Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 27 iunie 2012

ASCENDENTII ORDINARI


Sediul materiei îl reprezintă art 982 NCC
  1. Noţiunea de ascendenţi ordinari şi modul de operare al vocaţiei succesorale a acestora
 "Sunt rudele în linie dreaptă ascendentă ale defunctului, cu excepţia părinţilor acestuia" - după cum spune alin 1 al art.  982.  Făcând aplicarea  art. 963 alin 2,  vom putea spune că în această categorie de moştenitori vor intra bunicii, străbunicii, stră-străbunicii, la infinit. Fiind vorba de o rudenie în linie dreaptă, chiar dacă legea nu pune nici o oprelişte referitor la gradul de rudenie limita, ca în cazul colateralilor, trebuie totuşi să remarcăm că , obiectiv vorbind, luând în considerare vârstele celor implicaţi, ne vom opri totuşi foarte aproape de gradul 4 de rudenie. Diferenţa stă în aceea că, dacă sunt întrunite condiţiile pentru a moşteni, gradul 4 de rudenie va putea fi depăşit, mergându-se la gradele următoare, iar limitarea este de natură obiectivă, naturală, iar nu de natură legală.
 Ca şi în cazul celorlalţi moştenitori legali, nu se face nici o deosebire după cum este vorba de  rude fireşti sau de rudenia rezultată ca urmare a adopţiei. În acest ultim caz, vocaţia la moştenire va aparţine bunicilor sau străbunicilor rezultaţi în urma adopţiei, deci celor cărora  adoptatul le-a devenit rudă ca efect al adopţiei, iar nu bunicilor sau străbunicilor fireşti, cu care, în urma adopţiei, a pierdut legatura de rudenie.
 Atunci când la moştenirea unui defunct sunt chemaţi la moştenire ascendenţii ordinari, vom lua în calcul ambele linii ale moştenirii , atât cea maternă cât şi cea paternă. Prin urmare, moştenitori vor fi atât bunicii sau străbunicii  din partea mamei defunctului, cât şi bunicii sau străbunicii din partea tatălui defunctului. Deci, dacă  moştenitori  sunt bunicii, atunci vom vorbi despre patru persoane, iar dacă moştenitori sunt străbunicii, atunci vom vorbi despre opt persoane cu vocaţie succesorală generală .
 Ascendenţii ordinari sunt chemaţi la moştenire pe poziţia a treia în ordinea claselor de moştenitori legali. Astfel, ei vor veni la moştenire  dacă  descendenţii, ascendenţii privilegiaţi ori colateralii privilegiaţi nu există, nu pot moşteni sau nu doresc să moştenească.  Prin urmare, în cazul în care defunctul nu a avut descendenţi,  părinţii îi sunt decedaţi anterior, nu a avut fraţi sau surori, precum  în cazul în care oricare dintre aceştia sunt nedemni sau renunţători, astfel încât nici un moştenitor aparţinând claselor I sau a II a nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a moşteni, se va stabili vocaţia concretă la moştenire a ascendenţilor ordinari  
 Este posibil ca ascendenţii ordinari să vina în concurs cu moştenitori aparţinând clasei I, a descendenţilor , sau cu moştenitori aparţinând clasei  a II a, respectiv cu ascendenţii privilegiaţi ai defunctului .  Această  situaţie reprezintă aplicarea practică a art. 964 alin 2, care face referire la situaţia dezmoştenirilor dispuse de defunct cu privire la descendenţi sau ascendenţii privilegiaţi, care sunt moştenitori rezervatari.  Regula conform cu care sunt chemaţi la moştenire succesibili aparţinând claselor subsecvente, va funcţiona numai în cazul în care defunctul nu a dispus prin testament de cotitatea disponibilă . În plus, în cazul ascendenţilor ordinari, dacă exheredarea se referă la descendenţi, este necesar ca nici  succesibilii aparţinând clasei a II a să nu vrea sau să nu poată moşteni, iar dacă exheredarea se referă la ascendenţii privilegiaţi este necesar ca nici colateralii privilegiaţi să nu vrea sau să nu poată moşteni .  Astfel, dacă defunctul a exheredat descendenţii, fără să dispuna cu privire la atribuirea bunurilor moştenirii, se va cerceta mai întâi dacă există sau nu ascendenţi privilegiaţi  ori colaterali privilegiaţi  care să poată fi chemaţi la moştenire. Numai dacă aceştia nu există sau nu pot ori nu doresc să primească moştenirea, abia atunci vor fi chemaţi la moştenire ascendenţii ordinari . În această situaţie, ei vor veni la moştenire în concurs cu descendenţii - moştenitori aparţinând clasei I - care vor primi rezerva lor succesorală, ascendenţii ordinari având dreptul să culeagă restul moştenirii .  În cazul în care defunctul a dispus exheredarea ascendenţilor privilegiaţi,  se va cerceta existenţa şi vocaţia succesorală a colateralilor privilegiaţi si  numai dacă aceştia nu există sau nu pot ori nu doresc să primească moştenirea, abia atunci vor fi chemaţi la moştenire ascendenţii ordinari. În această situaţie ei vor veni în concurs cu ascendenţii privilegiaţi - moştenitori aparţinând clasei a doua - care vor primi rezerva lor succesorală, ascendenţii ordinari având dreptul să culeagă restul moştenirii.
 Ascendenţii ordinati pot veni la moştenire singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor al defunctului. În acest caz, cota cuvenită soţului supravieţuitor se va atribui cu precădere, cu întâietate, iar cota ascendenţilor ordinari se va atribui abia după aceea.
 În cazul ascendenţilor ordinari, funcţionează regula proximităţii gradului de rudenie, astfel încât ei vor fi chemaţi la moştenire în ordinea gradelor de rudenie cu defunctul, astfel cum se stabileşte în art 982 alin 3 NCC, moştenitorii de grad mai apropiat înlăturând de la moştenire pe cei de grad mai îndepărtat. Aşadar, dacă la moştenirea unui defunct, în rândul ascendenţilor ordinari există atât bunici cât  străbunici, primii chemaţi vor fi bunicii, ca  moştenitori de gradul 2, iar abia apoi, dacă aceştia nu pot sau nu vor să moştenească, vor fi chemaţi la moştenire străbunicii, în ordinea celorlalte grade de rudenie. Chemarea la moştenire se va opri la  moştenitorii din acel grad care îndeplinesc condiţiile pentru a putea moşteni, fără a mai avea relevanţă dacă există sau nu alţi moştenitori, din gradele următoare.
 În cadrul clasei a III a de moştenitori legali, între cei care o compun, moştenirea se va împărţi în părţi egale, între moştenitorii de acelaşi grad. Astfel, dacă defunctul a avut  patru bunici care vin la moştenire , aceştia vor împărţi moştenirea în patru părţi egale, iar dacă a avut numai trei bunici care vin la moştenire, aceştia vor împărţi moştenirea în trei părţi egale, fără a conta linia maternă sau paternă din care fac parte .  

2. Împărţirea moştenirii în cazul ascendenţilor ordinari
  a. În cazul în care ascendenţii ordinari vin la moştenire singuri, ei  vor culege întreaga moştenire. Se va aplica regula împărţirii în cote egale între moştenitorii care vin împreună  efectiv la moştenire, astfel încât întreaga masa succesorală va fi împărţită în atâtea părţi câti moştenitori sunt. Prin urmare, dacă la moştenire vin bunicii defunctului - rude de gradul 2 – moştenirea se va împărţi în funcţie de numărul lor. Dacă la moştenire vin străbunicii defunctului - rude de gradul 3 – moştenirea se va împărţi de asemenea în funcţie de numărul lor. Regula împărţirii pe linii , maternă  paternă, nu va avea nici o relevanţă şi nu se va aplica în nici un caz în cazul ascendenţilor ordinari .
b.  În cazul în care ascendenţii ordinari vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor,  ei vor culege o cotă de un sfert din moştenire, conform art 982 alin 4 NCC. Cota soţului supravieţuitor, care este în acest caz de 3/4 din moştenire, se va calcula cu precădere, iar cota ascendenţilor ordinari, respectiv 1/4 din moştenire, se va atribui abia după aceea.
c. În cazul în care ascendenţii ordinari vin la moştenire în concurs cu descendenţi ai defunctului, ca urmare a exheredării acestora , vom distinge după cum  există sau nu concursul soţului supravieţuitor .
-  Dacă la moştenire vine soţul supravieţuitor, descendenţii ca  moştenitori rezervatari exheredaţi şi ascendenţii ordinari, moştenirea se va împărţi astfel : soţul supravieţuitor va primi cota ce i se cuvine ca şi cum ar veni în concurs cu clasa I de moştenitori, respectiv 1/4; descendenţii vor primi rezerva la care au dreptul, calculată din întreaga masă succesorală, respectiv  1/2x3/4=3/8; ascendenţii ordinari vor primi restul moştenirii, adică 1/1-(1/4+3/8)=1/1-5/8=3/8.
- Dacă la moştenire vin descendenţi ai defunctului ca  moştenitori rezervatari exheredaţi si ascendenţii ordinari, moştenirea se va împărţi astfel: descendenţii îşi vor primi rezerva succesorală, respectiv 1/2 din moştenire, iar ascendenţii ordinari vor primi restul, respectiv  1/2 din moştenire
d. În cazul în care ascendenţii ordinari vin la moştenire în concurs cu ascendenţii privilegiaţi, vom distinge de asemenea după cum există sau nu concursul soţului supravieţuitor .
- dacă la moştenire vine soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi ca  moştenitori rezervatari exheredaţi şi ascendenţii ordinari, moştenirea se va împărţi astfel : soţul supravieţuitor va primi cota ce i se cuvine ca şi cum ar veni în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi, respectiv 1/2 din moştenire; ascendenţii privilegiaţi îşi vor primi rezerva la care au dreptul, calculată din diferenţa rămasă, adică din 1/2; deci, dacă există un singur părinte, rezerva sa va fi de 1/8x1/2 deci 1/16, iar dacă există 2 părinţi, rezerva lor va fi de 1/4x1/2 deci 1/8; astfel, cotele deja atribuite vor fi  următoarele : 1/2+1/16=9/16 dacă există un singur părinte  sau  1/2+1/8=5/8 dacă există doi părinţi ; prin urmare, partea cuvenită ascendenţilor ordinari va fi de 7/16 atunci când la moştenire a venit un singur părinte rezervatar sau  de 3/8 atunci când la moştenire au venit ambii părinţi rezervatari .
- dacă la moştenire vin ascendenţii privilegiaţi ca  moştenitori rezervatari exheredaţi impreuna cu ascendenţii ordinari, moştenirea se va împărţi astfel : ascendenţii îşi vor primi rezerva la care au dreptul în funcţie de numărul lor, calculată din întreaga masă succesorală, respectiv 1/8 dacă există un singur părinte  si 1/4 dacă există ambii părinţi ; ascendenţii ordinari vor primi diferenţa, adică 7/8 dacă au venit în concurs cu un părinte al defunctului si respectiv 3/4 dacă au venit în concurs cu ambii părinţi ai defunctului .
3. Caracterele dreptului la moştenire al ascendenţilor ordinari .
  a. sunt moştenitori legali, drepturile lor fiind consfinţite în virtutea rudeniei cu defunctul
b. nu sunt moştenitori rezervatari, astfel încât ei vor fi înlăturaţi de la moştenire dacă defunctul a dispus de bunurile sale prin testament
c. nu sunt moştenitori sezinari, astfel încât pentru a intra în posesia moştenirii vor fi obligaţi sa ceară emiterea certificatului de moştenitor
d. vin la moştenire numai în nume propriu, iar nu  prin reprezentare, ceea ce determină fără discuţie împărţirea moştenirii între ei  numai în mod egal


DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu