Faceți căutări pe acest blog

duminică, 29 aprilie 2012

CONDITIILE CERUTE PENTRU A MOSTENI : Vocatia(chemarea) la mostenire


Este regula  stabilită de  art. 962 NCC şi care impune unei persoane, pentru a putea veni la moştenire, să  aibă calitatea de moştenitor  legal sau testamentar. Altfel spus, este necesar ca o persoană să fie chemată la moştenirea unui defunct fie în baza legii fie în baza unui testament.
Vocaţia la moştenire se va aprecia atât în sensul ei general - ca şi posibilitatea eventuală a unei persoane de a culege o moştenire - cât mai ales în sensul ei concret, special - ca şi posibilitatea efectivă a unei persoane de a culege o moştenire .  Astfel, în cazul fiecărui de cujus va exista o sferă de persoane cu vocaţie generală la moştenire, din rândul cărora se vor alege, prin aplicarea principiilor devoluţiunii succesorale, în concret persoanele ce au dreptul de a culege efectiv moştenirea
Întrucât problema vocaţiei la moştenire înseamnă practic  chemarea la moştenire, în temeiul legii sau al unui testament, vom face cu această ocazie câteva aprecieri referitoare la  adopţie şi la filiaţie, ca şi  premise ale rudeniei, de care legea leagă efectele dreptului de a moşteni .

Situaţia adoptatului,  atât sub aspectul capacităţii sale de a-şi moşteni părintele  adoptator, cât şi sub aspectul capacităţii sale de a moşteni  celelalte rude  rezultate în urma adopţiei, comportă câteva discuţii interesante.
Astfel :
a.  Nu încape nici o îndoială, atâta vreme cât adopţia există  şi nu a fost desfăcută, adoptatul va avea acelaşi statut cu al copiilor naturali ai defunctului, din căsătorie sau din afara căsătoriei.  Această concluzie se impune, şi nu cunoaşte nici o deosebire faţă de prevederile anterioare,  prin aplicarea dispoziţiilor  art 448, 470 şi 471 NCC. Deci, atâta vreme cât adopţia subzistă, adoptatul va avea calitatea de moştenitor al adoptatorului, iar acesta din urmă va avea calitatea de moştenitor al adoptatului . 
b.  Cazul prevăzut de art 462 alin 2 NCC: dacă adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat,  se va putea încuviinţa o noua adopţie,  cea anterioara considerându-se a fi fost desfăcută  pe data rămânerii definitive  a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii. În  această situaţie,  adoptatul va avea drepturi depline la moştenirea autorului său  întrucât, la data deschiderii moştenirii, el avea calitatea de descendent al acestuia. Nu are nici o relevanţă dacă ulterior  s-a încuviinţat o nouă adopţie. Prima adopţie nu se consideră a fi desfăcută decât la data rămânerii definitive a celei de a doua hotărâri judecătoreşti . Prin urmare, şi în acest caz , adoptatul va avea capacitatea de a moşteni atât pe adoptator cât şi pe rudele acestuia, regula reciprocităţii funcţionând şi în acest caz. 
c.  În ipoteza  desfacerii adopţiei la cererea adoptatorului,  reglementată  de art. 477 NCC,  problemele sunt mai ample şi necesită o informare mai largă. Astfel,  adoptatorul  sau familia adoptatoare  va putea cere desfacerea adopţiei  dacă  adoptatul a atentat la viaţa lor, a ascendenţilor  ori descendenţilor lor, sau atunci când adoptatul s-a făcut vinovat de fapte penale  pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 2 ani. În cazul în care adoptatorul a decedat ca urmare  a faptelor adoptatului, adopţia poate fi desfăcută  la cererea celor care  ar fi venit la moştenire împreună cu adoptatul sau în lipsa acestuia . În situaţia astfel reglementată, adopţia nu va putea fi desfăcută la cererea adoptatorului  decât după ce adoptatul  a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, chiar dacă faptele au fost săvârşite anterior.
Vom analiza mai întâi care sunt persoanele ce au calitatea de a solicita desfacerea adopţiei :
Prima persoană care are, prin lege, calitatea de a cere desfacerea adopţiei este însuşi adoptatorul . Cu privire la posibilităţile lui legale de a face această cerere, nu găsim probleme speciale, cu excepţia faptului că dreptul său se naşte abia în momentul în care adoptatul a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în oricare mod reglementat legal , respectiv : la împlinirea vârstei de 18 ani, cu ocazia căsătoriei, prin dobândirea capacităţii de exerciţiu anticipate .
A doua categorie de persoane cărora legea le recunoaşte calitatea de reclamant într-un asemenea proces   sunt persoanele care ar fi avut capacitatea de a veni la moştenire împreună cu adoptatul  sau în lipsa acestuia. Deci, în categoria acestor persoane vom include pe soţul adoptatorului, pe ceilalţi descendenţi ai acestuia sau pe succesibilii  aparţinând celorlalte clase de moştenitori legali, inclusiv statul – prin unitatea administrativ teritorială ce ar fi avut vocaţie la moştenire, precum şi pe  legatarii defunctului.  Aceştia  pot cere desfacerea adopţiei numai în cazul în care adoptatorul a decedat în urma  faptelor adoptatului. Prin urmare, dacă  faptele adoptatului nu au avut ca rezultat decesul  adoptatorului, iar acesta  nu a solicitat desfacerea adopţiei, persoanele enumerate  la alin 2 al art 477 NCC  nu vor putea cere desfacerea adopţiei.  De asemenea, nici dacă adoptatorul a decedat  din alte cauze decât faptele săvârşite de adoptat, fără să fi cerut desfacerea adopţiei, aceasta nu va putea fi desfăcută la cererea persoanelor nominalizate la alin 2 al art. 477.  Dacă, însă, adoptatorul a solicitat desfacerea adopţiei  şi a decedat în timpul judecării procesului, indiferent de cauza decesului,  acţiunea sa va putea fi continuată de moştenitorii săi, legali sau testamentari, însă nu în temeiul prevederilor art 477 NCC ci în temeiul dreptului comun. ( cu privire la argumentarea acestei soluţii, a se vedea discuţiile de mai jos).  Subliniem deci, faptul că această calitate procesuală aparţine persoanelor  sus-amintite numai cu condiţia ca adoptatorul să fi decedat ca urmare a faptelor adoptatului .  Soluţia  este aceeaşi şi în cazul în care este vorba de o familie adoptatoare ( soţ şi soţie ),  iar  decedatul este numai unul dintre soţi. Soţul care a supravieţuit  împreună cu moştenitorii celui decedat vor putea cere desfacerea adopţiei,în condiţiile art. 477 NCC.
În al doilea rând, trebuie să mai arătam  necesitatea unei legături de cauzalitate între decesul adoptatorului  şi faptele săvârşite de adoptat.
Astfel, nu este obligatoriu să fie vorba de un omor săvârşit cu premeditare. Adopţia va putea fi desfăcută în orice situaţie în care se va dovedi că faptele adoptatului au determinat, au avut drept consecinţă moartea adoptatorului ( de exemplu în cazul loviturilor cauzatoare de moarte ).
A treia categorie de probleme care trebuie discutate în această materie este cea a  faptelor de care legea leagă  posibilitatea desfacerii adopţiei.
Prima fapta incriminată este atentatul la viaţa adoptatorilor, a ascendenţilor sau descendenţilor acestora. Persoanele împotriva cărora  s-au putut săvârşi faptele  sunt nu numai adoptatorii, ci şi rudele lor în linie dreaptă, respectiv ascendenţii şi descendenţii  acestora.Vom  vorbi aici de fapte săvârşite cu intenţie, având drept scop moartea victimelor, indiferent că a fost sau nu atins acest rezultat, ceea ce înseamna că şi tentativa se va pedepsi în acelaşi fel
O altă categorie o reprezintă faptele penale  sancţionate cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin doi ani, săvârşite împotriva  adoptatorilor. De data aceasta, persoanele împotriva cărora s-au săvârşit faptele sunt numai adoptatorii, nu şi cei apropiaţi acestora. Faptele sancţionate  sunt cele care, conform legii,  au o pedeapsă  cu închisoarea de minim 2 ani, indiferent dacă  făptuitorul a primit sau nu această pedeapsă, dacă pedeapsa a fost sau nu executată, dacă a intervenit graţierea ori amnistia, etc. Important este să se dovedească  existenţa faptelor  şi încadrarea lor în categoria prevăzută de lege .
A patra problemă  care se ridică este însă cea legată de momentul  în care se va putea cere desfacerea adopţiei, întrucât legea prevede expres că aceasta nu poate fi cerută decât după ce  adoptatul a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu.
Cum legea nu distinge asupra  modului de dobândire a capacităţii depline de exerciţiu, considerăm că poate fi vorba atât de dobândirea  capacităţii de exerciţiu odata cu implinirea varstei de 18 ani, cât şi de dobândirea capacităţii de exerciţiu anticipată  sau ca urmare a căsătoriei.  Alin 3 al art 477 spune că “adopţia poate fi desfăcută la cererea adoptatorului “, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că prevederile acestui aliniat se vor aplica numai în cazul în care  faptele adoptatului nu au avut ca rezultat moartea adoptatorului, indiferent că aceste fapte se încadrează în teza întâi sau în teza  a doua a  alin 1 din art 477 NCC, iar  desfacerea adopţiei se cere de către adoptator  . Ne întemeiem  concluzia în primul rând pe argumentul de redactare a textului. O altă soluţie, respectiv  condiţionarea  desfacerii adopţiei -  în cazul decesului adoptatorului  ca urmare a faptelor adoptatului -  de  dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către adoptat, ar  determina  o gravă inechitate  şi ar duce la consecinţe absolut nefaste legate de însăşi instituţia adopţiei.
Cea de-a cincea problemă în discutie este legată de situaţia ramnanerii definitive a horararii judecatoresti de desfacere a adopţiei.
Dacă adopţia  a fost desfăcută anterior datei deschiderii moştenirii,  printr-o hotărâre rămasa definitivă tot înainte de data deschiderii moştenirii, nu se pune nici o problemă legată de capacitatea de a moşteni  a adoptatului : cu certitudine el nu va avea dreptul la moştenirea adoptatorului.  Prin urmare,  fostul adoptat nu va putea fi inclus în categoria persoanelor care au capacitatea de a-l moşteni pe adoptator, după cum nici acesta nu-şi va putea moşteni fostul copil adoptat.
Ce se va întampla, însă, în cazul în care hotărârea de desfacere a adopţiei  fie  nu a fost încă pronunţată ( procesul   a fost intentat de către adoptator  şi este în curs de judecare )  sau, deşi a fost pronunţată nu a rămas încă definitivă . Pe considerente de  regulă generală, ar trebui  să  concluzionăm că , atâta vreme cât nu există o  hotărâre judecătorească definitivă, adopţia este în fiinţă,  adoptatul este  descendent al adoptatorului şi prin urmare are dreptul să îl moştenească, atât pe el cât şi pe rudele lui.  Într-o opinie, se poate considera că o asemenea poziţie este extrem de injustă şi imorală. Care ar mai fi dreptul la moştenire al adoptatului care, prin comportarea sa l-a determinat pe adoptator să solicite desfacerea adopţiei? De ce ar trebui , de exemplu, să-i conferim adoptatului  vinovat de asemenea fapte la adresa adoptatorului  o situaţie mai bună decât soţului  aflat în culpă la divorţ. ( astfel, conform art 380 NCC,  dacă soţul reclamant moare în timpul procesului de divorţ, moştenitori pot continua procesul, iar dacă  se va constata culpa soţului parat, căsătoria va fi considerată a fi fost desfăcută pe data decesului,  soţul pierzându-şi astfel dreptul la moştenire). Prin urmare, ar fi necesar să  considerăm că, dacă procesul a fost început de  către adoptator,  el să poate fi continuat de către moştenitorii acestuia, determinaţi  după regula instituită de art 477,  iar  hotărârea  pronunţată să aibă efect retroactiv. Astfel, dacă  se decide desfacerea adopţiei, aceasta să fie considerată a fi fost desfăcută pe data decesului, prin urmare  adoptatul să nu mai aibă vocaţie concretă la moştenirea adoptatorului şi nici la moştenirea rudelor acestuia, dispărând practic rudenia creată ca urmare a adopţiei.  O altă opinie, însă,  va putea considera  pe deplin justificat că, fără o prevedere expresă în acest sens, nu putem  conferi caracter retroactiv unei hotărâri a instanţei . Tot această opinie ne-ar putea contraargumenta faptul că prevederile art 380  se referă la divorţ – o căsătorie se poate desface prin divorţ, în mod normal şi firesc -  iar discuţia noastră  se referă la adopţie, care generează efecte  similare filiaţiei, iar filiaţia este o legătură care nu se poate desface  nicicum . Referitor la dreptul  de moştenire al adoptatului vinovat de fapte grave la adresa adoptatorului, în această opinie  se va argumenta că un asemenea descendent va putea fi înlăturat de la moştenire ca şi nedemn, prin urmare nu mai se pune problema  desfacerii adopţiei.  Răspundem acestei  idei. Da, este adevărat, operează nedemnitatea  în privinţa moştenirii adopatatorului, dar ce se întâmplă în privinţa moştenirii celorlalte rude ale adoptatorului, cu care adoptatul păstrează legătura de rudenie şi le va putea moşteni, în nume propriu sau prin reprezentare, nedemnitatea nemai operând.   Pe de altă parte, firesc este că, încheind o adopţie în interesul  superior al unui copil, să creăm o situaţie de inegalitate juridică   şi de inechitate pentru celelalte persoane implicate ?  Da, este adevărat că rudenia  de sânge nu se poate desface în nici un mod, dar adopţia este o rudenie civilă, susceptibilă de a fi totusi desfăcută în anumite condiţii.  Nici chiar legea nu pune o egalitate totală între cele două categorii de rudenie, firească şi civilă, care ar fi deci motivul pentru care am duce noi în extremis această egalitate? Iată,  dar, că ne aflam în faţa unei dileme .  Ce soluţie vom adopta ? Mă îndrept, pe considerente în primul rând morale, către cea dintâi soluţie, care este de natură să  creeze cele mai mici  inconveniente de natură practică şi să asigure cea mai mare echitate în raporturile dintre adoptat, adoptator şi  rudele acestuia. Vom considera, deci, că, odată existenţa acţiunea  de desfacerea a adopţiei, ea va putea fi continuată cu moştenitori, iar  în cazul în care va fi admisă, adopţia va fi considerată desfăcută la data decesului  adoptatorului.  Pe cale de consecinţă, adoptatul va pierde legătura de rudenie cu adoptatorul şi cu toate rudele acestuia, iar dreptul sau la moştenire va fi desfiinţat.

Filiaţia - ca şi temei al legaturii de rudenie pe care se întemeiază dreptul de moştenire legală - impune o seamă de discuţii ca urmare a situaţiilor ce se pot întâlni în practică.
a. În cazul reproducerii umane asistată medical, cu terţ donator, reglementată de art 441-447 NCC, dacă aceasta s-a efectuat în condiţiile legii, ambii soţi consimţind la concepţia copilului în aceste condiţiuni, copilul va avea ca tată obligatoriu pe soţul mamei, operând prezumţia instituită de art414 NCC. Prin urmare, copilul astfel născut va avea statutul unui copil din căsătorie şi, pe cale de consecinţă toate drepturile rezultate din aceasta.
b. În situaţiile în care filiaţia s-a stabilit prin recunoaştere sau pe calea acţiunii în stabilirea filiaţiei faţă de mamă sau faţă de tată, drepturile copilului se vor recunoaşte până la momentul concepţiei, în aplicarea principiului infans conceptus pro nato habetur - consfinţit expres de art 36 NCC - ceea ce înseamnă că şi  capacitatea şi vocaţia lui la moştenire se vor stabili în consecinţă.
c. Pe aceleaşi principii, dacă unui copil i-a fost tăgăduită paternitatea sau i-a fost contestată filiaţia, legătura de rudenie existentă iniţial se va pierde  şi va opera retroactiv până la momentul concepţiunii.
Să analizăm următoarea speţă : un copil s-a născut la 6 luni de la decesul soţului mamei sale. Luând în calcul  prevederile art 412 referitoare la timpul legal al concepţiunii, se va considera că el este fiul defunctului, fostul soţ al mamei şi va avea dreptul la moştenirea acestuia. Ulterior, ceilalţi copii ai defunctului, în baza art 430 alin 3 NCC , declanşează acţiunea de tăgăduire a paternităţii, demonstrând, conform prevederilor art 414 alin 2 NCC că este cu neputinţă ca soţul mamei  să fi fost tatăl copilului. Filiaţia va fi  desfiinţată cu efect retroactiv, mergându-se până la mometul concepţiunii. Pe cale de consecinţă, se va desfiinţa şi calitatea de moştenitor a acelui copil . Dacă filiaţia se va stabili ulterior faţă de tatăl biologic,  drepturile succesorale ale copilului se vor naşte cu referire la persoana adevăratului tată.
d. acţiunile în stabilirea filiaţiei faţă de mamă, în stabilirea paternităţii din afară căsătoriei, acţiunile privind tăgăduirea paternităţii faţă de tatăl din căsătorie, pot fi pornite şi respectiv continuate de către moştenitori celor îndreptaţiţi, în condiţiile legii.  Astfel:
- acţiunea în stabilirea maternităţii, conform art 423 NCC, poate fi continuată de moştenitori copilului, dacă acesta a introdus-o în timpul vieţii sale, sau poate fi pornită de acesşia în termen de un an de la data decesului copilului a cărui filiaţie se cere  stabilită. De asemenea, ea poate fi introdusă şi împotriva  moştenitorilor pretinsei mame , dacă aceasta a decedat înainte ca acţiunea să fi fost pornită. 
- acţiunea  în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei poate fi pornită sau continuată de către moştenitorii copilului  şi poate fi introdusă şi împotriva moştenitorilor presupusului tată, conform art. 425 NCC
- acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi introdusă  sau continuată de moştenitorii mamei,  ai pretinsului tată sau ai tatălui biologic, precum şi ai copilului, în temeiul art. 429 şi urm NCC.
Faţă de aceste prevederi, constatăm că există o multitudine de probleme cu care ne vom putea confrunta în practică. Astfel, dacă se va  stabili o anumită filiaţie a unui copil, ulterior emiterii unui certificat de moştenitor, este evident că acesta va fi susceptibil a fi anulat întrucât în el nu au fost cuprinşi toţi moştenitorii defunctului. Aceeaşi soluţie se va impune şi în cazul în care s-a contestat paternitatea unui copil, hotărârea judecătorească fiind ulterioară emiterii unui certificat de moştenitor privind pe defunctul care a fost prezumat a fi tatăl unui copil , acesta din urma fiind inclus între moştenitorii săi legali. Fiind însă cazuri excepţionale, culpa notarului public  va putea fi angajată numai dacă acesta a cunoscut sau a avut posibilitatea să cunoască situaţia existentă în realitate. Oricum, este evident că, dacă se va solicita emiterea unui certificat de calitate pentru a fi folosit în instanţă într-un asemenea proces, notarul nu va putea elibera un asemenea act întrucât prin natura acţiunii  nu se poate determina, anterior finalizării ei, care sunt moştenitorii defunctului. 


DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu