amenintarea cu exercitiul unui drept, dacă aceasta s-a făcut în scopul de a obţine rezultatele prevăzute de art 959 alin 1 lit c.  Nu va constitui violenţă , însă, temerea reverenţioasă. Faptele de violenţă pot proveni atât de la succesibil cât şi de la un terţ, cu ştirea sau ca urmare a indicaţiilor succesibilului . Acţiunile succesibilului  trebuie să aibă un scop clar : acela de a-l impiedica pe autorul moştenirii să-şi modifice dispozitiile sale de ultima voinţă sau să întocmească un act cuprinzând asemenea dispoziţii, în speţa un testament, indiferent de forma acestuia - autentic, olograf sau privilegiat .  Succesibilul poate acţiona  atât în interesul său propriu cât şi în interesul altui succesibil care, prin întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului ar avea de suferit. Nu va conta , deci, existenţa sau inexistenţa unui interes personal al celui care a săvârşit fapta . Dacă este potential moştenitor şi se afla într-una din situaiile prevăzute de art 959 alin 1 lit c, va fi considerat  nedemn . ( Ne gândim aici la o aşa-zisă argumentare  privind interesul egoist sau altruist al celui care săvârşeste faptele şi care s-ar putea apăra, de exemplu, invocând faptul că nu el ar fi fost beneficiarul neîntocmirii, nemodificarii sau nerevocarii testamentului, ci o altă persoană, de asemenea succesibil şi el . Asemenea argumente nu pot fi reţinute, întrucât legea nu face distincţii de asemenea natură. Indiferent de beneficiul pe care l-ar fi putut sau nu avea, făptuitorul  va fi considerat nedemn dacă faptele sale se vor confirma )

3. Modul de operare al nedemnităţii judiciare
Nedemnitatea judiciară operează la cerere.
Cererea prin care se va solicita instanţei de judecată să declare nedemnitatea,   poate fi făcută de:
- orice succesibil ( conform art 959 alin 2 ) . Nu este necesar ca acesta să fi făcut , anterior depunerii cererii în instanţă, o declaraţie de acceptare a moştenirii. Prin faptul depunerii unei asemenea cereri, succesibilul va fi considerat a fi acceptat tacit moştenirea.
- Unitatea administrativ teritorială pe raza careia se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii. Calitatea procesuala a unitaţii administrativ teritorială este condiţionată de inexistenţa altor succesibili în afara făptuitorului ( art 959 alin 6 )
Nedemnitatea judiciară va fi în mod obligatoriu declarată de instanţa, notarul public neputând-o constata din oficiu. Deci, într-o asemenea situaţie, se va suspenda procedura succesorală notarială până la obţinerea unei hotărâri judecatoresti definitive de declarare a nedemnităţii. Pentru notarul instrumentator nu are importanţă dacă hotărârea de declarare a nedemnităţii are la baza o sentinţă civilă sau penală de constatare a existenţei faptelor incriminatoare . Important, din punct de vedere notarial, este să existe o hotărâre judecătorească de declarare a nedemnităţii judiciare, definitivă.
Termenul de introducere a cererii privind declararea nedemnităţii judiciare  este de un an. El va incepe să curgă şi se va calcula astfel :
- De la data deschiderii moştenirii
- De la data ramânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru faptele prevăzute la alin 1 lit a, dacă această dată este ulterioară datei deschiderii moştenirii
- De la data apariţiei cauzei de impiedicare a condamnării pentru faptele prevăzute la alin 1 lit a, dacă aceasta a intervenit după data deschiderii moştenirii
- De la data cand succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate pentru situaţiile prevăzute la alin 1 lit b şi c, dacă această dată este ulterioară datei deschiderii moştenirii
Sancţiunea neexercitării în termen a acţiunii : decăderea  din drept , prevăzută expres de art 959 alin 2 . Prin aceasta, partea care ar fi avut posibilitatea să solicite instanţei pronunţarea unei hotărâri de declarare a nedemnităţii judiciare pierde acest drept al său, acesta stingându-se ca efect al neexercitarii sale în termenul imperativ stabilit de lege .

4. Condiţiile în care operează  nedemnitatea judiciară
a. Să existe o hotărâre judecătorească definitivă  de declarare a nedemnităţii 
b.Efectele nedemnităţii să nu fi fost înlăturate expres de către autorul moştenirii, prin testament sau act autentic notarial, în condiţiile art 961 NCC

EFECTELE NEDEMNITĂŢII DE DREPT ŞI JUDICIARE
Sunt prevăzute în art. 960 NCC
1. Principala consecinţă a nedemnităţii este înlăturarea nedemnului atât de la moştenirea legală cât şi de la cea testamentară.
2. Având în vedere caracterul de sancţiune civilă dat nedemnităţii în actuala reglementare, cel care va suporta consecinţele faptelor săvârşite va fi numai nedemnul. Moştenitori săi   au  posibilitatea de a veni la moştenirea de la care a fost înlăturat nedemnul atât în nume propriu cât şi prin reprezentare (art. 965 NCC).
3.Titlul de moştenitor al nedemnului se desfiinţează cu efect retroactiv, el fiind socotit a nu fi avut niciodată chemare la moştenire . Constatarea nedemnităţii sau, după caz, declararea nedemnităţii au, practic, efect declarativ iar nu constitutiv. 
4.Partea de moştenire care s-ar fi cuvenit nedemnului se va atribui celor pe care acesta i-ar fi înlăturat de la moştenire sau celor a caror cotă ar fi fost micşorată prin existenţa nedemnului ca şi moştenitor. Nedemnului nu i se va cuveni nici măcar rezerva la care ar fi avut dreptul în calitatea sa de moştenitor rezervatar, dacă este cazul. Prin urmare, înlăturarea nedemnului va  putea  profita moştenitorilor legali  ( comoştenitori sau moştenitori subsecvenţi ), moştenitorilor testamentari  sau chiar donatarilor cărora, prin calcularea rezervei nedemnului,  li s-ar fi redus liberalitatea făcută de cel care lasă moştenirea.  ( Astfel stand lucrurile, toţi acestia  vor face parte din categoria persoanelor interesate în solicitarea constatării nedemnităţii atunci cand este cazul. )
5. Posesia exercitată de nedemn asupra bunurilor moştenirii este socotită posesie de rea credinţă ( art. 960 alin 2 NCC ). Prin urmare, îşi va găsi aplicarea principiul "restitutio în integrum", cu specificaţiile pe care le vom face mai jos, tratamentul nedemnului fiind poate cel mai aspru care se poate aplica prin prisma legislaţiei noastre civile.
6.Nedemnul este obligat la restituirea către moştenitori a tuturor bunurilor în posesia cărora a intrat şi pe care le-a deţinut în virtutea calităţii sale de moştenitor avută înainte de constatarea nedemnităţii. Restituirea se va face, în principiu,  în natură  sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, prin echivalent ( art 1635 NCC ). În cazul în care nedemnul a făcut diverse cheltuieli cu privire la bunurile pe care le-a deţinut în acest mod,  va fi îndreptăţit el însuşi la restituirea cheltuielilor necesare şi utile , dar nu şi a celor voluptuare. Conform art. 2496 NCC, nedemnul nu va putea invoca dreptul de retenţie asupra bunurilor  respective până la plata de către moştenitori a sumelor datorate.
7.Obligaţia de restituire a nedemnului se extinde şi asupra fructelor - naturale, civile  sau industriale - precum şi asupra productelor. Calculul restituirii se face avându-se în vedere data deschiderii moştenirii. Fiind considerat posesor de rea credinţă, nedemnul va fi obligat să restituie atât fructele percepute, existenţa încă în patrimoniul sau,  cât şi contravaloarea celor  consumate precum şi pe a celor pe care a omis să le perceapa . El va avea dreptul la restituirea cheltuielilor  pe care le-a facut pentru culegerea fructelor. Precizarea anterioara referitoare la dreptul de retenţie îşi găseşte aplicabilitatea şi în această situaţie .
8.Nedemnul este obligat să restituie moştenitorilor toate sumele  pe care le-a încasat de la debitorii moştenirii  şi să plăteasca dobânzi din ziua încasării acestora . În privinţa debitorilor care au plătit nedemnului, plata lor va fi considerată liberatorie  conform principiului "error communis facit jus"  consacrat de art 17 NCC, şi a prevederilor exprese ale art. 1478 NCC
9.După principiile îmbogăţirii fără justă cauză, în conformitate cu care nimănui nu-i este permis  să se îmbogăţească în detrimentul altuia, fie el şi nevrednic de a moşteni, nedemnul are dreptul să i se restituie toate plăţile făcute în vederea achitării datoriilor moştenirii.
10.Actele de conservare şi administrare încheiate de nedemn cu terţii rămân valabile, în măsură în care profita moştenitorilor .  Prevederea aceasta, menţionată expres în art 960 alin 3 este practic o excepţie a principiului  "resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis" Dacă acest principiu s-ar fi aplicat fără excepţie,  având în vedere desfiinţarea drepturilor nedemnului cu efect retroactiv, ar fi fost logic să fie  desfiinţate şi actele încheiate de acesta cu ţertii. Interesul  menţinerii siguranţei circuitului civil este însă mai important. Acesta este motivul pentru care în actuala reglementare legiuitorul a instituit expres excepţia despre care vorbim .  Există o singură circumstanţiere, conditionare, a menţinerii acestor acte : ca ele să profite moştenitorilor . Este practic vorba de o ierarhizare a intereselor, cele ale moştenitorilor prevalând faţă de cele ale terţilor.  Este, deci , posibil ca anumite acte din categoria celor menţionate anterior  să fie desfiinţate  pe motiv că nu profita moştenitorilor.
11.Actele de dispoziţie  cu titlu oneros încheiate cu terţii de bună credinţă se menţin, conform tezei a doua a art. 960 alin 3 NCC. Două condiţii se impun, însă, pentru menţinerea acestor acte : ca ele să fie cu titlu oneros  şi ca dobânditorii să fie de bună credinţă . Cu privire la caracterul oneros al actelor, lucrurile par a fi uşor de dovedit în practică . O singură situaţie specială se impune să amintim , respectiv aplicarea prezumţiei instituită de art 1091 alin 4 NCC. În privinţa bunei credinţe, aceasta este prezumata în virtutea art 14 NCC. Proba contrară este, însă, admisă, sarcina probării relei credinţe a dobânditorilor aparţinând  celor care au interes să o invoce. Cu privire la bunurile mobile, se va face şi aplicarea art 919 alin 3 NCC, care  spune că " posesorul este considerat proprietar ".  În plus, dobânditorul va beneficia şi de prevederile art 920 alin 2 NCC  care statueaza că "este de bună credinţă  dobânditorul care nu cunoştea  şi nici nu trebuia să cunoască lipsa calităţii de proprietar a celui  de la care a dobândit bunul ", precum şi de prevederile art 938 NCC.   În privinţa bunurilor imobile , se cere respectarea regulilor de carte funciara, ca şi o a treia condiţie pentru aplicarea prevederilor art 960 alin 3 NCC. În conformitate cu prevederile art. 920 alin 2  vom considera ca fiind de bună credinţă pe acel dobanditor care  îşi înscrie dreptul în folosul său, întemeindu-se pe cuprinsul cărţii funciare. În plus, pentru aprecierea bunei credinţe a dobânditorului în raport cu înscrierile existente în cartea funciară, vom face aplicarea prevederilor  art. 901 NCC  ( Terţul este considerat de bună credinţă dacă nu a fost înregistrată nici o acţiune prin care se contesta cuprinsul cărţii funciare, din cuprinsul CF nu  rezulta nici o cauză  care să justifice  rectificarea acesteia în favoarea altei persoane  şi nu a cunoscut, pe altă cale, inexactitatea cuprinsului  CF.Aceste  condiţii sunt apreciate la momentul depunerii cererii de către terţ la cartea funciară ).Ca şi în situaţia  analizată la aliniatul anterior, observăm că legiuitorul acordă în actuala reglementare o importanţă specială interesului păstrării siguranţei circuitului civil .
12.Actele de dispozitie cu titlu oneros încheiate cu terţii de rea credinţă vor fi desfiinţate, concluzie ce se desprinde logic din interpretarea per a contrario a dispoziţiei legale invocate . Este un lucru firesc, având în vedere că reaua credinţă nu se poate considera nicidecum ca şi temei al  dobândirii unui drept.
13.Actele de dispoziţie cu titlu gratuit, indiferent că bună sau reaua credinţă a dobânditorilor, se vor desfiinţa.  Regula rezultă din interpretarea aceluiaşi alin 3 al art 960, care nu stipulează ca fiind menţinute decât actele de dispoziţie cu titlu oneros. Ori, acolo unde legea face o distincţie  şi noi vom face obligatoriu distincţia respectivă. Pe de altă parte, nici regula  interesului circuitului civil şi nici cea rezultată din aplicarea teoriei moştenitorului aparent  nu-şi pot găsi aplicabilitatea, întrucât dobânditorii cu titlu gratuit, chiar prejudiciaţi prin desfiinţarea actelor, nu  pot fi preferaţi ca interes moştenitorilor. Desfiinţarea actelor lor se face ca urmare a desfiinţării cu efect retroactiv a titlului moştenitorului nedemn.
14.Ca efect al menţinerii actelor  de dobândire ale terţilor, nedemnul va fi obligat la plata de despăgubiri către adevăraţii moştenitori întocmai ca şi un posesor de rea credinţă, astfel cum rezultă din aplicarea alin 2 al art 960 NCC. Prin urmare, el va fi obligat să restituie moştenitorilor preţul primit sau valoarea bunului, dacă aceasta este mai mare, precum  şi  contravaloarea fructelor, împreună cu prejudiciul cauzat şi dovedit
15.Ca efect al desfiinţării actelor, nedemnul va fi  ţinut să răspundă faţă de terţi în temeiul evicţiunii, găsindu-şi aplicarea prevederile art. 1018 NCC sau ale art 1695-1706 NCC, după caz. 
                              
ÎNLĂTURAREA EFECTELOR NEDEMNITĂŢII                           
             Sediul materiei îl reprezintă art 961 NCC.
1. Legea nu face nici o distincţie între nedemnitatea de drept sau judiciară, efectele ambelor putând fi înlăturate  prin voinţa celui care lasă moştenirea
2. Pentru a opera această forma de "iertare a nedemnului"  este necesara îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii de fond, în lipsa cărora actul de înlăturare a efectelor nedemnităţii  va fi lipsit de efecte.
a. În primul rând, se cere ca manifestarea de voinţă a celui care lasă moştenirea să fie expresă. Nu se vor admite prin urmare nici un fel de acte în care să existe îndoieli, suspiciuni, exprimări neclare sau echivoce. Manifestarea de voinţă trebuie să fie clară, fermă, precisă şi strict la obiect. În acelaşi timp, legea vine cu o precizare clară de natură să întăreasca necesitatea îndeplinirii condiţiei pe care o analizăm : "fără o declaraţie expresă, nu constituie înlăturare a efectelor nedemnităţii legatul lăsat nedemnului după săvărşirea faptei care atrage nedemnitatea". Prin urmare, în cazul în care o persoana lasă un testament  prin care este instituit drept  legatar  o persoana care a săvârşit, anterior încheierii testamentului, fapte de natură să atragă nedemnitatea, încheierea testamentului nu se va prezuma drept iertare şi nu se va lua în considerare ca şi motiv de înlăturare a efectelor nedemnităţii. Lipsa menţiunii exprese va atrage nulitatea absolută a actului de iertare a nedemnului, nefiind posibilă decât refacerea acestuia în condiţiile legii. În cazul în care menţiunea din act este expresă dar nu este suficient de explicită, sancţiunea nu poate fi decât nulitatea relativă, actul fiind susceptibil de o confirmare ulterioară.
b. Forma juridică în care este obligatoriu să fie făcută iertarea este aceea a actului autentic notarial ( a cărui denumire poate varia, funcţie de voinţa părţii şi de aprecierea notarului instrumentator ) sau a testamentului .  Este evident că actul notarial de iertare a nedemnului nu poate îmbrăca altă formă decât cea a actului autentic, variantele de tipul legalizare a semnaturii, data certă, etc nefiind incluse de legiuitor în categoria actelor admise în materie. Forma cerută este ad validitatem, lipsa ei atrăgând nulitatea absolută a actului  şi impunând, pentru o existenţă valabilă, o refacere cu respectarea formei cerute de lege .   Cu privire la testament, textul necesită o analiză atentă, pentru a putea vedea dacă se admite numai testamentul autentic sau sunt admise ca forme pe care le poate îmbrăca iertarea nedemnului  şi testamentul olograf sau testamentele privilegiate. Legea spune : "prin testament  sau printr-un act autentic notarial" . Raportul între cele două elemente ale sintagmei este de coordonare; un element îl reprezintă testamentul, iar celalalt element îl reprezintă actul autentic notarial . Mi se pare destul de clar că , dacă ar fi avut în intenţie ca şi testamentul să îmbrace numai forma autentică, legiuitorul ar fi precizat aceasta  prin adăugarea elementului "autentic"  şi  faţă de testament. Ori, necesitatea formei autentice nu este relevată decât în raport de actul notarial . În concluzie, considerăm că iertarea nedemnului poate fi făcută prin testament, în oricare dintre formele acestuia admise de lege, cu condiţia să fie respectate cerinţele de fond şi formă ale întocmirii testamentului  .
          c. Declaraţia de voinţă a celui care lasă moştenirea trebuie să fie ulterioară săvârşirii faptelor de către nedemn . Ne întemeiem afirmaţia în primul rând pe o regulă de logică şi de bun simt, aceea că orice iertare trebuie să fie dată în cunoştinţă de cauză, să intervină post factum, astfel încât intenţia celui care acordă iertarea să fie clară şi fără echivoc. În general vorbind, dacă analizăm orice prevedere legală care presupune o confirmare sau o refacere a unui act juridic lovit de o cauză de ineficacitate, aceasta trebuie să fie făcută în cunoştinţă de cauza, conform unui bun simt juridic şi a unei logici juridice de data aceasta .  Ca şi argument de lege, credem că însuşi titlul articolului 961 , respectiv "înlăturarea efectelor nedemnităţii" trebuie să  ne conducă la aceeaşi concluzie. Şi aceasta pentru că efectele unei fapte se pot cunoaşte numai după producerea ei, iar înlăturarea efectelor sale  poate fi făcută numai după cunoaşterea lor. Credem de asemenea că şi teza a doua a alin 1 din art 961(cu privire la testamentul lăsat nedemnului, după săvărşirea faptelor de nedemnitate, dar care nu cuprinde o menţiune expresă de iertare a legatarului) reprezintă un argument în favoarea celor afirmate anterior, în sensul că lipsa iertarii exprese prezumă pe de o parte necunoaşterea faptelor, iar pe de altă parte faptul că, în cazul în care  autorul moştenirii ar fi cunoscut faptele legatarului, nu ar mai fi încheiat testamentul, iar dacă le-ar fi cunoscut şi ar fi dorit totuşi să-l gratifice necondiţionat, ar fi făcut şi menţiunea iertării în cuprinsul testamentului .  Pe de altă parte, şi aceasta fără să dorim să facem o analogie, ci numai din dorinţa de a încerca să înţelegem voinţa profundă a legiuitorului, de a aplica legea nu numai în litera ci şi în spiritul său, nu putem să nu ne gândim la prevederile art 1024 NCC. Conform alin 3 al acestui articol, pe care îl invocăm datorită faptului că face referire tot la o situaţie de "iertare", de data aceasta a donatarului  vinovat de ingratitudine, moştenitorii donatorului pot introduce acţiunea pentru revocarea donaţiei dacă donatorul a decedat fără să fi cunoscut cauza de revocare sau fără să-l fi iertat pe donatar. Iată, deci, că necunoaşterea  cauzei nu îl absolvă pe donatarul ingrat de  posibilitatea  revocării donaţiei, iar dacă extindem raţionamentul, concluzionăm că  lipsa de cunoaştere nu poate avea ca efect iertarea unei fapte. Din motivele invocate mai sus, credem că iertarea nedemnului nu poate fi făcută în forma unor exprimari generice de tipul " îl iert pe fiul meu/ pe legatarul meu/ etc, pentru orice fapte pe care le va săvârşi ulterior, de natură să atragă sancţiunea nedemnităţii". 
            In concluzie, inlaturarea efectelor nedemnitatii – ca si prevedere nou introdusă de actualul cod civil – este de natura sa reflecte intreaga conceptie a actualei reglementari  care, în materia moştenirii, dă o mai mare importanţă voinţei autorului acesteia.Natura juridică a nedemnităţii este aceea de sancţiune civilă . Ce se sancţionează prin regulile pe care le-am analizat  mai sus ? Sancţionate sunt cu precadere faptele succesibilului săvârşite  împotriva celui care lasă  moştenirea sau împotriva voinţei acestuia .  Este adevărat că o parte a acestor fapte sunt un atac împotriva legii, moralei, ordinii publice şi bunelor moravuri. Iată, însă, că noul cod civil, prin abordarea generală pe care o are, lasă la aprecierea  autorului moştenirii măsură în care respectivele fapte rămân sancţionate şi prin prisma drepturilor succesorale  ale nedemnului . Respectarea legii, a ordinii publice şi a bunelor moravuri este  asigurată de angajarea răspunderii penale a făptuitorului . Dealtfel, această regula este consacrată prin chiar aliniatul 2 al art 961, care statuează că efectele nedemnităţii nu vor putea fi înlăturate prin  amnistie, graţiere sau prescripţia executării pedepsei penale .Din punct de vedere al dreptului la moştenire, a posibilităţii efective de a culege bunurile succesorale, soarta nedemnului este lasată strict la latitudinea de  cujus-ului. 


DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu